Pchaj Się Między Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pchaj Się Między Cytaty: Nie pchaj się między psa a latarnię. -John Peers
nie-pchaj-ę-między-psa-a-latarnię
Pchaj Się Między Cytaty: Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles
doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Pchaj Się Między Cytaty: Dos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi oraz między ty­mi, co osiągnęli jed­noczący sto­pień cnoty. -Arystoteles
dos­ko­nała-przy­jaźń-rodzi ę-między-dob­ry­mi-oraz-między-ty­mi-co osiągnęli-jed­noczący-sto­pień-cnoty
Pchaj Się Między Cytaty: Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem. -Bias z Prieny
chętniej-rozsądzam-sprawy-między-wrogami-ż-między-przyjaciółmi-bo-z-przyjaciół-w-każdym-razie-jedna-strona-stanie-ę-moim-wrogiem-z-wrogów
Pchaj Się Między Cytaty: Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami. -Ambrose Bierce
pokój-w po­lity­-między­naro­dowej-ok­res-oszus­tw-między-wojnami
Pchaj Się Między Cytaty: Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody. -Franciszek Salezy Św
miłość-między-cnotami-jest-tym-czym-słoń-między-gwiazdami-nadaje-im-blasku-i-urody
Pchaj Się Między Cytaty: Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi. -Nora Roberts
Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
Pchaj Się Między Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Pchaj Się Między Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Pchaj Się Między Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Pchaj Się Między Cytaty: Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Pchaj Się Między Cytaty: Czy is­tnieje związek między ko­lorem ziemi, na której się żyje al­bo za­bar­wieniem myśli, snów i uczuć? Czy kiedy­kol­wiek zba­dano za­leżność między rodza­jem gle­by, uk­ształto­wanie te­renu, sma­kiem wo­dy w rze­kach a życiem wewnętrznym ludzi?  -Olga Tokarczuk
Pchaj Się Między Cytaty: Schodzę po stop­niach Swo­jego życia, Bez ma­py, po za szla­kiem od dawna. Szu­kam po­kor­nie i cicho sen­su bycia. Gdzie z grozą, pos­tać stoi zabawna, Za ro­giem. Na skrzyżowa­niu ulic, Między moją a twoją i po­między trochę. Bo zacho­wuje­my się jak łania w obronie, Po­daj mi słowo, za­miast nie­czys­to kłócić, się... -ZamoY
Pchaj Się Między Cytaty: Jest różni­ca między słucha­niem, a usłysze­niem, ta­ka sa­ma jak między pat­rze­niem, a widzeniem. -Meg Cabot
jest-róż­ca-między-słucha­niem-a usłysze­niem-­ka-­-jak między-pat­rze­niem-a widzeniem
Pchaj Się Między Cytaty: Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. -Franz Werfel
jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
Pchaj Się Między Cytaty: Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je
Pchaj Się Między Cytaty: Między na­mi cisza. Między naszy­mi złączo­nymi us­ta­mi cisza. W żyłach płynie wy­sokop­ro­cen­to­wa krew. Wszys­tkie niepot­rzeb­ne pytania przyk­ry­wam cieniem rzęs. Bez zbędnej czułości. Bez tra­cenia czasu. Ra­tuje­my nasze zbłąka­ne ciała. Gu­bimy nasze zbłąka­ne dusze. Ran­kiem żeg­na­my się uśmie­chem i trze­ma lek­ki­mi słowami. Skończyła się noc. -Gold Fishy
Pchaj Się Między Cytaty: Ciągle cze­goś brak, by ub­rać cię w słowa, choć cza­sem mieścisz się po­między kropką a początkiem zdania. Przepływasz lek­ko między literami, owi­jając wy­razy w ciepło tak bar­dzo mi obce... I nienazwane... Jes­teś cichą melodią. Piosenką, której szeptów nie sposób odtworzyć. Dźwiękiem ciszy w chwilach, w których nie pot­rze­ba słów. Kołysanką, jaką nikt mnie nigdy nie tu­lił do snu... Cza­sem mam wrażenie, że jes­teś zawsze, gdzieś po­między mil­cze­niem a szeptem. A prze­cież jes­teś tylko zna­kiem zapytania... -Alfa Centauri
Pchaj Się Między Cytaty: opierają się o siebie plecami i śmieją się a ludzie miotają się po­między nimi  -adamzjawora
opierają ę-o siebie-plecami-i-śmieją-ę-a-ludzie-miotają-ę-po­między-nimi 
Pchaj Się Między Cytaty: Między słowa­mi uk­ry­wa się praw­dzi­wy człowiek. -filutka
między-słowa­mi-uk­ry­wa ę-praw­dzi­wy-człowiek
Pchaj Się Między Cytaty: Między dobrymi wszystko dobrze się układa. -Cyceron
między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa
Pchaj Się Między Cytaty: Są wieprze, które same rzucają się między perły. -Urszula Zybura
są-wieprze-które-same-rzucają-ę-między-perły
Pchaj Się Między Cytaty: i w między-cza­sie móc się skryć. -thrillofit
i w między-cza­sie-móc ę-skryć
Pchaj Się Między Cytaty: Trzeba nauczyć się rozróżniania między moralnością a moralizatorstwem. -Henry Kissinger
trzeba-nauczyć-ę-rozróżniania-między-moralnośą-a-moralizatorstwem
Pchaj Się Między Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura
scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Pchaj Się Między Cytaty: Zawieszenie broni między kobietami nazywa się przyjaźnią. -Dorothy Parker
zawieszenie-broni-między-kobietami-nazywa-ę-przyjaźą
Pchaj Się Między Cytaty: My nie kochamy się - my tylko wytwarzamy miłość między sobą. -Witold Gombrowicz
my-nie-kochamy-ę-my-tylko-wytwarzamy-miłość-między-sobą
Pchaj Się Między Cytaty: W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. -Gustaw Flaubert
w młodoś-kocha ę-ko­biety-które-przy­pomi­nają-tę pier­wszą-po­tem-kocha ę- dla­tego-że różą ę-między-sobą
Pchaj Się Między Cytaty: Człowiek jest poddany temu, co tworzy się
człowiek-jest-poddany-temu-co-tworzy-ę-między-i-nie-dla-niego-innej-boskoś-jak-tylko-która-z-ludzi-ę-rodzi
Pchaj Się Między Cytaty: Gdy dwóch podzieli się światem, to ostatecznie przyjdzie do walki między obydwoma. -Emil Ludwig
gdy-dwóch-podzieli-ę-światem-to-ostatecznie-przyjdzie-do-walki-między-obydwoma
Pchaj Się Między Cytaty: Między kobiecym tak i nie, zaledwie koniec igły zmieścić się może. -Miguel de Cervantes
między-kobiecym-tak-i-nie-zaledwie-koniec-igły-zmieść-ę-może
Pchaj Się Między Cytaty: Ludzie te­go sa­mego po­ziomu łączą się między sobą bar­dzo łatwo. -Cyceron
ludzie-te­go-­mego-po­ziomu-łączą ę-między-sobą-bar­dzo-łatwo
Pchaj Się Między Cytaty: Istnieje między wojskiem a intelektualistami rów, który wydaje się nie do przebycia. -Andre Malraux
istnieje-między-wojskiem-a-intelektualistami-rów-który-wydaje-ę-nie-do-przebycia
Pchaj Się Między Cytaty: Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz
co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
Pchaj Się Między Cytaty: Różnica między Demokracją a Dyktaturą jest taka, że w Demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy; w Dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie. -Charles Bukowski
różnica-między-demokracją-a-dyktaturą-jest-taka-że-w-demokracji-najpierw-ę-głosuje-a-potem-dostaje-rozkazy-w-dyktaturze-nie-marnuje-ę-czasu