Paso Cytaty

Paso Cytaty: El primer paso de la ignorancia es presumir de saber, y muchos sabrían si no pensasen que saben. -Baltasar Gracián


el-primer-paso-de-ignorancia-es-presumir-de-saber-y-muchos-sabrían-no-pensasen-saben
Paso Cytaty: La verdad se difunde a paso de tortuga, el rumor se esparce con la velocidad de una liebre. -Anónimo


la-verdad-se-difunde-a-paso-de-tortuga-el-rumor-se-esparce-con-velocidad-de-una-liebre
Paso Cytaty: El primer paso para la evolución de la ética es el sentido de la solidaridad con otros seres humanos. -Albert Schweitzer


el-primer-paso-para-evolución-de-ética-es-el-sentido-de-solidaridad-con-otros-seres-humanos
Paso Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar


zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
Paso Cytaty: W dziw­nym żyje­my świecie, gdzie je­dynie jed­nos­tki pot­ra­fiące się do­paso­wać do reszty są szczęśliwe. -Déchirer


w dziw­nym-żyje­my-świecie-gdzie-­dynie-jed­nos­tki-pot­ra­fią ę-do­paso­wać-do reszty-są szczęśliwe
Paso Cytaty: No tardé en darme cuenta que tendría que abrirme paso por mi propia capacidad, no por la de mis antepasados. -Nelson Mandela


no-tardé-darme-cuenta-tendría-abrirme-paso-por-mi-propia-capacidad-no-por-de-mis-antepasados
Paso Cytaty: En el matrimonio es preciso contar con cualidades que resistan, que duren, y las grandes pasiones pasan pronto; al paso que una condición apacible en todos tiempos es buena. -Mariano José de Larra


en-el-matrimonio-es-preciso-contar-con-cualidades-resistan-duren-y-las-grandes-pasiones-pasan-pronto-al-paso-una-condición-apacible-todos-tiempos
Paso Cytaty: Trud­no jest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­nia ludzi, którzy zaw­sze chcą więcej, nig­dy nie są usatysfakcjonowani. -James Frey


trud­no-jest do­paso­wać ę-do spo­sobu-życia-i myś­nia-ludzi-którzy-zaw­sze-chcą-więcej-nig­dy-nie są usatysfakcjonowani
Paso Cytaty: „podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/  -Odys syn Laertesa


podwójnym-krokiem-w-­niec-serc-zaklę-nasza-corrida-odys-lu­ty-2015-httpsodyssynlaertesawordpresscom20150223paso-doble-serca 
Paso Cytaty: Mężczyzn trze­ba słuchać, do­paso­wywać się do ich pla­nu dnia, py­tać, cze­go pot­rze­bują, kto ich nie docenił. -Iwona Konarska


mężczyzn-trze­ba-słuchać-do­paso­wywać ę-do ich-pla­nu-dnia-py­ć-cze­go-pot­rze­bują-kto-ich-nie docenił
Paso Cytaty: Nie sta­raj się do­paso­wać do społeczeństwa, puzzla z tobą może po pros­tu nie być w tej układan­ce. Nie zmieniaj swe­go piękna by pa­sować do in­nych ludzi. Bądź sobą. -Ryder


nie-sta­raj ę-do­paso­wać-do społeczeństwa-puzzla-z tobą-może-po pros­-nie być-w tej układan­-nie zmieniaj-swe­go-piękna
Paso Cytaty: In­dianin na­leży do Ziemi, czy mie­szka w la­sach, na równi­nach, w pueb­lach czy na wzgórzach. Jest nieodłączną częścią kra­job­ra­zu, po­nieważ siła, która uk­ształto­wała kon­ty­nent do­paso­wała człowieka do je­go otocze­nia. Wyrósł on tak na­tural­nie jak dzi­ki słonecznik i przy­należy do Ziemi po­dob­nie jak bizon... -Luther Stojący Niedźwiedź


Paso Cytaty: na­cis­kasz spust i już ktoś zro­bił pocisk ktoś in­ny prcy­zyj­nie do­paso­wał części in­ny ktoś urodził i wychował tego które­go trafiła two­ja kula on czuł kochał marzył popatrz o tam leży je­go marzenia i wszys­tko czym żył zamknęła ra­na po ku­li którą ty wystrzeliłeś oc­knij się to był tyl­ko sen jut­ro zdasz życiowy egzamin . .. co zro­bisz jutro *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Paso Cytaty: Nauka Bud­dy jest jak diament, niez­mien­ny w swej na­turze, jed­nak błyszczący bar­wa­mi tła, na którym leży. W ten sposób do­paso­wała się do kul­tu­rowych uwa­run­ko­wań poszczególnych krajów, nie tracąc jed­nocześnie nic ze swej esen­cji. Także dzi­siaj bud­dyzm znaj­du­je ta­kie for­my prze­kazu, które są od­po­wied­nie dla dob­rze wyk­ształco­nych i nieza­leżnych ludzi Zachodu. -Ole Nydahl