Pielęgnując Cytaty

Pielęgnując Cytaty: Przywódcy rozwijają się, poznając, kim są i co cenią, uświadamiając sobie słabe punkty, które mogłyby pokrzyżować ich plany, pielęgnując nawyk nieustannej autorefleksji i uczenia się. -Chris Lowney


przywódcy-rozwijają-ę-poznając-kim-są-i-co-cenią-uświadamiając-sobie-słabe-punkty-które-mogłyby-pokrzyżować-ich-plany-pielęgnując-nawyk
Pielęgnując Cytaty: Pa­ra ak­torów schwy­tanych w pułapkę awan­gardo­wej sztu­ki bez śla­du fa­buły i struk­tu­ry. Po omac­ku od­gry­wają swo­je ro­le, pielęgnując cudzy smu­tek. Cier­piąc cudze cierpienia. -Arundhati Roy


Pielęgnując Cytaty: źre­nica w źrenicę niech dzieje się ktoś mówi nie wypada miłość nie liczy lat od początku do końca świata głos ma pielęgnując ok­ruchy pa­mięci wra­cają we śnie ty je­go on ciebie Krys­ty­na A.Sz. 31.05 2016r. -krysta


Pielęgnując Cytaty: -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem!  -Sienki