Płaci Się Rzeczywistością Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor
za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Od zbrodni nie płaci się podatku. -Stanisław Jerzy Lec
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Kradzież nie istnieje, za wszystko się płaci. -Napoleon Bonaparte
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli. -Xmen
słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Za wszystko płaci się pieniędzmi, za miłość - tylko miłością. -Felix Lope De Vega Carpio
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. -Andrzej Klawitter
wie­dza-kosztu­-ale-płaci ę-tyl­ko-za niewiedzę
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Płaci się bar­dzo wy­soką cenę za po­godną jednomyślność. -Warren Buffett
płaci ę-bar­dzo-wy­soką-cenę-za po­godną-jednomyślność
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz
nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo. -Paul Claudel
pokora-to-cnota-za-którą-nigdy-nie-płaci-ę-za-drogo
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: W dzisiejszych czasach poranna utopia staje się rzeczywistością popołudnia. -Truman Capote
w-dzisiejszych-czasach-poranna-utopia-staje-ę-rzeczywistośą-popołudnia
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Naj­drożej płaci się za to,cze­go się nie robi. -Urszula Zybura
naj­drożej-płaci ę-za tocze­go ę-nie robi
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. -Karel Capek
na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot
od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Najdrożej płaci się za to, czego się nie robi. -Urszula Zybura
najdrożej-płaci-ę-za-to-czego-ę-nie-robi
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Wiele z te­go, co początko­wo is­tnieje tyl­ko ja­ko wyob­rażenie, sta­je się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z te­go-co początko­wo-is­tnieje-tyl­ko-ja­ko-wyob­rażenie-sta­ ę-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Uważamy, że jeśli zwiększy się liczba ludzi wierzących w to, w co my wierzymy, to wiara ta stanie się rzeczywistością. -Paulo Coelho
uważamy-że-śli-zwiększy-ę-liczba-ludzi-wierzących-w-to-w-co-my-wierzymy-to-wiara-stanie-ę-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Miłość jest jedyną namiętnością, za którą płaci się monetą z własnej mennicy. -Stendhal
miłość-jest-jedyną-namiętnośą-za-którą-płaci-ę-monetą-z-własnej-mennicy
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek
na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Wiele z tego, co początkowo istnieje tylko jako wyobrażenie, staje się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z-tego-co-początkowo-istnieje-tylko-jako-wyobrażenie-staje-ę-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością. -Marcel Proust
każde-myślenie-jest-łatwe-i-wygodne-śli-nie-liczy-ę-z-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Jeśli sprawimy, aby prawdy ugięły się pred trudnościami, skońcymy z rzeczywistością. -Anonim
jeśli-sprawimy-aby-prawdy-ugięły-ę-pred-trudnościami-skońcymy-z-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska
za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować -Walt Disney
wszystkie-nasze-marzenia-mogą-stać-ę-rzeczywistośą-śli-mamy-odwagę-realizować
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Kiedy sprawy zbytnio się komplikują, ubarwiam życie fikcją, łagodzę linię pomiędzy rzeczywistością i fantazją. -Kirk Douglas
kiedy-sprawy-zbytnio-ę-komplikują-ubarwiam-życie-fikcją-łagodzę-linię-pomiędzy-rzeczywistośą-i-fantazją
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard
prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! -Witold Gombrowicz
jakaż-różnica-pomiędzy-sławą-za-którą-ę-płaci-a-sławą-na-której-ę-zarabia
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Kto szyb­ko pi­je - wol­no płaci. -Benjamin Franklin
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Za taniochę ludek chętnie drogo płaci. -Stanisław Jerzy Lec
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Kto umiera, płaci swoje długi. -William Shakespeare
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Kto szybko pije - wolno płaci. -Benjamin Franklin
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti
trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Każde kłam­stwo wy­powie­dziane na­wet ty­siąc ra­zy nie sta­nie się rzeczywistoscią. -Wilhelm Keppler
każde-kłam­stwo-wy­powie­dziane-na­wet-ty­ąc-ra­zy-nie sta­nie ę-rzeczywistoscią
Płaci Się Rzeczywistością Cytaty: Gdy sprze­dajesz ciało, to dusza płaci. -Papillondenuit
gdy-sprze­dajesz-ciało-to dusza-płaci