Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty

Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Skorzy do przy­sięgi często pier­wsi nas zdradzają. -Zbigniew Hołodiuk


skorzy-do przy­ęgi-często-pier­wsi-nas-zdradzają
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: W per­spek­ty­wie kos­micznej nie ma po­wodów, by myśleć, że jes­teśmy pier­wsi, os­tatni lub najlepsi. -Carl Sagan


w per­spek­ty­wie-kos­micznej-nie  po­wodów-by myść-że jes­teśmy-pier­wsi-os­tatni-lub-najlepsi
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Skąd ma­my wie­dzieć, kto z nas jest większy, kto lep­szy, sko­ro pier­wsi będą os­tatni­mi, a os­tatni pierwszymi?  -Mikołaj Gogol


skąd-­my-wie­dzieć-kto-z nas-jest większy-kto-lep­szy-sko­ro-pier­wsi-będą-os­tatni­mi-a os­tatni-pierwszymi 
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: ... jak wy­kazu­je ana­liza po­lityczno-społeczna, drużyna piłkar­ska Is­landii wca­le nie jest ta­ka re­wela­cyj­na... po pros­tu, piłkarze An­glii ja­ko pier­wsi uwzględni­li wy­niki re­feren­dum i zro­bili Bre­xit z Euro... -Irracja


Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Na­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiej głupoty. -Ryder


na­wet-naj­lepsi-ba­dacze-nie od­na­źli-jeszcze-szczy­-ludzkiej-głupoty
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się!  -Wojciech Młynarski


Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Są dwa pun­kty ot­warcia się na Bo­ga: jed­ni pot­rze­bują do te­go nie­szczęścia, in­ni - prze­ciw­nie - sma­ku szczęścia. Pier­wsi szu­kają Pa­na Bo­ga, aby wy­rato­wał ich z op­resji, drudzy - aby Go sławić, wy­razić Mu wdzięczność za wspa­niałość is­tnienia. Wiel­ka teolo­gia wy­ras­ta z te­go dru­giego mo­tywu - jest teolo­gią wdzięczności. -Józef Stanisław Tischner


Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Tęcze pnących róż, Wo­dos­pa­dy ciepłych słów - Nor­malne życie. -fyrfle


tęcze-pnących-róż-wo­­pa­dy-ciepłych-słów-nor­malne-życie
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: ciepłych słów parę z od­ro­biną uśmie­chu - za­pach rozstania  -Maverick123


ciepłych-słów-ę-z-od­ro­biną-uśmie­chu-za­pach-rozstania 
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Zgu­bić się i znaleźć... lu­bię tak, gdzieś w rowach li­nii papilarnych na Twych ciepłych dłoniach. -kruk55


zgu­bić ę-i znaleźć-lu­bię-tak-gdzieś-w rowach-li­nii-papilarnych-na-twych-ciepłych-dłoniach
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Idźcie przez zboże, we wsi Mos­kal stoi. -Olga Lipińska


idźcie-przez-zboże-we wsi-mos­kal-stoi
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: To dobre opowiadać w mieście o rozkoszach wsi, ale co za nuda je przeżywać. -Anna Kowalska


to-dobre-opowiadać-w-mieście-o-rozkoszach-wsi-ale-co-za-nuda-przeżywać
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki. -Aga250909


ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: My, ze spalonych wsi, My, z głodujących miast. Za głód, za krew, Za lata łez Już zemsty nadszedł czas. -Wanda Zieleńczyk


my-ze-spalonych-wsi-my-z-głodujących-miast-za-głód-za-krew-za-lata-łez-już-zemsty-nadszedł-czas
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Prowincjonalność stała się formą zdecydowanie wewnętrzną, psychiczną. Można na wsi równie dobrze być światowcem, jak w Paryżu głęboko prowincjonalnym. -Renata Szuman - Fikus


prowincjonalność-stała-ę-formą-zdecydowanie-wewnętrzną-psychiczną-można-na-wsi-równie-dobrze-być-światowcem-jak-w-paryżu-głęboko
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość. -Karel Capek


pier­wsza-wiel­ka-przy­jaźń-to coś-równie-potężne­go-i piękne­go-jak pier­wsza-miłość
Pier­wsi Ba­dacze Z ciepłych Cytaty: Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)