Pa­lec Cytaty

Pa­lec Cytaty: Miło posza­leć w porę. -Horacy


miło-posza­ć-w porę
Pa­lec Cytaty: Dob­ry strze­lec nie da­je Pa­nu Bo­gu kul nosić. -Alfred Aleksander Konar


Pa­lec Cytaty: Włażenie w tyłek za­bo­leć musi te­go co włazi i te­go co kusi. 011   -wdech


włażenie-w tyłek-za­bo­ć-musi-te­go-co włazi-i te­go-co kusi-011- 
Pa­lec Cytaty: Małżeństwo, jak ka­lec­two, na­leży zno­sić cierpliwie. -Karol Bunsch


małżeństwo-jak ka­lec­two-na­ży-zno­ć-cierpliwie
Pa­lec Cytaty: Słowa są po to, by nie osza­leć, gdy już się skończą. -Papillondenuit


słowa-są po to-by nie osza­ć-gdy-już ę-skończą
Pa­lec Cytaty: Najważniejsze w medycynie nie jest uratowanie od śmierci, lec wyleczenie z choroby. -Anonim


najważniejsze-w-medycynie-nie-jest-uratowanie-od-śmierci-lec-wyleczenie-z-choroby
Pa­lec Cytaty: Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec. -Autor nieznany


gdy-pa­lec-wska­zuje-niebo-tyl­ko-głupiec-pat­rzy-na palec
Pa­lec Cytaty: Niektórzy muszą pa­lec w cudzy tyłek włożyć, żeby stwier­dzić pub­licznie, iż śmierdzi. -onejka


niektórzy-muszą-pa­lec-w cudzy-tyłek-włożyć-żeby-stwier­dzić-pub­licznie-iż śmierdzi
Pa­lec Cytaty: Kiedy podróżujesz, py­taj o ra­dy in­nych podróżujących, a nie człowieka, które­go ka­lec­two przy­kuło do jed­ne­go miejsca. -Rumi


kiedy-podróżujesz-py­taj-o ra­dy-in­nych-podróżujących-a nie człowieka-które­go-ka­lec­two-przy­kuło-do jed­ne­go-miejsca
Pa­lec Cytaty: Boże, który po­dob­no każdy ból za­mieniasz w pożytek, spraw, by przes­tało bo­leć jak najszybciej... -Riot


boże-który-po­dob­no-każdy-ból-za­mieniasz-w pożytek-spraw-by przes­ło-bo­ć-jak najszybciej
Pa­lec Cytaty: Porąba­ny los, Ku roz­paczy most, za­wodo­wo jak dro­gowy wa­lec wprost, Miażdży, niszczy mnie- Tatango!  -Wojciech Młynarski


porąba­ny-los-ku-roz­paczy-most-za­wodo­wo-jak dro­gowy-wa­lec-wprost-miażdży-niszczy-mnie-tatango 
Pa­lec Cytaty: Modlitwa jest pryjacielskim spotkanie Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha. Nie polega ona na wielkim myśleniu, lec na wielkiej miłości. -Teresa z Avila Św


modlitwa-jest-pryjacielskim-spotkanie-bogiem-o-którym-wiem-że-mnie-kocha-nie-polega-ona-na-wielkim-myśleniu-lec-na-wielkiej-miłoś
Pa­lec Cytaty: Ja­kie dziw­ne jest życie! Spie­szno nam od­trącić ten właśnie pa­lec lo­su, o które­go względy za­mie­rza­liśmy się starać. -Władimir Nabokow


ja­kie-dziw­ne-jest życie-spie­szno-nam-od­trąć-ten-właśnie-pa­lec-lo­su-o które­go-względy-za­mie­rza­liśmy ę-starać
Pa­lec Cytaty: - Mat­ka kar­miła mnie opo­wieściami o ideal­nej miłości, a wiara w ideały to ciężkie ka­lec­two. - Dlaczego? - Bo wówczas bar­dzo wy­soko us­ta­wiasz poprzeczkę. -Nicholas Sparks


 mat­ka-kar­miła-mnie-opo­wieściami-o ideal­nej-miłoś-a wiara-w ideały-to ężkie-ka­lec­two-dlaczego-bo wówczas-bar­dzo
Pa­lec Cytaty: Ki­bic bas­ke­ta z No­wego Mias­ta spro­siła team na do­mowe cias­ta. Z wy­pieków a la za­kalec wy­piekł się pul­chny ma­lec -  spód murzy­nek, oczy Piasta. -PraJaszczur


ki­bic-bas­ke­-z no­wego-mias­-spro­ła-team-na do­mowe-cias­-z-wy­pieków-a  za­kalec-wy­piekł ę-pul­chny-­lec- -spód
Pa­lec Cytaty: Życie jest przew­lekłą raną, która pra­wie nig­dy nie przes­ta­je bo­leć i nig­dy się nie goi. -Aurore Dudevant (George Sand)


Życie-jest przew­lekłą-raną-która-pra­wie-nig­dy-nie przes­­-bo­ć-i nig­dy ę-nie goi
Pa­lec Cytaty: Bez krzty wiedzy, Bez tła rozumu, ide przed siebie, tak mówi me 


bez-krzty-wiedzy-bez-tła-rozumu-ide-przed-siebie-tak-mówi-me guru-co-z te­go-ze dro­ga-kreta-co-z te­go-ze pa­lec-przebity-wyk­sztal­ca
Pa­lec Cytaty: Ma ty­lu przy­jaciół , kochających rodziców , wspierające rodzeństwo ... , dużo zna­jomych ... A w śród tych wszys­tkich osób czu­je się sa­ma jak pa­lec ... Bez sen­su życia i nadzieji na lep­sze jut­ro ... -nasia