Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty

Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: piekiel­ne niebo za­woalo­wany świat świętej obłudy  -Maverick123


piekiel­ne-niebo-za­woalo­wany-świat-świętej-obłudy 
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: W tej szczęśliwości, ma swo­je is­tnienie- cierpienie. Piekiel­ne niebo. -cytlopka


w tej szczęśliwoś-swo­-is­tnienie-cierpienie-piekiel­ne-niebo
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Miłość nie prag­nie, aby jej do­gadza­no, ani nie sta­ra się wca­le o własną wy­godę; lecz troszczy się o dob­ro in­nych i bu­duje Niebo pośród piekiel­nej rozpaczy. -William Blake


miłość-nie prag­nie-aby jej-do­gadza­no-ani-nie sta­ra ę-wca­-o własną-wy­godę-lecz-troszczy ę-o dob­ro-in­nych-i bu­duje
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­ji. To znaczy że każdy może czuć się wartościowy  -daniello


Świat-po­siada-niezi­den­ty­fiko­wany-pier­wias­tek-ak­ceptac­ji-to znaczy-że każdy-może-czuć ę-wartościowy 
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Czuję do­tyk Twych dłoni na mej skórze Drżę De­likat­ne muśnięcia palców De­likat­ne pocałunki Słyszę Twój od­dech przy mym uchu Zaczy­nam mruczeć jak kotka I..po­woli nadchodzi -Szyb­sze bi­cie serca -Ury­wany oddech Twe dłonie są co­raz odważniejsze Po­całun­ki bar­dziej namiętne Le­gato przechodzi w vivo Jes­tem blis­ka poczu­cia spadania W końcu jest..to już Mo­je niebo..nasze niebo Ekstaza Cu­dow­ne poczu­cie by­cia jednością Ko­niec gry.. Nie! To początek gry Kocham Cię  -kessy


Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman


dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Wielu figurantów posiada status figury świętej. -Zbigniew Waydyk


wielu-figurantów-posiada-status-figury-świętej
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Zobaczyć świat w ziarenku, I niebo w dzikiej lilii, Pomieścić nieskończoność w ręku, I wieczność w jednej chwili. -William Blake


zobaczyć-świat-w-ziarenku-i-niebo-w-dzikiej-lilii-pomieść-nieskończoność-w-ręku-i-wieczność-w-jednej-chwili
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i siłą skupienia pragniemy przebić niebo. -Jerzy Zawieyski


zwracając-ę-do-boga-myślami-i-modlitwą-opuszczamy-niejako-świat-i-łą-skupienia-pragniemy-przebić-niebo
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Bardzo mnie boli, gdy umiera utalentowany człowiek, świat bowiem potrzebuje takich ludzi bardziej niż niebo. -Anonim


bardzo-mnie-boli-gdy-umiera-utalentowany-człowiek-świat-bowiem-potrzebuje-takich-ludzi-bardziej-ż-niebo
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Uporządko­wany wewnętrzny świat prze­konań, idei i war­tości wzmac­nia od­porność na niepo­wodze­nia, uczy cie­szyć się i do­ceniać małe suk­ce­sy, poz­wa­la le­piej kon­tro­lować spra­wy, na które możemy mieć wpływ. -Sławomir Lachowski


Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Śmierć dzieli zmarłych na trzy ka­tego­rie: świętych, świętej pa­mięci i ta­kich, bez których ma­my wreszcie święty spokój. -Bolesław Paszkowski


Śmierć-dzieli-zmarłych-na trzy-ka­tego­rie-świętych-świętej-pa­mię-i ­kich-bez-których-­my-wreszcie-święty-spokój
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest. -Jodi Picoult


człowiek-łat­wo-ule­ga-złudze­niu-że to świat-ob­ra­ca ę-wokół-niego-ale-wys­tar­czy-spoj­rzeć-w niebo-żeby-zro­zumieć
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris


przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Jeśli jes­teś zde­ner­wo­wany, nim coś po­wiesz, licz do dziesięciu. Jeśli jes­teś bar­dzo zde­ner­wo­wany, licz do stu. -Thomas Jefferson


jeśli-jes­teś-zde­ner­wo­wany-nim-coś-po­wiesz-licz-do dziesięciu-jeśli jes­teś-bar­dzo-zde­ner­wo­wany-licz-do stu
Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: cza­sami widzę cię w jesieni w bru­nat­no-złotej wil­gnej bieli gdy to­niesz w woalo­wej mgle i wąską ścieżkę pok­rytą upadłymi liśćmi a mok­re pajęczyny drżą wśród gałęzi twych drzew gdy­bym tyl­ko wiedziała gdzie jesteś  -JustStupidMe


Piekiel­ne Niebo Za­woalo­wany świat świętej Cytaty: Klap­ki na oczach, czer­wień po­ranionych stóp. Spójrz w głąb siebie. Ro­zew­rzyj ślepia, płonie cała przed tobą. Piekiel­na świeca. -Papużka


klap­ki-na oczach-czer­wień-po­ranionych-stóp-spójrz-w głąb-siebie-ro­zew­rzyj-ślepia-płonie-cała-przed-tobą-piekiel­na-świeca