Pier­wszy Suk­ces Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław
naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13
jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe
kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Kto z was ko­goś w życiu nie uda­je niech pier­wszy zrzu­ci maskę. -aforystokrata
kto-z was-ko­goś-w życiu-nie uda­-niech-pier­wszy-zrzu­-maskę
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć. -szantiil
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc. -cytlopka
spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Dziec­ko, ba­wiąc się, doz­na­je po raz pier­wszy w życiu ra­dości twórcy i władcy. -Antoni Kępiński
dziec­ko-ba­wiąc-ę-doz­na­-po raz-pier­wszy-w życiu-ra­doś-twórcy-i władcy
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Miłość to podróż nocą w niez­na­ne. Kto pier­wszy po­wie kocham, idzie przodem. -Kedar
miłość-to podróż-nocą-w niez­na­ne-kto pier­wszy-po­wie-kocham-idzie-przodem
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Top­nieją serca, roz­grza­ne pro­mieniem uczuć. Pier­wszy pocałunek. -cytlopka
top­nieją-serca-roz­grza­ne-pro­mieniem-uczuć-pier­wszy-pocałunek
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Pier­wszy po­całunek miłos­ny – kto go nie doz­nał, god­ny jest pożałowania. -Aleksander Hercen
pier­wszy-po­całunek-miłos­ny- kto-go nie doz­nał-god­ny-jest pożałowania
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Adam – pier­wszy pan­toflarz, a za­razem szczęśli­wiec, który nie miał teściowej. -Kazimierz Bartoszewicz
adam- pier­wszy-pan­toflarz-a za­razem-szczęśli­wiec-który-nie miał-teściowej
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Nag­le, po raz pier­wszy w życiu, pojęła cel i sens wa­lenia głową w coś twardego. -Joanna Chmielewska
nag­-po raz-pier­wszy-w życiu-pojęła-cel-i sens-wa­lenia-głową-w coś-twardego
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem. -qches
miłość-to dziw­na-księga-w której tyl­ko-pier­wszy-roz­dział-pi­sany-jest wierszem
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Ko­biety pa­miętają jeszcze pier­wszy po­całunek, gdy mężczyźni za­pom­nieli już o ostatnim. -Rémy de Gourmont
ko­biety-pa­miętają-jeszcze-pier­wszy-po­całunek-gdy-mężczyź-za­pom­nieli-już-o ostatnim
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Choć złota je­sień Dziś otu­lił pier­wszy śnieg Sza­ro biały dzień K.A.Sz. 12.10.2015r. -Cris
choć-złota-­sień-dziś-otu­lił-pier­wszy-śnieg-sza­ro-biały-dzień-kasz-12102015r
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Wte­dy pier­wszy raz pachnące, małe us­ta zna­lazły je­go war­gi i złożyły na nich cu­downą pieszczotę. -Stefan Żeromski
wte­dy-pier­wszy-raz-pachną-łe-us­-zna­lazły-­go-war­gi-i złożyły-na nich-cu­downą-pieszczotę
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: gdy cie pier­wszy raz ujrzałem to się w to­bie zakochałem.... włóż to między bajki! ściągaj majtki!  -poeta wyklęty
gdy-cie-pier­wszy-raz-ujrzałem-to ę-w to­bie-zakochałem-włóż-to między-bajki-śągaj-majtki 
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard
suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp
czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Rzeczy­wiście nastąpił rodzaj podziału: z jed­nej stro­ny fun, seks, kicz i niewin­ność, z dru­giej trash, śmierć i cy­nizm. […] tak czy siak, suk­ces ryn­ko­wy może dzi­siaj uza­sad­nić i us­pra­wied­li­wić co­kol­wiek, zastępując wszel­kie teorie. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Ta miłośc była jak pier­wszy śnieg,piękna na chwi­le, później stop­niała i brudziła juz tyl­ko wszys­ko dookoła. -kate-em
ta miłośc-była-jak pier­wszy-śniegpiękna-na chwi­-później-stop­niała-i brudziła-juz-tyl­ko-wszys­ko-dookoła
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy wiek- cza­sy, gdy częściej od pa­pierków po cu­kier­kach na uli­cy znaj­dziesz opa­kowa­nie po durexach. -Riot
dwudzies­ty-pier­wszy-wiek-cza­sy-gdy-częściej-od pa­pierków-po cu­kier­kach-na uli­cy-znaj­dziesz-opa­kowa­nie-po durexach
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)
suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Ziemia nie byłaby na sprze­daż gdy­by ktoś pier­wszy nie wziął ka­wałka za darmo. -PerfectDay
ziemia-nie byłaby-na sprze­daż-gdy­by-ktoś-pier­wszy-nie wziął-ka­wałka-za darmo
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: na pier­wszy rzut oka on ją kocha lecz rzut drugi ten mit burzy poeta wyklety  -poeta wyklęty
na pier­wszy-rzut-oka-on-ją kocha-lecz-rzut-drugi-ten-mit-burzy-poeta-wyklety 
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Ko­lej­ne występki idą jak z płat­ka; pier­wszy jest trud­ny, skom­pli­kowa­ny, ale jeśli na­wet ohyd­ny – to i tak niezapomniany. -Jerzy Pilch
ko­lej­ne-występki-idą-jak z płat­ka-pier­wszy-jest trud­ny-skom­pli­kowa­ny-ale-śli-na­wet-ohyd­ny-to i tak-niezapomniany
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Pier­wszy raz spo­tykam osobę którą nie dop­ro­wadzam do obłędu ,lecz ona mi próbu­je wmówić że jes­tem idiotką  -Intryga
pier­wszy-raz-spo­tykam-osobę-którą-nie dop­ro­wadzam-do obłę-lecz-ona-mi próbu­-wmówić-że jes­tem-idiotką 
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia
dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Gdy podróżnik zos­ta­wia w ty­le za sobą góry, po raz pier­wszy widzi je w ich rzeczy­wis­tym kształcie - tak też jest z przyjaciółmi. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia
gdy-podróżnik-zos­­wia-w ty­-za sobą-góry-po raz-pier­wszy-widzi- w ich-rzeczy­wis­tym-kształcie- tak-też-jest z przyjaciółmi
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację. -Steven Weinberg
jeśli-cieś-bu­dują-do­my-w po­dob­ny-sposób-jak prog­ra­miś-tworzą-prog­ra­my-to pier­wszy-dzięcioł-który-nad­­-zniszczy-całą
Pier­wszy Suk­ces Cytaty: Każde miej­sce leży tam, gdzie jest, od cza­su kiedy pier­wszy raz tam tra­fiło. To się na­zywa geografia. -Terry Pratchett
każde-miej­sce-ży-tam-gdzie-jest-od cza­su-kiedy-pier­wszy-raz-tam-tra­fiło-to ę-na­zywa-geografia