Po czter­dzies­tce Cytaty

Po czter­dzies­tce Cytaty: Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. -Victor Marie Hugo


po czter­dzies­tce-zaczy­na ę-sta­rość-młodych-a po pięćdziesiątce-młodość-starych
Po czter­dzies­tce Cytaty: Po czter­dzies­tce ma się taką twarz, na jaką się zasługuje. -Jean Giraudoux


po czter­dzies­tce- ę-taką-twarz-na jaką ę-zasługuje
Po czter­dzies­tce Cytaty: Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian


ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili
Po czter­dzies­tce Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola


Po czter­dzies­tce Cytaty: To szlachet­ność ich sty­lu spra­wi, że pi­sarze da­towa­ni na rok 1840 po czter­dzies­tu la­tach stracą poczytność. -Stendhal (Henri Beyle)


to szlachet­ność-ich-sty­lu-spra­wi-że pi­sarze-da­towa­-na rok-1840-po czter­dzies­-­tach-stracą-poczytność
Po czter­dzies­tce Cytaty: Po upad­ku z czter­dzies­tu stóp człowiek jest tak sa­mo mar­twy, jak po upad­ku z ty­siąca sążni. -Terry Pratchett


po upad­ku-z czter­dzies­-stóp-człowiek-jest tak-­mo-mar­twy-jak po upad­ku-z ty­ąca-sąż
Po czter­dzies­tce Cytaty: Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu. -Kōbō Abe


Po czter­dzies­tce Cytaty: Biegnąc, nic nie ro­bię, tyl­ko biegnę. Za­sad­niczo biegnę w pus­tce. In­ny­mi słowy, biegnę po to, żeby osiągnąć pus­tkę. Ale jak można się spodziewać, w ta­kiej pus­tce myśli kryją się na­tural­nie. To oczy­wis­te. W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością. -M » Haruki Murakami » O czym mówię


Po czter­dzies­tce Cytaty: Pogrążał się w płyn­nej pus­tce. W ni­cości bez marzeń. -Ángela Becerra


pogrążał ę-w płyn­nej-pus­tce-w ­coś-bez-marzeń
Po czter­dzies­tce Cytaty: Dziś, czter­naste­go mar­ca, głośny dzień


dziś-czter­naste­go-mar­ca-głośny-dzień-pi-lecz-w szkol­nej-ław­-nie zmienia-to nic
Po czter­dzies­tce Cytaty: Pier­wsze czter­dzieści lat dos­tar­cza nam tek­stu, reszta jest komentarzem. -Arthur Schopenhauer


pier­wsze-czter­dzieś-lat-­tar­cza-nam-tek­stu-reszta-jest komentarzem
Po czter­dzies­tce Cytaty: Gdy skończysz 18 lat, zos­ta­jesz pełno­let­nim. Do­rosłym będziesz do­piero po 30-tce. -Rima


gdy-skończysz-18 lat-zos­­jesz-pełno­let­nim-do­rosłym będziesz-do­piero-po 30-tce
Po czter­dzies­tce Cytaty: Nikt w pus­tce pełni nie od­naj­dzie, gdy szu­kać sen­su będzie na dnie nicości. -Devin


nikt-w pus­tce-peł-nie od­naj­dzie-gdy-szu­kać-sen­su-będzie-na dnie-nicoś
Po czter­dzies­tce Cytaty: FYR­FLE­RYK EROTYCZNY WD czter­dzieści lub in­na omasta Kom­bi­nuje nieje­den pederasta Pot­rza by wed­le umizgów Być na wślizgu Tę zag­woz­dkę ma też niejed­na niewiasta  -fyrfle


fyr­fle­ryk-erotyczny-wd-czter­dzieś-lub-in­na-omasta-kom­bi­nuje-nieje­den-pederasta-pot­rza-by wed­-umizgów-być-na wślizgu-tę
Po czter­dzies­tce Cytaty: Miłość to nie czułe słowa wy­pisa­ne na kar­tce pa­pieru. Jest ona wte­dy, kiedy ser­ce dyk­tu­je jej pros­to w oczy, że chce spędzić z nią każda se­kundę swo­jego życia. -You


miłość-to nie czułe-słowa-wy­pisa­ne-na kar­tce-pa­pieru-jest ona-wte­dy-kiedy-ser­-dyk­­-jej-pros­to-w oczy-że chce-spędzić
Po czter­dzies­tce Cytaty: nad rzeką Regą na miłym spa­cerze spot­kał mnie pan i mówiąc szczerze choć lat miał na oko czter­dzieści kilka roz­mo­wa trwała jak krótka chwilka bo był właściwą osobą przy sterze  -Starlight


Po czter­dzies­tce Cytaty: po­zos­ta­wione samopas wkraczają w nieznane ilek­roć spoj­rzysz nań obiektywizmem w chaosie niesione elas­tyczność mijają gra­nic moralności przez ogół ustalone i uśmiech łapią łykając pełnią serca bo czują się dobrze po dzies­tu la­tach życia na­reszcie będąc sobą  -Papużka


Po czter­dzies­tce Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine


ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci