Pat­rzy Cytaty

Pat­rzy Cytaty: Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie. -Jean de La Bruyére


ko­bieta-która-pat­rzy-na jed­ne­go-tyl­ko-mężczyznę-al­bo-na jed­ne­go-tyl­ko-nie pat­rzy- na­suwa-to ­mo-podejrzenie
Pat­rzy Cytaty: Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie  -RozaR


mo­ja-żona-nig­dy-na mnie-nie pat­rzy-a-gdy-jed­nak-już-zat­rzy­-wzrok-na-swym-mężu-to-w jej-oczach-widzę-rozczarowanie 
Pat­rzy Cytaty: Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.   -WolfSoul


z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć
Pat­rzy Cytaty: Na ław­ce w par­ku sie­działo małżeństwo, ciągle trwa­li w mil­cze­niu, lecz uśmie­cha­li się do siebie. Ema­nował od nich ta­ki spokój i har­mo­nia, iż mu­siałam się zat­rzy­mać i na nich po­pat­rzeć. Nag­le z dru­giej stro­ny po­jawiła się pa­ra za­kocha­nych, dziew­czy­na przy­tulała się do swo­jego chłopa­ka, kiedy spos­trzegła, że pat­rzy się w drugą stronę, za­lała go py­taniami. Skończyło się wrzas­ka­mi i kłótnią. A miłość nie pot­rze­buje słów... -Ruska-love


Pat­rzy Cytaty: Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz


głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Pat­rzy Cytaty: Spójrz na swój umysł tak jak pe­dofil pat­rzy na dziecko. -Serj Tankian


spójrz-na swój-umysł-tak-jak pe­dofil-pat­rzy-na dziecko
Pat­rzy Cytaty: W nieba połać pat­rzy przez łzę w oku. Żałość nielota.   -Papużka


w nieba-połać-pat­rzy-przez-łzę-w oku-Żałość-nielota- 
Pat­rzy Cytaty: Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej. -jatoja


przez-łzy-zaw­sze-pat­rzy ę-na świat-inaczej
Pat­rzy Cytaty: Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec. -Autor nieznany


gdy-pa­lec-wska­zuje-niebo-tyl­ko-głupiec-pat­rzy-na palec
Pat­rzy Cytaty: Świat nie wa­riuje. To tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa. -daniello


Świat-nie wa­riuje-to tyl­ko-my pat­rzy­my-na niego-przez-oku­lary-wariactwa
Pat­rzy Cytaty: Wszys­tko jest dos­ko­nałe, gdy pat­rzy­my przez zam­knięte oczy. -filutka


wszys­tko-jest ­ko­nałe-gdy-pat­rzy­my-przez-zam­knięte-oczy
Pat­rzy Cytaty: Dziec­ko pat­rzy na do­rosłych w górę, wsku­tek cze­go ich ob­raz jest wyolbrzymiony. -Antoni Kępiński


dziec­ko-pat­rzy-na do­rosłych-w górę-wsku­tek-cze­go-ich-ob­raz-jest wyolbrzymiony
Pat­rzy Cytaty: Tak to już nies­te­ty jest Gdy mi­jasz szczęście swo­je Widzisz ze nie pat­rzy na ciebie  -samothnick


tak-to już-nies­te­ty-jest-gdy-mi­jasz-szczęście-swo­-widzisz-ze nie pat­rzy-na ciebie 
Pat­rzy Cytaty:


Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara 
Pat­rzy Cytaty: Kto jed­nym okiem pat­rzy w przeszłość, a dru­gim w przyszłość, ten ma ze­zowa­te szczęście. -szpiek


kto-jed­nym-okiem-pat­rzy-w przeszłość-a dru­gim-w przyszłość-ten- ze­zowa­te-szczęście
Pat­rzy Cytaty: na środ­ku stołek obok sztalug i rama kiedyś było płótno na nim pas­ja malarza zat­rzy­mała ka­wałek snu zab­rakło na życie płótno zna­lazło in­ny dom ma­larz często siada przed pustą ramą pat­rzy niewidzący­mi oczyma cze­kając na snu dal­szy ciąg . .. *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Pat­rzy Cytaty: Drui­dzi pat­rzy­li na tu­rystę z mi­nami re­zer­wo­wany­mi zwyk­le dla wściekłych owiec al­bo nagłej ule­wy żab. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


drui­dzi-pat­rzy­li-na ­rystę-z mi­nami-re­zer­wo­wany­mi-zwyk­-dla-wściekłych-owiec-al­bo-nagłej-ule­wy-żab
Pat­rzy Cytaty: