Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty

Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Cze­kasz aż ru­mieńców nabiorą brze­mien­ne pełne pożądaniem to fa­lują to wznoszą się by za chwilę płonąć więc uwol­nij nocą księżyc niech mi włosy roz­czesze kwieciście prag­nieniu niech poz­wo­li zapłonąć a gdy czas prag­nienia nadejdzie uniesie w sen spokojny za ok­nem noc szara słońce prze­myka się po twarzach chmu­ry opuszczają spódnice gwiaz­dy bledną nad­chodzi świt nad­szedł ko­niec mo­jej tułaczki tyl­ko czar­ny kruk, gdzieś znów kracze. ...


Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Jes­teś jak gwiaz­da. Widzę Cię, błyszczysz jes­teś tak jas­ny, piękny jed­nak ta­ki da­leki. Wy­ciągam rękę mając nadzieję, że Cię dot­knę, złapię, zat­rzy­mam. tra­fiam na ni­cość. Jes­teś za da­leko.. Nocą sta­jesz się wy­raźny ta­ki real­ny, ale kiedy nas­ta­je dzień wszys­tko zni­ka.. Mówią, że da­lej świecisz.. Jed­nak ja nie widzę. Cze­kam na wieczór. Na czas, w którym Ty zaczy­nasz błyszczeć jeszcze jaśniej. -chrupcia


Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Jas­ny księżyc nu­ci dziś, kołysankę na dob­re sny. Spo­koj­ny wiatr otu­la mnie, ra­miona drżą, ja cała drżę. Nie płacz miły, nie roń łez. Nie wal­cz już, pod­daj się. Je­den od­dech po­daruj mi, by ser­ce znów zaczęło bić. Po tym odejdź gdzie tyl­ko chcesz, wol­ność te­raz twoją jest. Nie dręcz więcej moich snów, te­raz księżyc zgaśnie już... -Martwaa


Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie  -Ramizes


Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki  -lovely-girl


Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu


księżyc-pożycza-światło-od słońca
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales


księżyc-pożycza-światło-od-słońca
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Idziemy łąką, z pol­ny­mi kwiatami niesiemy słońce, tym ludziom przed nami By chwi­le szczęścia roz­da­wać garściami A te naj­gor­sze zos­ta­wić za nami Spoj­rzałeś na mnie piękny­mi oczami A mo­je za­raz za­lały się łzami Sple­cione ser­ca miłości więzami A drob­ne ciało Twy­mi ramionami Szepnąłeś do ucha piękny­mi słowami By za­raz nad my­mi schy­lić się ustami I wtem ująłeś za ser­ce myślami Że już na zaw­sze będziemy aniołami  -hchknight


Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blask enig­ma no­cy  -to_tylko_łzy


księżyc-jaśnieje-dwo­-ludzi-wi­-blask-enig­-no­cy 
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Po co właściwie jechać na księżyc, jeśli nie w celach samobójczych? -Andre Malraux


po-co-właściwie-jechać-na-księżyc-śli-nie-w-celach-samobójczych
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Księżyc częściej niż słońce rodzi sceny gorące. -Posyniak


księżyc-częściej-ż-słoń-rodzi-sceny-gorą
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Sa­mot­ny łabędź na pur­pu­rowej rzece po­ran­ny księżyc  -silvershadow


sa­­ny-łabędź-na-pur­pu­rowej-rzece-po­ran­ny-księżyc 
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Śnieg jest piękny z ciepłego miejsca. -Piotr Szreniawski


Śnieg-jest piękny-z ciepłego-miejsca
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Miłość jest jak księżyc: kiedy nie rośnie, niknie. -Wice Hrabia De Segur


miłość-jest-jak-księżyc-kiedy-nie-rośnie-niknie
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Świat sta­je się piękny w wy­miarach serca. -Odisseas Elitis


Świat-sta­ ę-piękny-w wy­miarach-serca
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Świat staje się piękny w wymiarach serca. -Elitis Odisseas


Świat-staje-ę-piękny-w-wymiarach-serca
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć. -Zygmunt Krasiński


ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
Piękny Księżyc I gwiaz­dy Cytaty: Us­ta całowa­ne nie tracą uro­ku, ale od­na­wiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


us­-całowa­ne-nie tracą-uro­ku-ale-od­na­wiają ę-jak księżyc