Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty

Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu. -Jostein Gaarder


Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Pros­to­ta jest owo­cem dojrzałości. -Friedrich von Schiller


Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Doj­rzała miłość - owo­cem nasze­go życia. -Kapitan


doj­rzała-miłość- owo­cem-nasze­go-życia
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Ten sad jest owo­cem mo­jego życia. -Kapitan


ten-sad-jest owo­cem-mo­jego-życia
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów. -Alfred Aleksander Konar


wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Dlacze­go właśnie Ty? Jes­teś prze­cież dla mnie owo­cem zakazanym. -MyslacaWierszem


dlacze­go-właśnie-ty-jes­teś-prze­cież-dla-mnie-owo­cem-zakazanym
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli. -Arystoteles


by zap­ragnąć-przy­jaź-nie pot­rze­bujesz-wiele-cza­su-lecz-­-przy­jaźń-jest owo­cem-który-doj­rze­wa-powoli
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann


Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński


ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Po­win­ny być owo­ce nakazane. -Krzysztof Bilica


Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Myj­cie owo­ce zakazane!  -Wiesław Brudziński


Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Pra­ca w młodości owo­cuje na starość. -Pindar


pra­ca-w młodoś-owo­cuje-na starość
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach


aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Za­kaza­nego owo­cu nie gryź wsta­wiony­mi zębami. -Julian Tuwim


za­kaza­nego-owo­cu-nie gryź-wsta­wiony­mi-zębami
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie. -Arystoteles


korze­nie-wycho­wania-są gorzkie-ale-owo­-słodkie
Owo­cem Ok­ry­wa Cytaty: Owo­cu za­kaza­nego nie gryź wsta­wiony­mi zębami. -Julian Tuwim


owo­cu-za­kaza­nego-nie gryź-wsta­wiony­mi-zębami