Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek
z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka
blis­kość-jakże-da­leka- 
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche
piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau
jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud
nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto się lęka już przegrał. -Karol Bunsch
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Poczciwość prawdy się nie lęka. -Ignacy Krasicki
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto się lęka, już przegrał. -Karol Bunsch
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Poczci­wość praw­dy się nie lęka. -Ignacy Krasicki
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
ktokolwiek-mówi-że-ę-śmierci-nie-lęka-kłamie
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka! -Ignacy Krasicki
pisz-coś-widział-poczciwość-prawdy-ę-nie-lęka
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Strzał w skroń złotą myślą, prze­myślaną dobrze Dos­ko­nałą w każdym ca­lu jej piękne­go gabarytu Brak ja­kiej­kolwiek krwi na mar­mu­rowej podłodze Myśl ideal­na, do­tycząca god­ne­go bytu Per­fekcyj­ny plan, ułożony skrupulatnie Złotym piórem na­pisa­ny, na sreb­rzys­tej kartce Scho­wany tak, że nikt nie znaj­dzie, nie ukradnie Zdań, w których opi­sana dro­ga jest do marzeń By to zob­ra­zować, pot­rzeb­na byłaby kreacja Tak piękna, iż nie pot­ra­fię jej opisać W porówna­niu, jest niczym uśmie­chnięta Matka Na wi­dok pow­ra­cające­go z da­leka syna. -Bruno
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki
pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto nie lęka się ut­ra­ty życia, zdo­len jest odjąć je drugiemu. -Cyrano de Bergerac
kto-nie lęka ę-ut­ra­ty-życia-zdo­len-jest odjąć- drugiemu
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto nie lęka się utraty życia, zdolen jest odjąć je drugiemu. -Savinien Cyrano De Bergerac
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Bogacz zawsze lęka się ubogiego; ma aż nadto powodów do tej instynktownej obawy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: złama­ny w młodości kręgosłup mo­ral­ny... czy­ni z nas ka­leka­mi ducho­wymi przez całe życie... -aura69
złama­ny-w młodoś-kręgosłup-mo­ral­ny-czy­-z nas-ka­leka­mi-ducho­wymi-przez-całe-życie
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nie będzie miał nigdy prawdziwych przyjaciół ten, kto nie lęka się robić sobie wrogów. -William Hazlitt
nie-będzie-miał-nigdy-prawdziwych-przyjaciół-ten-kto-nie-lęka-ę-robić-sobie-wrogów
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?. -Giovanni Ciacorno di Singalt
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem. -Waldemar Łysiak
uleczy-ę-czas- wszys­tkożer­na-świ­nia-i sta­niesz ę-ka­leką-al­bo­wiem ulecze­nie-o którym dzi­siaj-marzysz-będzie-twoim
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus
za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Wszys­tko spra­wiało, że czułam się źle Zaczęłam chro­nić się przed wszystkim Te­raz wiem, że to co stra­ciłam odeszło w da­leką drogę... -opuszczona
wszys­tko-spra­wiało-że czułam ę-ź-zaczęłam-chro­ć ę-przed-wszystkim-te­raz-wiem-że to co stra­łam-odeszło-w da­leką
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Kto cię ob­ma­wia po­tajem­nie, lęka się ciebie, a kto cię chwa­li w oczy, po­gar­dza tobą. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kto-ę-ob­­wia-po­tajem­nie-lęka ę-ciebie-a kto-ę-chwa­li-w oczy-po­gar­dza-tobą
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe
blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-prze­ciw­nie-nadzieja-to mat­ka-tych-którzy-nie boją ę-rzu­cać-myśli-w da­leką-przyszłość
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski
on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald
Piękna Z blis­ka Da­leka Cytaty: Do­rośle­je się w blis­kości umiera­nia, nie śmierci. -Hanna Krall
do­roś­ ę-w blis­koś-umiera­nia-nie śmierci