Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Obrączka ślub­na jest pier­wszym og­ni­wem łańcucha. -Żarko Petan
obrączka-ślub­na-jest pier­wszym-og­­wem-łańcucha
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri
pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życia. -Magdalena Samozwaniec
pier­wszym-ob­ja­wem-starze­nia ę-jest miłość-do życia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym. -Stanisław Staszic
pier­wszym-obo­wiązkiem-człowieka-jest pra­cować-tyl­ko przez-pracę-sta­ ę-oby­wate­lem-użytecznym
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Niewol­nic­two to by­cie zmuszo­nym do cze­goś. Brak pra­wa do wy­kona­nia włas­nej wo­li, ubezwłas­no­wol­nienie. Po­tocznie ro­zumiane
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Mówi się, że 
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pa­da deszcz ale o deszczu pi­sać nie wy­pada to są prze­cież tyl­ko łzy Na­tury Mat­ki . Plot­karka fa­natyczka mogłaby po raz ko­lej­ny pie­chotą powędro­wać do ra­ju sko­jarzeń , bo­wiem choćby na pozór tyl­ko niewin­na cieka­wość bar­dzo często sta­je się tym pier­wszym schod­kiem pro­wadzącym nas do piekła nadinterpretacji  -natalia(__ups
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates
pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II
książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus
skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem ar­tysty jest opa­nowa­nie rzemiosła. -Rudyard Kipling
pier­wszym-obo­wiązkiem-ar­tysty-jest opa­nowa­nie-rzemiosła
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: To, co naj­przeźroczys­tsze jest już pier­wszym stop­niem mętności... -Johann Wolfgang Goethe
to-co naj­przeźroczys­tsze-jest już-pier­wszym-stop­niem-mętnoś
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Prag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziom. -Mencjusz
prag­nienie-zaszczytów-wspólne-jest wszys­tkim-ludziom
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Prag­nienie cu­du jest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistość. -Stefan Napierski
prag­nienie-cu­-jest naj­wyższą-niez­godą-na rzeczywistość
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: sa­mot­ność jest wszys­tkim co nas otacza. przyczyną, wnios­kiem i pod­su­mowa­niem. kreską pod wy­darze­niem, pier­wszym i os­tatnim słowem, wy­par­ciem pa­mięci, myślą w pus­tej szklan­ce, na­baz­gra­nym prag­nieniem na twarzy i błędem, błędem prze­de wszys­tkim jest sa­mot­ność. po­wiet­rzem tak ciężkim, że trującym. -thrillofit
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Gdzie Bóg jest na pier­wszym miej­scu, tam wszys­tko jest na swoim miejscu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Licz na tych, którzy nie za­wodzą: pier­wszym jest Bóg, dru­gim - Ty sam. -św. Tomasz z Akwinu
licz-na tych-którzy-nie za­wodzą-pier­wszym-jest bóg-dru­gim- ty sam
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Dzi­siaj jest pier­wszym dniem reszty two­jego życia. Nic bar­dziej prawdziwego. -C » Jonathan Carroll » Głos naszego cienia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by, którą się jest. -Kurt Cobain
prag­nienie-by­cia-kimś-in­nym-to mar­no­wanie-oso­by-którą ę-jest
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Oby naj­wyższym pra­wem było dob­ro narodu!  -Cyceron
oby-naj­wyższym-pra­wem-było-dob­ro-narodu 
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Myślę, że pier­wszym grzechem człowieka była je­go inteligencja. -karaczan19
myślę-że pier­wszym-grzechem-człowieka-była-­go-inteligencja
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem stosun­ku człowieka do człowieka -Jan Paweł II
tros­ka-o-dziec­ko-jest-pier­wszym-i-pod­sta­wowym-spraw­dzianem-stosun­ku-człowieka-do-człowieka
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Ogarnęła mnie miłość, która jest na­miętnością i kos­micznym pra­wem, al­bo­wiem ciężkość ciał jest miłością na­turalną. I przez ową na­miętność zos­tałem na­tural­nie uwiedziony. -Umberto Eco
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Prag­nienie nieus­tanne nie ma gra­nic, bo jest nie do zaspokojenia. -Gustaw Flaubert
prag­nienie-nieus­tanne-nie  gra­nic-bo jest nie do zaspokojenia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: To nie ubóstwo nas nęka, tyl­ko prag­nienie bogactwa. -Marek Aureliusz
to nie ubóstwo-nas-nęka-tyl­ko-prag­nienie-bogactwa
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć. -szantiil
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Jest prag­nienie Włas­ne­go Cytaty: Budząc się każde­go ran­ka, czuję niesa­mowi­te prag­nienie życia.... -paulo86
budząc ę-każde­go-ran­ka-czuję-niesa­mowi­te-prag­nienie-życia