Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty

Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl


Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge


prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. -Indira Gandhi


historia-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-najgorszych-uczniów
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów. -Kurt Goetz


czas-to-dobry-nauczyciel-szkoda-tylko-że-uśmierca-swoich-uczniów
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-to-wielki-nauczyciel-niestety-zabija-wszystkich-swoich-uczniów
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Nauczyciel, który nie ma cierpliwości dla swoich uczniów jest tylko człowiekiem. -Anonim


nauczyciel-który-nie-cierpliwoś-dla-swoich-uczniów-jest-tylko-człowiekiem
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-jest wiel­kim-nau­czy­cielem-ty­-tyl­ko-że za­bija-swoich-uczniów
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Nie ma człowieka tak obłąkanego, by nie znalazł uczniów i naśladowców. -Daniel Rops


nie-człowieka-tak-obłąkanego-by-nie-znalazł-uczniów-i-naśladowców
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Kiedy Ci na kimś za­leży, nie zwra­casz uwa­gi na je­go wady. -MyslacaWierszem


kiedy-ci na kimś-za­ży-nie zwra­casz-uwa­gi-na ­go-wady
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Bo nie można się kłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­go świata. Łat­wiej ustąpić, a po­tem ich oszu­kać, gdy nie zwra­cają na ciebie uwagi. -Christopher Paolini


bo nie można ę-kłóć-ze wszys­tki­mi-głup­ca­mi-te­go-świata-Łat­wiej ustąpić-a po­tem-ich-oszu­kać-gdy-nie zwra­cają
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Fi­lan­trop to człowiek, który pub­licznie zwra­ca bliźniemu drobną cząstkę te­go, co mu uk­radł prywatnie. -Julian Tuwim


fi­lan­-to człowiek-który-pub­licznie-zwra­ca-bliźniemu-drobną-cząstkę-te­go-co mu uk­radł-prywatnie
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Two­je po­tar­ga­ne włosy, wyglądasz w nich śmie­sznie... lecz ja się z Ciebie nie śmieje tyl­ko uśmie­cham na każdy Twój wi­dok nie zwra­cając uwa­gi na wygląd... -stokrotka123


two­-po­tar­ga­ne-włosy-wyglądasz-w nich-śmie­sznie-lecz ja ę-z ciebie-nie śmieje-tyl­ko-uśmie­cham-na każdy-twój-wi­dok
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie. -Olga Tokarczuk


Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Nig­dy nie na­leży mężczyz­ny aż tak niena­widzić, by trze­ba było zwra­cać mu bry­lan­to­we pierścionki. -Zsa Zsa Gabor


nig­dy-nie na­ży-mężczyz­ny-aż tak-niena­widzić-by trze­ba-było-zwra­cać-mu bry­lan­to­we-pierścionki
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Jeśli ludzie będą zwra­cać uwagę tyl­ko na wygląd, nig­dy nie na­biorą sza­cun­ku do umysłu. -Trudi Canavan


jeśli-ludzie-będą-zwra­cać-uwagę-tyl­ko-na wygląd-nig­dy-nie na­biorą-sza­cun­ku-do umysłu
Pa­ni Zwra­ca się Do uczniów Cytaty: Już w sta­rożyt­ności zwra­cano uwagę na pok­re­wieństwo między ge­niu­szem a cho­rym psychicznie. -Antoni Kępiński


już-w sta­rożyt­noś-zwra­cano-uwagę-na pok­re­wieństwo-między-ge­niu­szem-a cho­rym-psychicznie