Per­cep­cji Cytaty

Per­cep­cji Cytaty: Niewie­dza oraz po­siada­nie us­ta­lonych kon­cep­cji ułat­wiają życie. -Stefan Kisielewski


niewie­dza-oraz-po­siada­nie-us­­lonych-kon­cep­cji-ułat­wiają-życie
Per­cep­cji Cytaty: Nie strzęp myśli z niena­wiści, mści­wość jak stłuczo­ne lus­tro lu­bi wy­paczać ob­raz per­cep­cji . -Papużka


nie-strzęp-myśli-z niena­wiś-mś­wość-jak stłuczo­ne-lus­tro-lu­bi-wy­paczać-ob­raz-per­cep­cji
Per­cep­cji Cytaty: Gdy­by drzwi per­cep­cji zos­tały oczyszczo­ne, wszys­tko wy­dawałoby się nam ta­kie ja­kie jest - nieskończone. If the doors of per­ception we­re clean­sed eve­rything would ap­pear to man as it is, in­fi­nite. (ang.)  -William Blake


Per­cep­cji Cytaty: Je­dynym tak nap­rawdę is­totnym wy­miarem u mężczyz­ny, o którym marzą ko­biety - wy­nika to ze wszys­tkich bez wyjątku an­kiet i ba­dań - jest długość ge­nu ste­rujące­go syn­tezą re­cep­torów (pro­tein) hor­mo­nu wa­zop­re­syny. Bo im więcej tych re­cep­torów, tym mężczyz­na jest wierniejszy. -Janusz Leon Wiśniewski


Per­cep­cji Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Per­cep­cji Cytaty: Im re­cep­ta dłuższa, tym mniej zasługu­je na zaufanie. -Stanisław Breyer


im re­cep­-dłuższa-tym-mniej-zasługu­-na zaufanie
Per­cep­cji Cytaty: Kar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le zło... -MarzycielS


kar­tka-i pa­pier-to naj­lep­sza-re­cep­-na ca­-zło
Per­cep­cji Cytaty: Mi­mo woli. Za­tacza się w postój. Przy re­cep­cie ślepca. Na śmierć. -kszyszunia


mi­mo-woli-za­tacza ę-w postój-przy-re­cep­cie-ślepca-na-śmierć
Per­cep­cji Cytaty: Dzi­siej­sza li­tera­tura to re­cep­ty pi­sane przez choroby. -Karl Kraus


dzi­siej­sza-li­tera­tura-to re­cep­ty-pi­sane-przez-choroby
Per­cep­cji Cytaty: tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg  -lovely-girl


Per­cep­cji Cytaty: Ku­rier Putina Dziura­mi szwaj­car­skiego se­ra Ku­rier Pu­tina się przedziera Od Alp do Ber­na Z nim psi­na wier­na Zwąchać re­cep­turę Mil­ki Petit-Bera. -awatar


ku­rier-putina-dziura­mi-szwaj­­skiego-se­ra-ku­rier-pu­tina ę-przedziera-od-alp-do ber­na-z-nim-psi­na-wier­na-zwąchać-re­cep­turę
Per­cep­cji Cytaty: W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76


w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
Per­cep­cji Cytaty: O ig­no­ran­cji: Zbyt głośne milczenie. -Marcin Kossek


o ig­no­ran­cji-zbyt-głośne-milczenie
Per­cep­cji Cytaty: Pochyl się nad fak­tem jak małe dziecię, porzuć wszel­kie z góry przejęte kon­cep­cje, podążaj z po­korą ku każdej ot­chłani, wszędzie tam, dokąd wie­dzie cię na­tura, gdyż inaczej nicze­go się nie nauczysz. -Autor nieznany


Per­cep­cji Cytaty: Świado­mość fik­cji czy­ni ją faktem. Dr T.Stambuła  -Dr Tawian Stambuła


Świado­mość-fik­cji-czy­-ją faktem-dr-tstambuła 
Per­cep­cji Cytaty: Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych. -Antoni Kępiński


akt-sek­sual­ny-można-za­liczyć-do ty­pu-reak­cji-wybuchowych
Per­cep­cji Cytaty: nor­malnością dziś ho­mosek­sualizm jest to­leran­cji chrzest  -Xmen


nor­malnośą-dziś-ho­mosek­sualizm-jest-to­leran­cji-chrzest 
Per­cep­cji Cytaty: Nu­da jest to nieumiejętność egzys­ten­cji i roz­mo­wy ze sa­mym sobą. -qches


nu­da-jest to nieumiejętność-egzys­ten­cji-i roz­mo­wy-ze ­mym-sobą