Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty

Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni. -Linus Benedict Torvalds


po pros­-jes­tem-bar­dzo-­niwy-i uwiel­biam-gdy-przy­pisu­-mi ę-to-co nap­rawdę-zro­bili-inni
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy  -fyrfle


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie. -Zielona15


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Prob­lem ze mną jest ta­ki, że uwiel­biam sie­dzieć na drze­wach, ale nie bar­dzo lu­bię na nie wchodzić. -Gold Fishy


prob­lem-ze mną-jest ­ki-że uwiel­biam-sie­dzieć-na drze­wach-ale-nie bar­dzo-lu­bię-na nie wchodzić
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam. -AnDree


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy... -Joooo


więc-chce-pan-wie­dzieć-jak to jest być-mną-po­wiem-pa­nu-uwiel­biam to-szczerze-uwiel­biam-być-sobą-a wie-pan-cze­mu-tyl­ko
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem. -Isaac Newton


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna


uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Jes­tem uczu­ciem. Jed­nym wiel­kim supłem uczuć. Dlacze­go supłem? Można się zastanawiać... To bar­dzo pros­te, po­nieważ jest ich tak wiele. Są zbi­te w jedną wielką kulę, która się jarzy ogniem. Obezwład­niające. Co­raz bar­dziej się ściskają... Czy w końcu to ustąpi? Czy będę wolna...?  -karla293966


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez  -Deszcz


bar­dzo-smut­ny-sen-we-mnie-wsiąka-­li-ę-jes­tem-do­mem-łez 
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja. -Emmalice


nie-jes­tem-wa­riatką-po pros­-mo­ja-lo­gika-jest nieco-bar­dziej-pokręco­na-ż-twoja
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Przep­raszam cię bar­dzo, ale nie jes­tem przyz­wycza­jony do transcendencji. -P » Terry Pratchett » Kolor magii


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Nie bar­dzo ro­zumiem ta­kie zacho­wania ludzi. Prze­cież się nie zna­my. Zap­raszać niez­na­jome­go! Ale oni sądzą, że jes­tem ich dob­rym zna­jomym. Ma­gia te­lewiz­ji spra­wia, że jes­tem dla nich swój. Ale to tyl­ko magia. -Adam Małysz


Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Kil­ka dni w ro­ku jes­tem Evą Perón... Resztę cza­su jes­tem po pros­tu Evitą. -Eva Perón (Evita)


kil­ka-dni-w ro­ku-jes­tem-evą-perón-resztę cza­su-jes­tem-po pros­-evitą
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty:


niepop­rawny-optymista-co jest przyczyną-ludzkich-cier­pień-ja jes­tem-bar­dzo-szczęśliwy-a śmierć-ja­koś-przeżyję
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam


uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí


jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
Po pros­tu Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: ` Uwiel­biam wokół siebie tworzyć problemy, i być psychicznie nieodporną. -Sikrina


` uwiel­biam-wokół-siebie-tworzyć-problemy-i-być-psychicznie-nieodporną