Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty

Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner


Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Jedni piszą daleko piękniej, niż żyć umieją, inni znów żyją daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił. -Narcyza Żmichowska


jedni-piszą-daleko-piękniej-ż-żyć-umieją-inni-znów-żyją-daleko-piękniej-żby-to-najsławniejszy-autor-opisać-potrafił
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Jedni piszą daleko piękniej niż żyć umieją, inni znów żyją daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił. -Narcyza Żmichowska


jedni-piszą-daleko-piękniej-ż-żyć-umieją-inni-znów-żyją-daleko-piękniej-żby-to-najsławniejszy-autor-opisać-potrafił
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. -Tales z Miletu


Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Od mu­zyki piękniej­sza jest tyl­ko cisza. -Paul Claudel


od mu­zyki-piękniej­sza-jest tyl­ko-cisza
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Ko­bieta, jest naj­piękniej­szą formą is­tnienia białka. -tkaczu32


ko­bieta-jest naj­piękniej­szą-formą-is­tnienia-białka
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Gość ma zwyk­le więcej cza­su niż gospodarz. -Tadeusz Kotarbiński


Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Bi­cie ser­ca ukocha­nej oso­by to naj­piękniej­sza mu­zyka na świecie. -Lanni


bi­cie-ser­ca-ukocha­nej-oso­by-to naj­piękniej­sza-mu­zyka-na świecie
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Sza­leństwo jest piękniej­sze od ro­zumu bo pochodzi od Bo­ga, ro­zum zaś - od człowieka. -Platon


sza­ństwo-jest piękniej­sze-od ro­zumu-bo pochodzi-od bo­ga-ro­zum-zaś- od człowieka
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Naj­piękniej­sza w codzien­ności jest wyjątko­wość każdej chwili. -Kedar


naj­piękniej­sza-w codzien­noś-jest wyjątko­wość-każdej-chwili
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Naj­piękniej­sza chwi­la miłości - gdy wchodzi się do do­mu ukocha­nej osoby. -Georges Clemenceau


naj­piękniej­sza-chwi­-miłoś- gdy-wchodzi ę-do do­mu-ukocha­nej-osoby
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Naj­piękniej­szą sztuczką Diabła jest prze­kona­nie nas o swoim nieistnieniu. -Charles Baudelaire


naj­piękniej­szą-sztuczką-diabła-jest prze­kona­nie-nas-o swoim-nieistnieniu
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jes­tem tyl­ko chłop­cem ba­wiącym się na mor­skim brze­gu, pochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­szą muszelkę lub ka­mień gład­szy niż in­ne, pod­czas gdy wiel­ki ocean praw­dy jest ciągle zak­ry­ty prze­de mną. -Isaac Newton


Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Wspom­nienia naj­piękniej­sza i je­dyna rzecz ja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lach szczęścia... -stokrotka123


wspom­nienia-naj­piękniej­sza-i ­dyna-rzecz-ja­ka-po­zos­­-po wspa­niałych-chwi­lach-szczęścia
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Naj­piękniej­sza ze wszys­tkich ta­jem­nic: być ge­niu­szem i tyl­ko sa­memu o tym wiedzieć. -Mark Twain


naj­piękniej­sza-ze wszys­tkich-­jem­nic-być-ge­niu­szem-i tyl­ko-­memu-o tym-wiedzieć
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Ko­biety są piękniej­sze niż na to wyglądają. -Gabriel Laub


ko­biety-są piękniej­sze-ż-na to wyglądają
Piękniej­sza Niż Zwyk­le Cytaty: Wyglądasz te­raz piękniej, niż w rzeczywistości. -Woody Allen


wyglądasz-te­raz-piękniej-ż-w rzeczywistoś