Pla­my Cytaty

Pla­my Cytaty: Poez­ja jest pla... pla...pla­giatem myśli. -Emil Zegadłowicz


Pla­my Cytaty: Poezja jest pla... pla... plagiatem myśli. -Emil Zegadłowicz


Pla­my Cytaty: Dro­gi przy­jaciel Pla­to, ale droższa prawda. Ami­cus Pla­to, sed ma­gis ami­ca est ve­ritas. (łac.)  -Arystoteles


dro­gi-przy­jaciel-pla­to-ale-droższa-prawda-ami­cus-pla­to-sed-­gis-ami­ca-ve­ritas-łac 
Pla­my Cytaty: Miłość nie sposób na równo kłaść z pla­nami. Pla­ny cza­sami zmieniamy, miłość zaś ste­ruje Nami. -Kedar


miłość-nie sposób-na równo-kłaść-z pla­nami-pla­ny-cza­sami-zmieniamy-miłość-zaś-ste­ruje-nami
Pla­my Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Pla­my Cytaty: Nie pla­nowałem te­go, by tam­to spot­ka­nie było os­tatnie, a ja pot­rze­buję os­tatnich spot­kań w pla­nach. Trze­ba zap­la­nować ton mil­cze­nia, wzruszyć ra­miona­mi i wy­mienić ze dwa zda­nia na lepsze. -MyArczi


Pla­my Cytaty: Nie pla­nuj. Rób. -qches


Pla­my Cytaty: Film to życie, z które­go wy­maza­no pla­my nudy. -Alfred Hitchcock


film-to życie-z które­go-wy­maza­no-pla­my-nudy
Pla­my Cytaty: Tyl­ko co piąty pla­ce może być kciukiem !  -Kossak


tyl­ko-co piąty-pla­-może-być-kciukiem- 
Pla­my Cytaty:


ta-pla­neta-umieraludzie-ją za­bijają-~pa­weł-rychlica 
Pla­my Cytaty: między żądzą a  miłością pla­toniczną gdzie tkwi granica?  -bez.odwagi


między-żądzą-a -miłośą-pla­toniczną-gdzie-tkwi-granica 
Pla­my Cytaty: mil­czący wieczór wy­poczy­nek z rodziną - pla(z)ma na ścianie  -Maverick123


mil­czący-wieczór-wy­poczy­nek-z rodziną-plaz-na ścianie 
Pla­my Cytaty: Up­rzedze­nia są trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­no je usunąć. -Stefan Garczyński


up­rzedze­nia-są trwałe-jak pla­my-at­ra­men­-i trud­no- usunąć
Pla­my Cytaty: Jak­by nie pat­rzeć, oprócz pla­nu A i B is­tnieje także plan Ą.. -MyBigDreams


jak­by-nie pat­rzeć-oprócz-pla­nu-a i b is­tnieje-także-plan-Ą
Pla­my Cytaty: Pla­nowa­nia ro­zum wielki; Do działania zbyt już miękki. -SirNobody


pla­nowa­nia-ro­zum-wielki-do-działania-zbyt-już-miękki
Pla­my Cytaty: ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem


naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
Pla­my Cytaty: Każde słowo jest jak niepot­rzeb­na pla­ma na ciszy i nicości. -Samuel Beckett


każde-słowo-jest jak niepot­rzeb­na-pla­-na ciszy-i nicoś
Pla­my Cytaty: Roz­ma­zana pla­ma - sam dość często od­noszę wrażenie, że nią jestem. -Woody Allen


roz­­zana-pla­- sam-dość-często-od­noszę-wrażenie-że ą-jestem