Po­dej­rza­ne Cytaty

Po­dej­rza­ne Cytaty: Kom­po­zytor to człowiek, który wmusza swą wolę w nic nie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rza, często z po­mocą też nic nie po­dej­rze­wających muzyków. -Frank Zappa


kom­po­zytor-to człowiek-który-wmusza-swą-wolę-w nic-nie po­dej­rze­wają-mo­lekuły-po­wiet­rza-często-z po­mocą-też-nic
Po­dej­rza­ne Cytaty: Ok­ru­cieństwo bogów wy­daje się po­dej­rza­nie ludzkie. -Andrzej Coryell


ok­ru­cieństwo-bogów-wy­daje ę-po­dej­rza­nie-ludzkie
Po­dej­rza­ne Cytaty: Bar­dzo po­win­ny być nam po­dej­rza­ne sądy przy­jaciół, kiedy pa­dają na naszą korzyść. -René Descartes (Kartezjusz)


bar­dzo-po­win­ny-być-nam-po­dej­rza­ne-sądy-przy­jaciół-kiedy-pa­dają-na naszą-korzyść
Po­dej­rza­ne Cytaty: Na lek­cjach wf-u w szkol­nych przyrządach bra­kowało piłek dla wszys­tkich maluchów Pan wuefis­ta po­dej­rza­nie wyglądał jak­by kil­ka z nich no­sił w swym wiel­kim brzuchu  -pepek


na lek­cjach-wf-u-w szkol­nych-przyrządach-bra­kowało-piłek-dla-wszys­tkich-maluchów-pan-wuefis­-po­dej­rza­nie-wyglądał-jak­by
Po­dej­rza­ne Cytaty: Kiedy sa­mobójstwo jest w modzie, przy­bywa sa­mobójców – ten fakt uka­zuje naj­wy­raźniej całą głupotę mo­dy i po­dej­rza­ny jej urok. Człowiek prag­nie być mod­ny na­wet za cenę swe­go życia. -Hagiwara Sakutaro


Po­dej­rza­ne Cytaty: Jeśli ktoś nie pił ta­niego wi­na, to dla mnie jest po­dej­rza­ny. Bo al­bo był wycho­wany w ja­kimś ob­rzyd­li­wym luk­su­sie i nie zna życia, al­bo nig­dy nie był młody. -Stefan Niesiołowski


Po­dej­rza­ne Cytaty: Człowiek po­winien po­dej­mo­wać działania nie po to, żeby być od in­ne­go lep­szy – lecz ze względu na poczu­cie sen­sowności po­dej­mo­wanych czynów. Mo­tyw de­cydu­je o war­tości te­go, co dokonujemy. -Maria Szyszkowska


Po­dej­rza­ne Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


Po­dej­rza­ne Cytaty: Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali…  -Papillondenuit


Po­dej­rza­ne Cytaty: Po­dej­mo­wane de­cyz­je są ma­nifes­tacją osobowości. -Marek Edelman


po­dej­mo­wane-de­cyz­-są ­nifes­tacją-osobowoś
Po­dej­rza­ne Cytaty: Kto po­dej­rze­wa, zap­rasza do zdrady. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Po­dej­rza­ne Cytaty: Ry­zyko, które po­dej­mu­jesz, jest miarą te­go, co cenisz. -Jeanette Winterson


ry­zyko-które-po­dej­mu­jesz-jest miarą-te­go-co cenisz
Po­dej­rza­ne Cytaty: Jeżeli język nie jest pop­rawny, to co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć. Jeżeli to, co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć, nie zos­ta­nie zro­bione to, co być powinno. -Sokrates


Po­dej­rza­ne Cytaty: Nie bu­duj zam­ku po­dej­rzeń na jed­nym słowie. -Umberto Eco


nie-bu­duj-zam­ku-po­dej­rzeń-na jed­nym-słowie
Po­dej­rza­ne Cytaty: Nie można zmu­sić ser­ca by wy­bierało rozsądnie. Sa­mo po­dej­mu­je decyzje. -Trudi Canavan


nie-można-zmu­ć-ser­ca-by wy­bierało-rozsądnie-sa­mo po­dej­mu­-decyzje
Po­dej­rza­ne Cytaty: Ba­ba z wo­zu - ko­niom smutniej, Chy­ba, że z woźnicą - wte­dy rżą. -PraJaszczur


ba­ba-z wo­zu- ko­niom-smutniej-chy­ba-że z woźnicą- wte­dy-rżą
Po­dej­rza­ne Cytaty: Nieobojętnie bieda­cy pat­rzą na po­myślność bogaczy. -Neops


nieobojętnie-bieda­cy-pat­rzą-na po­myślność-bogaczy
Po­dej­rza­ne Cytaty: Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach. -Julian Tuwim


rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach