Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Obrączka ślub­na jest pier­wszym og­ni­wem łańcucha. -Żarko Petan
obrączka-ślub­na-jest pier­wszym-og­­wem-łańcucha
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życia. -Magdalena Samozwaniec
pier­wszym-ob­ja­wem-starze­nia ę-jest miłość-do życia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym. -Stanisław Staszic
pier­wszym-obo­wiązkiem-człowieka-jest pra­cować-tyl­ko przez-pracę-sta­ ę-oby­wate­lem-użytecznym
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri
pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pa­da deszcz ale o deszczu pi­sać nie wy­pada to są prze­cież tyl­ko łzy Na­tury Mat­ki . Plot­karka fa­natyczka mogłaby po raz ko­lej­ny pie­chotą powędro­wać do ra­ju sko­jarzeń , bo­wiem choćby na pozór tyl­ko niewin­na cieka­wość bar­dzo często sta­je się tym pier­wszym schod­kiem pro­wadzącym nas do piekła nadinterpretacji  -natalia(__ups
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Oby naj­wyższym pra­wem było dob­ro narodu!  -Cyceron
oby-naj­wyższym-pra­wem-było-dob­ro-narodu 
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II
książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Myślę, że pier­wszym grzechem człowieka była je­go inteligencja. -karaczan19
myślę-że pier­wszym-grzechem-człowieka-była-­go-inteligencja
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates
pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus
skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: To, co naj­przeźroczys­tsze jest już pier­wszym stop­niem mętności... -Johann Wolfgang Goethe
to-co naj­przeźroczys­tsze-jest już-pier­wszym-stop­niem-mętnoś
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem ar­tysty jest opa­nowa­nie rzemiosła. -Rudyard Kipling
pier­wszym-obo­wiązkiem-ar­tysty-jest opa­nowa­nie-rzemiosła
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Licz na tych, którzy nie za­wodzą: pier­wszym jest Bóg, dru­gim - Ty sam. -św. Tomasz z Akwinu
licz-na tych-którzy-nie za­wodzą-pier­wszym-jest bóg-dru­gim- ty sam
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć. -szantiil
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Dzi­siaj jest pier­wszym dniem reszty two­jego życia. Nic bar­dziej prawdziwego. -C » Jonathan Carroll » Głos naszego cienia
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty:
pa­miętaj-marze­nia-i pla­ny-po­win­ny-być-zaw­sze-na pier­wszym-miej­scu-~pa­weł-rychlica 
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Nędzarze w oczach spra­wied­li­wych na pier­wszym miej­scu sta­wiają fi­zyczność, dob­ro­byt i wyższość. -oszi3
nędzarze-w oczach-spra­wied­li­wych-na pier­wszym-miej­scu-sta­wiają-fi­zyczność-dob­ro­byt-i wyższość
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie. -Mark Twain
wolę-iść-do piekła-ż-do nieba-gdyż-w tym-pier­wszym-zna­źli ę-wszys­cy-cieka­wi-ludzie
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Mąż może nie być pier­wszym kochan­kiem swo­jej żony, lecz by­wa naj­częściej ostatnim. -Alfred Aleksander Konar
mąż-może-nie być-pier­wszym-kochan­kiem-swo­jej-żony-lecz-by­wa-naj­częściej-ostatnim
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Człowiek mu­si uz­nać pra­wa na­tury czy in­nych ludzi, gdyż inaczej roz­bi­je się dziś al­bo jutro... -Bolesław Prus
człowiek-mu­-uz­nać-pra­wa-na­tury-czy-in­nych-ludzi-gdyż-inaczej-roz­bi­ ę-dziś-al­bo-jutro
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: On czy­tał mi książki i prał mo­je rzeczy. (Za pier­wszym ra­zem zadzwo­niłam do Su­san, żeby zdać jej sprawę z te­go niez­wykłego wy­darze­nia, zu­pełnie jak­bym zo­baczyła wielbłąda korzys­tające­go z auto­matu te­lefo­niczne­go.
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Wiemy, że pra­wa na­tury, a przy­naj­mniej większość z nich, są wszędzie ta­kie sa­me. W całym otaczającym nas Wszechświecie. -Carl Sagan
wiemy-że pra­wa-na­tury-a przy­naj­mniej-większość-z nich-są wszędzie-­kie-­me-w całym-otaczającym-nas-wszechświecie
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Gdzie Bóg jest na pier­wszym miej­scu, tam wszys­tko jest na swoim miejscu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem stosun­ku człowieka do człowieka -Jan Paweł II
tros­ka-o-dziec­ko-jest-pier­wszym-i-pod­sta­wowym-spraw­dzianem-stosun­ku-człowieka-do-człowieka
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Nie wyob­rażam so­bie, aby wiara miała być ważniej­sza od miłości, a re­ligia właśnie to ją sta­wia na pier­wszym miejscu. -Mateusz Piecki Schizoidalny
nie-wyob­rażam-so­bie-aby wiara-miała-być-ważniej­sza-od miłoś-a re­ligia-właśnie-to ją sta­wia-na pier­wszym-miejscu
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. -Tim Guénard
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Ogarnęła mnie miłość, która jest na­miętnością i kos­micznym pra­wem, al­bo­wiem ciężkość ciał jest miłością na­turalną. I przez ową na­miętność zos­tałem na­tural­nie uwiedziony. -Umberto Eco
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Aby techno­logia była uda­na, rzeczy­wis­tość mu­si mieć pier­wszeństwo nad kształto­waniem opi­nii pub­licznej, gdyż na­tury nie da się oszukać. -Richard Feynman
aby-techno­logia-była-uda­na-rzeczy­wis­tość-mu­-mieć-pier­wszeństwo-nad-kształto­waniem-opi­nii-pub­licznej-gdyż-na­tury-nie da ę
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: wy­palę się na popiół ku two­jej uciesze nim za­pad­nie noc wyrzu­cisz z pamięci z pier­wszym pro­mykiem słońca od­rodzę się silniejsza wol­na i żywa ... 3.02.2016 Malusia_035   -Malusia_035
wy­palę ę-na popiół-ku-two­jej-uciesze-nim-za­pad­nie-noc-wyrzu­cisz-z pamię-z-pier­wszym-pro­mykiem-słońca-od­rodzę ę-silniejsza
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: niewin­ności poz­ba­wiłaś mnie pier­wszym klap­sem .. ko­lej­ny­mi po­liczka­mi spychałaś mnie na dno mo­jej samotności... więc nie dziw się, że w po­sob­ny sposób Ci te­raz dziękuję.. mamo  -NieBędęJulią
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Pier­wszym Pra­wem Na­tury Cytaty: Ty­le spraw za­waliłam nagłym po­rywem ser­ca, ty­le złego się przez to wy­darzyło, myślałam że baj­ka będzie wie­czna a teraz.... Księżniczka nie jest już na pier­wszym pla­nie, przeg­rała z te­lewizją, codzien­nością i monotonią  -AgniM