Pa­sek U góry Cytaty

Pa­sek U góry Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Pa­sek U góry Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Pa­sek U góry Cytaty: Ko­bieta sek­suali­zuje świat. -Stefan Napierski


Pa­sek U góry Cytaty: Sek­sbom­by kończą naj­częściej ja­ko niewypały. -Gabriel Laub


sek­sbom­by-kończą-naj­częściej-ja­ko-niewypały
Pa­sek U góry Cytaty: Ekologia... sęk w tym, że las długo rośnie. -Kapitan


ekologia-sęk-w tym-że las-długo-rośnie
Pa­sek U góry Cytaty: Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. -Jeanette Winterson


gdzieś-między-lękiem-a sek­sem-tkwi-namiętność
Pa­sek U góry Cytaty: Ta­bu są tak związa­ne z sek­sem jak jaj­ka z ciastem. -Hans Giese


ta­bu-są tak-związa­ne-z sek­sem-jak jaj­ka-z ciastem
Pa­sek U góry Cytaty: Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych. -Antoni Kępiński


akt-sek­sual­ny-można-za­liczyć-do ty­pu-reak­cji-wybuchowych
Pa­sek U góry Cytaty: W li­tera­turze jest dużo sek­su i nie ma dzieci, w życiu na odwrót. -David Lodge


w li­tera­turze-jest żo-sek­su-i nie  dzieci-w życiu-na odwrót
Pa­sek U góry Cytaty: Nam ten ra­dos­ny sek­su dzień, Pa­nie w codzien­ność zmień. -fyrfle


nam-ten-ra­­ny-sek­su-dzień-pa­nie-w codzien­ność-zmień
Pa­sek U góry Cytaty: Nie mam pojęcia o sek­sie, bo zaw­sze byłam zamężna. -Zsa Zsa Gabor


nie-mam-pojęcia-o sek­sie-bo zaw­sze-byłam-zamężna
Pa­sek U góry Cytaty: Za zdo­bycie sek­re­tu wie­cznej młodości ko­bieta od­dałaby swo­je życie. -Andrzej Klawitter


za zdo­bycie-sek­re­-wie­cznej-młodoś-ko­bieta-od­dałaby-swo­-życie
Pa­sek U góry Cytaty: Cza­sem do­piero sek­cja zwłok po­kazu­je, że ktoś miał skrzydła. -Wiesław Brudziński


cza­sem-do­piero-sek­cja-zwłok-po­kazu­-że ktoś-miał-skrzydła
Pa­sek U góry Cytaty: His­to­rie lu­bią się pow­tarzać jak auto­matyczna sek­re­tar­ka w telefonie. -Barbara Kosmowska


his­to­rie-lu­bią ę-pow­tarzać-jak auto­matyczna-sek­re­tar­ka-w telefonie
Pa­sek U góry Cytaty: W oko­licznych hotelikach Całą noc ro­bota dzika, Sek­sual­ny kontredansik: Na mo­men­cik, na kwadransik... -Julian Tuwim


w oko­licznych-hotelikach-całą-noc-ro­bota-dzika-sek­sual­ny-kontredansik-na-mo­men­cik-na kwadransik
Pa­sek U góry Cytaty: Mo­ja żona jest obiek­tem sek­sual­nym. Za każdym ra­zem, gdy proszę o seks, ma obiekcje. -Woody Allen


mo­ja-żona-jest obiek­tem-sek­sual­nym-za każdym-ra­zem-gdy-proszę-o seks- obiekcje
Pa­sek U góry Cytaty: Naj­bar­dziej dzi­wacznym ze wszys­tkich zboczeń sek­sual­nych jest zacho­wanie wstrzemięźliwości. -Rémy de Gourmont


naj­bar­dziej-dzi­wacznym-ze wszys­tkich-zboczeń-sek­sual­nych-jest zacho­wanie-wstrzemięźliwoś
Pa­sek U góry Cytaty: Wol­ność to­tal­na ludzi, zaw­sze w kon­sek­wen­cji jest złem i to prze­ważnie ok­ru­cieństwem. -fyrfle


wol­ność-to­tal­na-ludzi-zaw­sze-w kon­sek­wen­cji-jest złem-i to prze­ważnie-ok­ru­cieństwem