Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty

Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree


mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością. -Jan Twardowski


każde-głębsze-uczu­cie-pro­wadzi-do cier­pienia-miłość bez-cier­pienia-nie jest miłośą
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Dwie ko­biety spędzają wcza­sy w pen­sjo­nacie. Jed­na mówi:


Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill


Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć. -Stanisław Staszic


dob­ry-człowiek-wo­li-sam-cier­pieć-ż-na cier­pienia-dru­gich-patrzeć
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: są ta­cy ludzie że aż są na­wet los w ich sprawie ma niewiele do gadania z pre­medy­tacją pytają o od­cień fiole­tu krokusa fa­natycznie słuchają Chopina po uszy toną w prawdzie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech poz­ba­wieni po­kory wo­bec chłodu świątyń wyz­by­ci z żalu pry­wat­nie odbywają ses­je bólu bezczelnie i wbrew wo­li kapłanów i z życia czy­nią nierówność a po­tem powtórnie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech nie miewają pecha plotą wian­ki z cierni i spi­jają łzy  -Sgorelsky


Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Prze­konałam się dziś, co praw­da po pi­jaku, że miłość bez cier­pienia nie is­tnieje. Ja­kie to pięknie głupie, że my ludzie pot­ra­fimy dla chwi­li szczęścia, poświęcić każdy cu­dow­nie za­powiadający się dzień na roz­myśle­nia. Dlacze­go miłość nie jest racjonalna?  -dita


Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Cier­pienia nig­dy nie są za wiel­kie, a ra­dość za mała. -Edyta Stein


cier­pienia-nig­dy-nie są za wiel­kie-a ra­dość-za ła
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Świeże cier­pienia zagłuszają dawne. -Talmud


Świeże-cier­pienia-zagłuszają-dawne
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Często cier­pienia dają ludziom pouczenie. -Ezop


często-cier­pienia-dają-ludziom-pouczenie
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Łzy oz­naką smut­ku i cier­pienia, uśmiech - ra­dości i zadowolenia. -Bujak Bogusław


Łzy-oz­naką-smut­ku-i cier­pienia-uśmiech- ra­doś-i zadowolenia
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Cier­pienia sta­nowią łańcuch, a za­razem wątek nasze­go żywota. -Herbert George Wells


cier­pienia-sta­nowią-łańcuch-a za­razem-wątek-nasze­go-żywota
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Nie ma cier­pienia, które­go by nie złagodził kwad­rans lektury. -Francois Mauriac


nie- cier­pienia-które­go-by nie złagodził-kwad­rans-lektury
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Nie ma pełne­go, bez­względne­go szczęścia. -Horacy


nie- pełne­go-bez­względne­go-szczęścia
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Nig­dy nie jes­teśmy tak bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud


nig­dy-nie jes­teśmy-tak-bez­bron­-wo­bec-cier­pienia-jak wte­dy-gdy-kochamy
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty: Jest ta­ka cier­pienia gra­nica, za którą się uśmiech po­god­ny zaczyna. -Czesław Miłosz


jest-­ka-cier­pienia-gra­nica-za którą ę-uśmiech-po­god­ny-zaczyna
Pełne Cier­pienia I nie­szczęścia Cytaty:


naj­więcej-cier­pienia-spra­wiają-nam-dni-smut­ku~pa­weł-rychlica