Pat­rząc So­wie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pat­rząc So­wie Cytaty: Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek
Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder
pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
Pat­rząc So­wie Cytaty: twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Pat­rząc So­wie Cytaty: Nag­le, ro­ześmiała się tym rzad­kim, sub­telnym śmie­chem - szczerym. - Dra­piesz - po­wie­działa pat­rząc w mo­je oczy, wys­tające spo­między jej ud - Ty też - odpowiedziałem  -Michał Kościej
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz. -filutka
pat­rząc-w gwiaz­dy-na życie-nie zarobisz
Pat­rząc So­wie Cytaty: Świat rozkłada ręce, a ty pat­rząc nie widzisz... -Papużka
Świat-rozkłada-rę-a ty pat­rząc-nie widzisz
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na ob­raz rzeczy­wis­tości, nie za­mykaj go w ramach... -Cykam
pat­rząc-na ob­raz-rzeczy­wis­toś-nie za­mykaj-go w ramach
Pat­rząc So­wie Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood
Pat­rząc So­wie Cytaty: biały klif, dumny stoi pat­rząc w morza dal. cichy, spokojny. -kinQ
biały-klif-dumny-stoi-pat­rząc-w morza-dal-cichy-spokojny
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa
pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc w two­je oczy widzę świat które­go nig­dy nie mogłam dos­trzec ... -odmienna37.!
pat­rząc-w two­-oczy-widzę-świat-które­go-nig­dy-nie mogłam-­trzec
Pat­rząc So­wie Cytaty: pat­rząc ateiście na przód jes­tem skłon­ny potwierdzić iż je­go praprzodkiem był banan   -wdech
pat­rząc-ateiście-na przód-jes­tem-skłon­ny-potwierdzić-iż-­go-praprzodkiem-był-banan- 
Pat­rząc So­wie Cytaty: Starze­nie się jest bez­sensow­ne. To właśnie czuję pat­rząc na ciebie. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto
starze­nie ę-jest bez­sensow­ne-to właśnie-czuję-pat­rząc-na ciebie-orochimaru 
Pat­rząc So­wie Cytaty: Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele. -Breath
Pat­rząc So­wie Cytaty: Mi­nima­lis­tycznie pat­rząc szczęście po­lega na usu­waniu lub ig­no­rowa­niu frustracji  -daniello
mi­nima­lis­tycznie-pat­rząc-szczęście-po­lega-na usu­waniu-lub-ig­no­rowa­niu-frustracji 
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na swo­je życie stwier­dzam że Bóg ma bar­dzo duże poczu­cie humoru. -Ryder
pat­rząc-na swo­-życie-stwier­dzam-że bóg- bar­dzo-że-poczu­cie-humoru
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na wszys­tkich, którym układa się w miłości, co­raz bar­dziej od­czu­wam samotność.. -watchingmefall
pat­rząc-na wszys­tkich-którym układa ę-w miłoś-co­raz-bar­dziej-od­czu­wam-samotność
Pat­rząc So­wie Cytaty: Zwy­cięzca to oso­ba która pat­rząc na szam­bo świata w którym się urodziła pot­ra­fi z niego wy­cisnąć Chanel. -Ryder
zwy­ęzca-to oso­ba-która-pat­rząc-na szam­bo-świata-w którym ę-urodziła-pot­ra­fi-z niego-wy­cisnąć-chanel
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na świat nie można się nie dziwić. -Koźma Prutkow
pat­rząc-na świat-nie można ę-nie dziwić
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc na mężczyznę twar­de­go jak skała, pa­miętaj, za ta skała też kiedyś płakała, i ta łza jej nie uniżała. -Ryder
pat­rząc-na mężczyznę-twar­de­go-jak skała-pa­miętaj-za  skała-też-kiedyś-płakała-i- łza-jej-nie uniżała
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc w twe oczy-niebies­kie, lśniące z przebłys­ka­mi sza­rości, myślę i czekam.. Cze­kam na tę chwilę, mo­ment który będzie tym je­dynym (...)  -Nataliii
pat­rząc-w twe-oczy-niebies­kie-lśą-z przebłys­ka­mi-sza­roś-myślę-i czekam-cze­kam-na tę chwilę-mo­ment-który-będzie-tym
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc z pun­ktu widze­nia bib­lijne­go, diabeł w piek­le jest pos­ta­cią po­zytywną, za­dając ból tym, którzy na niego zasłużyli. -Mateusz Piecki Schizoidalny
pat­rząc-z pun­ktu-widze­nia-bib­lijne­go-diabeł-w piek­-jest pos­­ą-po­zytywną-za­dając-ból-tym-którzy-na niego-zasłużyli
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc zaw­sze przed siebie, myśląc o tym, jak zro­bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. -Henry Ford
pat­rząc-zaw­sze-przed-siebie-myśląc-o tym-jak zro­bić-jeszcze-więcej-osiągniesz-stan-umysłu-w którym nie  rzeczy-niemożliwych
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści
pat­rząc-przez-dziurkę-od klucza-można-zo­baczyć-prawdę-której później-ężko-będzie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy-z-cyk­lu-po­wieś
Pat­rząc So­wie Cytaty: Ale jechałem da­lej pat­rząc, jak jej pos­tać ma­leje co­raz bar­dziej, i czując, jak wy­myka mi się marzenie. -Nicholas Sparks
ale-jechałem-da­lej-pat­rząc-jak jej-pos­ć-­leje-co­raz-bar­dziej-i czując-jak wy­myka-mi ę-marzenie
Pat­rząc So­wie Cytaty: Pat­rząc z ok­na na zre­woluc­jo­nizo­waną ulicę pa­ryską, Tal­leyrand, plasnął w dłonie i wyk­rzyknął zadowolony: - Na­si górą! - Ja­cy na­si? - spy­tano go od razu. - A to - zo­baczy się jutro. -Maurice Talleyrand-Périgord
Pat­rząc So­wie Cytaty: Czy sex to wszys­tko ? Pat­rząc na przedział wieko­wy dziew­czyn które zachodzą w ciąże zaczy­nam się zas­ta­nawiać , po co pro­dukują białe suknie... -nasia
czy-sex-to wszys­tko- pat­rząc-na przedział-wieko­wy-dziew­czyn-które-zachodzą-w ąże-zaczy­nam ę-zas­­nawiać
Pat­rząc So­wie Cytaty: Oni pat­rząc na siebie nawza­jem. Pat­rzą w mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc się odezwać. Myślą o po­lity­ce po­za swoim kra­jem. Myślą o rzeczach tak nieistotnych. Chcąc zmienić bieg spraw i lo­su spiralę. Myślą ile poświęci­li siebie i wspom­nień ulotnych. By zna­leźć się na szczy­cie, a jed­nak nicze­go nie dokonać.. -I'm nothing
Pat­rząc So­wie Cytaty: U Fukiera U war­szaw­skiego Fu­kiera Wy­bor­ne wi­no sta­wiała Wiera. Zbieg­li się Wa­nie i Rapaporty. Nie pat­rząc w paszpor­ty Fu­kier tu­rystów sponiewierał. -awatar
u-fukiera-u-war­szaw­skiego-fu­kiera-wy­bor­ne-wi­no-sta­wiała-wiera-zbieg­li ę-wa­nie-i rapaporty-nie-pat­rząc-w paszpor­ty
Pat­rząc So­wie Cytaty: Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość?  -Olga Tokarczuk
Pat­rząc So­wie Cytaty: Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.   -WolfSoul
z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć
Pat­rząc So­wie Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs
Pat­rząc So­wie Cytaty: nie py­taj czy czekałam bo cze­kają ci  co nie wiedzą na co ja tyl­ko stałam przy oknie pat­rząc jak słońce ze wstydu ob­le­wa się rumieńcem i tak mnie noc zastała o zmie­rzchu bez powiek  -Papillondenuit
Pat­rząc So­wie Cytaty: to nie ro­man­tyzm in­nych ani wspólne zacho­dy słońca mnie kręcą, a sie­dze­nie z Tobą na zwykłej ka­napie w deszczo­wy wieczór i pat­rząc w Two­je zja­rane oczy wiedząc, ze ta chwi­la mi­mo swo­jej pros­to­cie jest dla Nas najpiękniejsza. -Nicole