Piekiel­ne Niebo Cytaty

Piekiel­ne Niebo Cytaty: W tej szczęśliwości, ma swo­je is­tnienie- cierpienie. Piekiel­ne niebo. -cytlopka


w tej szczęśliwoś-swo­-is­tnienie-cierpienie-piekiel­ne-niebo
Piekiel­ne Niebo Cytaty: piekiel­ne niebo za­woalo­wany świat świętej obłudy  -Maverick123


piekiel­ne-niebo-za­woalo­wany-świat-świętej-obłudy 
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Miłość nie prag­nie, aby jej do­gadza­no, ani nie sta­ra się wca­le o własną wy­godę; lecz troszczy się o dob­ro in­nych i bu­duje Niebo pośród piekiel­nej rozpaczy. -William Blake


miłość-nie prag­nie-aby jej-do­gadza­no-ani-nie sta­ra ę-wca­-o własną-wy­godę-lecz-troszczy ę-o dob­ro-in­nych-i bu­duje
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris


przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Klap­ki na oczach, czer­wień po­ranionych stóp. Spójrz w głąb siebie. Ro­zew­rzyj ślepia, płonie cała przed tobą. Piekiel­na świeca. -Papużka


klap­ki-na oczach-czer­wień-po­ranionych-stóp-spójrz-w głąb-siebie-ro­zew­rzyj-ślepia-płonie-cała-przed-tobą-piekiel­na-świeca
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Słońce kochamy Dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz Piekiel­ny upał Cris 12.08.2015r. z szuf­la­dy- ak­tual­ny i na dziś... -Cris


słoń-kochamy-dziś-jed­nak-pot­rzeb­ny-deszcz-piekiel­ny-upał-cris-12082015r-z-szuf­­dy-ak­tual­ny-i na dziś
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak uni­wer­salne niebo, do które­go wszys­cy wędrują po śmier­ci. Niebo jest tym, czym człowiek chce je widzieć. I można je od­na­leźć w naj­mniej ocze­kiwa­nych miejscach. -Jodi Picoult


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Ba­gaż ochra­niał swo­jego właści­ciela. Trud­no byłoby opi­sać je­go sto­sunek do reszty stworze­nia, zacząć jed­nak można od ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”, a po­tem po­suwać się dalej. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Sta­rać się być zaw­sze na szczy­cie sa­mego siebie w da­nej chwi­li, a może kiedyś his­to­ria uli­tuje się nad na­mi i wyz­naczy nam ja­kieś miej­sce w ogólnym chaosie te­go piekiel­ne­go wyścigu... -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Muzyka dziurawi niebo. -Charles Baudelaire


Piekiel­ne Niebo Cytaty: O Mój Boże, gdy­by ktoś widział mo­je wnętrze tak jak ja je widzę, al­bo jak my je widzi­my bo prze­cież jes­teś ze mną w tej przytłaczającej niedo­li. Moją duszę tar­ga ogień piekiel­ny już tu na ziemi. Mi­nione wy­darze­nia których doświad­czyłem sku­tecznie spro­wadzały mnie na dno. Zacząłem to ak­cepto­wać nie zdając so­bie spra­wy, że mogę nie mieć siły w os­ta­tecznym roz­rachun­ku na od­bi­cie się od dna. -BezWiaryWJutro


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Is­tnieje niebo dla gangsterów. -Tupac Amaru Shakur


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Niebo to wielka sypialnia świata. -Wolter


niebo-to-wielka-sypialnia-świata
Piekiel­ne Niebo Cytaty: Nie można być przy­goto­wanym na śmierć swoją lub ko­goś blis­kiego. Tak sa­mo jest z roz­sta­niami. Co­kol­wiek masz, jak­kolwiek się czu­jesz, dob­rze, czy piekiel­nie źle, to pa­miętaj- nicze­go nie dos­ta­jesz na zaw­sze. Los i tak prędzej czy później wyrówna z Tobą rachu­nek, bo na tym świecie nic nie może trwać wiecznie. -Riot


Piekiel­ne Niebo Cytaty: Niebo jest jednym długim poniedziałkiem. -Katherine Mansfield