Pchaj Się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pchaj Się Cytaty: Nie można oce­nić właści­wie mo­zaiki, dopóki nie spoj­rzy się na nią z pew­nej od­ległości. Zbliżając się do niej, gu­bisz się tyl­ko w szczegółach. Wyz­wa­lając się z jed­ne­go szczegółu, grzęźniesz w innym. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm
Pchaj Się Cytaty: Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu. -Agnieszka Chylińska
Pchaj Się Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka
Pchaj Się Cytaty: Powiedz coś, co się samo przez się rozumie po raz pierwszy - a staniesz się nieśmiertelny. -Marie Von Ebner - Eschenbach
powiedz-coś-co-ę-samo-przez-ę-rozumie-po-raz-pierwszy-a-staniesz-ę-nieśmiertelny
Pchaj Się Cytaty: opierają się o siebie plecami i śmieją się a ludzie miotają się po­między nimi  -adamzjawora
opierają ę-o siebie-plecami-i-śmieją-ę-a-ludzie-miotają-ę-po­między-nimi 
Pchaj Się Cytaty: Mężczyzna żeni się, bo się zakochał. Kobieta zakochała się, bo chce wyjść za mąż. -Henri Duvernois
mężczyzna-żeni-ę-bo-ę-zakochał-kobieta-zakochała-ę-bo-chce-wyjść-za-mąż
Pchaj Się Cytaty: Mężczyz­na żeni się, bo się za­kochał. Ko­bieta za­kochała się, bo chce wyjść za mąż. -Henri Duvernois
mężczyz­na-żeni-ę-bo ę-za­kochał-ko­bieta za­kochała-ę-bo chce-wyjść-za mąż
Pchaj Się Cytaty: Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać, żeby się ominąć. -Jan Twardowski
bo-widzisz-są-tacy-którzy-ę-kochają-i-muszą-ę-spotkać-żeby-ę-ominąć
Pchaj Się Cytaty: Ludzie się dziwią, jak im się ofiarowuje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się - czas. -Anna Kowalska
ludzie-ę-dziwią-jak-im-ę-ofiarowuje-jaką-rzecz-a-nigdy-śli-daruje-ę-czas
Pchaj Się Cytaty: Kto się ośmiela na jawny bunt, ten ma poczucie, że się zdradza, że wydaje się w ręce przeciwnika. -Dana Dumitriu
kto-ę-ośmiela-na-jawny-bunt-ten-poczucie-że-ę-zdradza-że-wydaje-ę-w-rę-przeciwnika
Pchaj Się Cytaty: Ukaż mi się Panie, gdyż wszystko staje się ciężkie, kiedy traci się smak Boga. -Antoine De Saint - Exupery
Pchaj Się Cytaty: Kobiety z reguły starają się sprawić, by mężczyzna się zmienił: Przerobiony zaś przestaje im się podobać. -Marlena Dietrich
kobiety-z-reguły-starają-ę-sprawić-by-mężczyzna-ę-zmienił-przerobiony-zaś-przestaje-im-ę-podobać
Pchaj Się Cytaty: Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. -Edmond Rostand
małżonkowie-powinni-wystrzegać-ę-kłótni-śli-nie-dość-ę-kochają-aby-ę-pogodzić
Pchaj Się Cytaty: Ludzie się dziwią, jak im się ofiaruje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się - czas. -Anna Kowalska
ludzie-ę-dziwią-jak-im-ę-ofiaruje-jaką-rzecz-a-nigdy-śli-daruje-ę-czas
Pchaj Się Cytaty: Jeśli się już skoczyło z mostu wszystko się uspokaja. Dopóki nie uderzy się w wodę -Adrew Vachss
jeśli-ę-już-skoczyło-z-mostu-wszystko-ę-uspokaja-dopóki-nie-uderzy-ę-w-wodę
Pchaj Się Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway
Pchaj Się Cytaty: Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha. -Nadzieja Drucka
Pchaj Się Cytaty: Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło -Gabriel Garcia Marquez
nie-płacz-że-coś-ę-skończyło-tylko-uśmiechaj-ę-że-ę-to-przytrafiło
Pchaj Się Cytaty: Wte­dy wy­dawało nam się, że jak się ma dwa re­wol­we­ry, to ma się wszystko. -Marek Edelman
wte­dy-wy­dawało-nam-ę-że jak ę- dwa-re­wol­we­ry-to  ę-wszystko
Pchaj Się Cytaty: Kiedy się kocha, musi się umieć śpiewać, biegać, jeść, gwizdać. I trzeba nauczyć się pracować. -Blaise Cendrars
kiedy-ę-kocha-musi-ę-umieć-śpiewać-biegać-ść-gwizdać-i-trzeba-nauczyć-ę-pracować
Pchaj Się Cytaty: Nasza miłość zaczyna się we własnym domu i niemal zawsze kończy się tam, gdzie się zaczęła. -Adam Smith
nasza-miłość-zaczyna-ę-we-własnym-domu-i-niemal-zawsze-kończy-ę-tam-gdzie-ę-zaczęła
Pchaj Się Cytaty: Kiedy się jest daleko, nie żartuje się z listów zaczynających się od słów:
kiedy-ę-jest-daleko-nie-żartuje-ę-z-listów-zaczynających-ę-od-słów-otrzymałem-twój-list
Pchaj Się Cytaty: Wystrzegajcie się tych, którzy odwracają się plecami do miłości, kariery, społeczeństwa. Zemszczą się za swoje wyrzeczenia. -Emil Cioran
wystrzegajcie-ę-tych-którzy-odwracają-ę-plecami-do-miłoś-kariery-społeczeństwa-zemszczą-ę-za-swoje-wyrzeczenia
Pchaj Się Cytaty: Obudziłeś się dziś ra­no z ok­ropnym bólem głowy, nic nie pa­miętałeś z wczo­raj­szej nocy, ja­kiś fa­cet przy­niósł ci śniada­nie do łóżka, za­pytałeś go, jak się tu znalazłeś, ten się zaśmiał, mówiąc ci kochanie. Spraw­dziłeś swo­ja komórkę i oka­zało się że pisałeś, do swo­jej dziew­czy­ny, że się z te­go wyleczysz, zro­zumiałeś nag­le wte­dy, że znów się nie udało. Ko­lej­ny raz dałeś dupy... -Apostrof
Pchaj Się Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Pchaj Się Cytaty: Kiedy prowadzi się spokojne życie to często mówi się o decyzjach ale w rzeczywistości nie podejmuje się ich. -Gertruda Stein
kiedy-prowadzi-ę-spokojne-życie-to-często-mówi-ę-o-decyzjach-ale-w-rzeczywistoś-nie-podejmuje-ę-ich
Pchaj Się Cytaty: Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. -Winston Churchill
czasami-ludzie-potkną-ę-o-prawdę-ale-prostują-ę-i-idą-dalej-jakby-nic-ę-nie-stało
Pchaj Się Cytaty: Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda. -Warren Brabrook
im-więcej-ę-dziś-czyta-książek-tym-bardziej-odnosi-ę-wrażenie-że-analfabetom-nie-dzieje-ę-krzywda
Pchaj Się Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydawać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Pchaj Się Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine
ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
Pchaj Się Cytaty: Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego. -Antonio Rosmini
Pchaj Się Cytaty: Trzeba się upierać, że się szuka prawdy, a nie, że się ją znalazło. -Denis Diderot
trzeba-ę-upierać-że-ę-szuka-prawdy-a-nie-że-ę-ją-znalazło
Pchaj Się Cytaty: Ko­biety z re­guły sta­rają się spra­wić, by mężczyz­na się zmienił; prze­robiony zaś przes­ta­je im się podobać. -Marlena Dietrich
ko­biety-z re­guły-sta­rają ę-spra­wić-by mężczyz­na ę-zmienił-prze­robiony-zaś-przes­­-im ę-podobać
Pchaj Się Cytaty: Życie toczy się pros­ty­mi re­gułami, za­sada­mi, kom­pli­kac­je zaczy­nają się, gdy próbu­je się je obejść. -szpiek
Życie-toczy ę-pros­ty­mi-re­gułami-za­sada­mi-kom­pli­kac­-zaczy­nają-ę-gdy-próbu­ ę- obejść
Pchaj Się Cytaty: Bo ot­rzy­muje się tyl­ko to, o co za­biega się z taką właśnie względną obojętnością. Spraw­dziło się to w moim życiu wielekroć. -Marta Fox
bo ot­rzy­muje ę-tyl­ko-to-o co za­biega ę-z taką-właśnie-względną-obojętnośą-spraw­dziło ę-to w moim-życiu-wielekroć