Piękna Z blis­ka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Piękna Z blis­ka Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek
z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Piękna Z blis­ka Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99
Piękna Z blis­ka Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche
piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Piękna Z blis­ka Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz
Piękna Z blis­ka Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau
jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Piękna Z blis­ka Cytaty: Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud
nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Piękna Z blis­ka Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein
Piękna Z blis­ka Cytaty: Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia. -aniolupadly181010
Piękna Z blis­ka Cytaty: Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?. -Giovanni Ciacorno di Singalt
Piękna Z blis­ka Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka
blis­kość-jakże-da­leka- 
Piękna Z blis­ka Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus
za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Piękna Z blis­ka Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe
blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Piękna Z blis­ka Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald
Piękna Z blis­ka Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski
on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt
Piękna Z blis­ka Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit
blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Piękna Z blis­ka Cytaty: Chcę być blis­ko Twoic rąk, i do­tykać Two­jej Twarzy... -Alicja
chcę-być-blis­ko-twoic-rąk-i do­tykać-two­jej-twarzy
Piękna Z blis­ka Cytaty: Do­rośle­je się w blis­kości umiera­nia, nie śmierci. -Hanna Krall
do­roś­ ę-w blis­koś-umiera­nia-nie śmierci
Piękna Z blis­ka Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam
otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Piękna Z blis­ka Cytaty: blis­ko pół macha prze­widy­wal­na jazda mi­jasz na luzie  -Cykam
blis­ko-pół-macha-prze­widy­wal­na-jazda-mi­jasz-na luzie 
Piękna Z blis­ka Cytaty: Oso­by... tworzą Od­ległość i blis­kość serc - Strzępy całości nieHAiKU  -wdech
oso­by-tworzą-od­ległość-i blis­kość-serc-strzępy-całoś-niehaiku 
Piękna Z blis­ka Cytaty: Brat.Siostra. Ni­by tak blis­cy,jed­nak nie wiedzący nicze­go o sobie. -królik xd
bratsiostra-ni­by-tak-blis­cyjed­nak-nie wiedzący-nicze­go-o sobie
Piękna Z blis­ka Cytaty: Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.   -Starlight
blis­kość- lek­cja-którą-można-zgłębiać-przez-całe-życie- 
Piękna Z blis­ka Cytaty: Jest coś w tym, że człowiek chce być blis­ko oj­czys­tej ziemi. -Owidiusz
jest-coś-w tym-że człowiek-chce-być-blis­ko-oj­czys­tej-ziemi
Piękna Z blis­ka Cytaty: Jes­tem up­rzej­my dla ludzi, jeśli tyl­ko są na ty­le blis­ko, żeby mnie usłyszeć. -Rafał Kosik
jes­tem-up­rzej­my-dla-ludzi-śli-tyl­ko-są na ty­-blis­ko-żeby-mnie-usłyszeć
Piękna Z blis­ka Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski
blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Piękna Z blis­ka Cytaty: Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson
jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają
Piękna Z blis­ka Cytaty: Trwaj przy mnie - lecz nie zbyt blis­ko gdyż nieza­leżność jest najważniejsza. -loquentia
trwaj-przy-mnie- lecz-nie zbyt-blis­ko-gdyż-nieza­żność-jest najważniejsza
Piękna Z blis­ka Cytaty: W dzi­siej­szym świecie ludzie tak często mylą pojęcia ''blis­kość'' i ''miłość''... -Nadzieja21
w dzi­siej­szym-świecie-ludzie-tak-często-mylą-pojęcia-''blis­kość''-i ''miłość''
Piękna Z blis­ka Cytaty: Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.   -Moon G
Piękna Z blis­ka Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy uśmiech ko­goś blis­kiego, żeby poczuć się le­piej :)  -zezulec
cza­sami-wys­tar­czy-uśmiech-ko­goś-blis­kiego-żeby-poczuć ę-­piej- 
Piękna Z blis­ka Cytaty: Dos­trzeg­li obo­je, że dru­gi człowiek blis­ki i kocha­ny jest ważniej­szy od do­tychcza­sowych pryncypiów. -Małgorzata Kalicińska
dos­trzeg­li-obo­-że dru­gi-człowiek-blis­ki-i kocha­ny-jest ważniej­szy-od do­tychcza­sowych-pryncypiów
Piękna Z blis­ka Cytaty: Męczen­ni­kiem sta­jesz się również wtedy, gdy blis­ka ci oso­ba ma zbyt wiele zalet. -nicola-57
męczen­­kiem-sta­jesz ę-również-wtedy-gdy-blis­ka- oso­ba- zbyt-wiele-zalet
Piękna Z blis­ka Cytaty: Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ... -mill
smut­ne-jest życie-gdy-ktoś-blis­ki-odchodzi-Żal-i smu­tek-zostaje-19062015-றiℓℓ
Piękna Z blis­ka Cytaty: Bez­radność... Tak trud­no pat­rzeć jak ktoś blis­ki upa­da i nie móc mu pomóc... -ciemna_strona_dobra
bez­radność-tak trud­no-pat­rzeć-jak ktoś-blis­ki-upa­da-i nie móc-mu pomóc
Piękna Z blis­ka Cytaty: W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki. -Józef Stanisław Tischner
w mo­men­cie-śmier­-blis­kiego-uderza-człowieka-świado­mość-niczym-nie dającej ę-za­pełć-pustki