Pier­wszy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pier­wszy Cytaty: Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Pier­wszy Cytaty: Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO  -Melchior
Pier­wszy Cytaty: Pier­wszy raz w życiu, w tej jed­nej sytuacji, przy tym jed­nym człowieku poczułam się nieśmiało. Pier­wszy raz w życiu za­leżało mi, żeby ja­koś wypaść. I to 'ja­koś' wca­le tym ra­zem nie oznaczało- tak, jak dotychczas... Za­leżało mi, żeby wy­paść dobrze. Ba! Bar­dzo dob­rze, najlepiej! I gdy już miałam za sobą kil­ka­naście ta­kich ra­zy, że pot­rze­bowałam wy­padać przy Nim dobrze, to właśnie wtedy, pier­wszy raz, po­myślałam o... miłości... -zapach_bzu
Pier­wszy Cytaty: Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki. -Aga250909
ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki
Pier­wszy Cytaty: Czte­ry kąty pomieszczenia Prze­cież nie ma nic do stracenia Na­pisałeś list pożegnalny Powód uczyn­ku, zbyt pros­ty, banalny Widzisz siebie od boku Su­mujesz wszys­tkie sumy Czar­na fi­rana od zmroku Jest to mo­ment zadumy Ret­rospek­cja? Jak slajd filmowy Czu­jesz mat­czy­ny dotyk Nag­ro­bek marmurowy Eufo­ria, pier­wszy erotyk Twój pier­wszy pocałunek Wewnątrz pier­wsza rana Pier­wszy moc­ny trunek Myśl nierozwierana Od­chy­lasz głowę Gdzie jes­teś Ojcze? Szep­czesz bezgłośnie Myśli bar­dziej mroczne Ból w końcu zanikł Czte­ry kąty otchłani Głos twych myśli zamilkł Sen przy­musem zesłany  -Johnathan
Pier­wszy Cytaty: — Prze­bacz waćpan niez­grab­ność! — mówił kat łot­ro­wi — Pier­wszy raz dzi­siaj wie­szam, jes­tem no­wym katem. — Proszę się nie żeno­wać — łotr grzecznie od­po­wié — Pier­wszy raz mnie wie­szają, nie poz­nam się na tem! Alek­sander Fredro   -Uriel
Pier­wszy Cytaty: Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Pier­wszy Cytaty: Pier­wsza sprzeczka za na­mi. Zaw­sze wszys­tko jest pier­wszy raz. I Two­je milczenie... Перша суперечка за нами. Завжди все має свій перший раз. І Твоє мовчання... Кохаю Тебе  -2010
Pier­wszy Cytaty: Pier­wszy kraj - po­tem ja. -Robert Baden-Powell
Pier­wszy Cytaty: Kto pier­wszy, ten lepszy. -Terencjusz
Pier­wszy Cytaty: Tyl­ko pier­wszy krok jest trudny. -Deffand
tyl­ko-pier­wszy-krok-jest trudny
Pier­wszy Cytaty: Myśl - pier­wszy wróg człowieka i os­tatnie je­go schronienie. -Henryk Ferdynand Kaden
myśl- pier­wszy-wróg-człowieka-i os­tatnie-­go-schronienie
Pier­wszy Cytaty: Cieka­wość - pier­wszy sto­pień do zdrady. -Magdalena Samozwaniec
Pier­wszy Cytaty: Wczo­raj po raz pier­wszy złapałam mgłę. -Emilia Szumiło
wczo­raj-po raz-pier­wszy-złapałam-mgłę
Pier­wszy Cytaty: Tu pier­wszy zginę, jeśli niebo się zawali. -Juliusz Słowacki
Pier­wszy Cytaty: Naj­trud­niej­szy pier­wszy krok. W bok. -Bujak Bogusław
naj­trud­niej­szy-pier­wszy-krok-w bok
Pier­wszy Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Pier­wszy Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Pier­wszy Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine
Pier­wszy Cytaty: Kto z was ko­goś w życiu nie uda­je niech pier­wszy zrzu­ci maskę. -aforystokrata
kto-z was-ko­goś-w życiu-nie uda­-niech-pier­wszy-zrzu­-maskę
Pier­wszy Cytaty: Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany
jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Pier­wszy Cytaty: jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13
jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia
Pier­wszy Cytaty: Kto pier­wszy gu­zik chy­bi, ten już nie da so­bie ra­dy z zapinaniem. -Johann Wolfgang Goethe
kto-pier­wszy-gu­zik-chy­bi-ten-już-nie da so­bie-ra­dy-z zapinaniem
Pier­wszy Cytaty: Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć. -szantiil
Pier­wszy Cytaty: Pier­wszy po­całunek miłos­ny – kto go nie doz­nał, god­ny jest pożałowania. -Aleksander Hercen
pier­wszy-po­całunek-miłos­ny- kto-go nie doz­nał-god­ny-jest pożałowania
Pier­wszy Cytaty: Top­nieją serca, roz­grza­ne pro­mieniem uczuć. Pier­wszy pocałunek. -cytlopka
top­nieją-serca-roz­grza­ne-pro­mieniem-uczuć-pier­wszy-pocałunek
Pier­wszy Cytaty: spa­da pier­wszy śnieg, niczym pucho­wa kołderka. dla nie­czułych serc. -cytlopka
spa­da-pier­wszy-śnieg-niczym-pucho­wa-kołderka-dla-nie­czułych-serc
Pier­wszy Cytaty: Dziec­ko, ba­wiąc się, doz­na­je po raz pier­wszy w życiu ra­dości twórcy i władcy. -Antoni Kępiński
dziec­ko-ba­wiąc-ę-doz­na­-po raz-pier­wszy-w życiu-ra­doś-twórcy-i władcy
Pier­wszy Cytaty: Miłość to podróż nocą w niez­na­ne. Kto pier­wszy po­wie kocham, idzie przodem. -Kedar
miłość-to podróż-nocą-w niez­na­ne-kto pier­wszy-po­wie-kocham-idzie-przodem
Pier­wszy Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Pier­wszy Cytaty: Adam – pier­wszy pan­toflarz, a za­razem szczęśli­wiec, który nie miał teściowej. -Kazimierz Bartoszewicz
adam- pier­wszy-pan­toflarz-a za­razem-szczęśli­wiec-który-nie miał-teściowej
Pier­wszy Cytaty: Ko­biety pa­miętają jeszcze pier­wszy po­całunek, gdy mężczyźni za­pom­nieli już o ostatnim. -Rémy de Gourmont
ko­biety-pa­miętają-jeszcze-pier­wszy-po­całunek-gdy-mężczyź-za­pom­nieli-już-o ostatnim
Pier­wszy Cytaty: Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem. -qches
miłość-to dziw­na-księga-w której tyl­ko-pier­wszy-roz­dział-pi­sany-jest wierszem
Pier­wszy Cytaty: Nag­le, po raz pier­wszy w życiu, pojęła cel i sens wa­lenia głową w coś twardego. -Joanna Chmielewska
nag­-po raz-pier­wszy-w życiu-pojęła-cel-i sens-wa­lenia-głową-w coś-twardego
Pier­wszy Cytaty: Wte­dy pier­wszy raz pachnące, małe us­ta zna­lazły je­go war­gi i złożyły na nich cu­downą pieszczotę. -Stefan Żeromski
wte­dy-pier­wszy-raz-pachną-łe-us­-zna­lazły-­go-war­gi-i złożyły-na nich-cu­downą-pieszczotę