Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty

Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. -Victor Marie Hugo


po czter­dzies­tce-zaczy­na ę-sta­rość-młodych-a po pięćdziesiątce-młodość-starych
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian


ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Po czter­dzies­tce ma się taką twarz, na jaką się zasługuje. -Jean Giraudoux


po czter­dzies­tce- ę-taką-twarz-na jaką ę-zasługuje
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola


Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: To szlachet­ność ich sty­lu spra­wi, że pi­sarze da­towa­ni na rok 1840 po czter­dzies­tu la­tach stracą poczytność. -Stendhal (Henri Beyle)


to szlachet­ność-ich-sty­lu-spra­wi-że pi­sarze-da­towa­-na rok-1840-po czter­dzies­-­tach-stracą-poczytność
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Po upad­ku z czter­dzies­tu stóp człowiek jest tak sa­mo mar­twy, jak po upad­ku z ty­siąca sążni. -Terry Pratchett


po upad­ku-z czter­dzies­-stóp-człowiek-jest tak-­mo-mar­twy-jak po upad­ku-z ty­ąca-sąż
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu. -Kōbō Abe


Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny. -Wojciech Kuczok


Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność. -Władysław Grzeszczyk


gdzie-kończy ę-szcze­rość-tam ę-na pew­no-zaczy­na-samotność
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine


ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć, sta­rość - wygderać. -Jacek Urbański


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-sta­rość- wygderać
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Kiedy przychodzi sta­rość, zwycza­je stają się tyranią. -Gustaw Flaubert


kiedy-przychodzi-sta­rość-zwycza­-stają ę-tyranią
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć tak, jak sta­rość mu­si się wypierdzieć. -Marta Fox


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-tak-jak sta­rość-mu­ ę-wypierdzieć
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: W dzieciństwie i młodości człowiek uczy się swoich możli­wości, na sta­rość - ograniczeń. -Ryszard Podlewski


w dzieciństwie-i młodoś-człowiek-uczy ę-swoich-możli­woś-na sta­rość- ograniczeń
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich. -Kazimierz Chyła


za młodu-przew­ra­camy-góry-na sta­rość-wyg­rze­buje­my ę-spod-nich
Po czter­dzies­tce Zaczy­na się Sta­rość Cytaty: Człowiek na sta­rość dziecinnieje. -Sofokles


człowiek-na sta­rość-dziecinnieje