Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty

Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Po­derżnąłbym świat... Może war­to... Brzytwą Ockhama... -François-Michel Delacroix


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Krytycy skaczą autorom do gardła z brzytwą w ręku. -Tennessee Williams


krytycy-skaczą-autorom-do-gardła-z-brzytwą-w-ręku
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Kobieta naśladująca mężczyznę wygląda tak, jak gdyby goliła brzytwą urojone włosy na swej gołej twarzy. -Aleksander Świętochowski


kobieta-naśladująca-mężczyznę-wygląda-tak-jak-gdyby-goliła-brzytwą-urojone-włosy-na-swej-gołej-twarzy
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Nadzieja to pew­na pos­tać szczęścia, może naj­większe­go ja­kie może dać świat. -Paul Samuel Leon Johnson


nadzieja-to pew­na-pos­ć-szczęścia-może-naj­większe­go-ja­kie-może-dać-świat
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu. -Anonim


twój-dom-może-zastąpić-cały-świat-cały-świat-nigdy-nie-zastąpi-domu
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: świat zaw­sze ot­wierał prze­de mną drzwi i zat­rzas­ki­wał gdy byłam w środku chodźmy na dachu jest szy­ba z wiatru tam można nau­czyć się władać szkłem dep­tać mro­wis­ka opowiadać że ko­ty i tak były ślepe że woj­ny nie było a tylko żołnie­rze z plas­ti­ku gu­mową pałką że nie boli pro­ces za­marza­nia trwa na ty­le długo że gdy się to­pisz efekt ciep­larniany to pikuś odejdź bo kiedy tonę brzytwą chwy­tam się fal  -Papillondenuit


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny. -Tadeusz Kotarbiński


war­to-is­tnieć-Żeby-poz­nać-świat-kochać-ko­goś-być-czyimś-przy­jacielem-lub-po pros­-być-ko­muś-pomocny
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Ciało za­pom­niało, co to dotyk. Ser­ce, co to miłość. Dusza, co to jedność. Może nie było war­to pamiętać?  -Kamila 6


ciało-za­pom­niało-co to dotyk-ser­-co to miłość-dusza-co to jedność-może-nie było-war­to-pamięć 
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć. -Jeanette Winterson


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty:


war­to-po­magać-bo kiedyś- po­moc-może-i też ę-przy­dać-oso­bie-po­magającej-~pa­weł-rychlica 
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński


ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy


cza­sem-war­to-zawróć-z raz-ob­ra­nej-ścieżki-nie-każdy-tort-to gra-war­-świeczki
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Ile war­te słowa, ty­le war­ta głowa. -Bujak Bogusław


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch. -KasiaCh


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Świat psychiczny, gdzie wszystko jest


Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg


war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
Po­derżnąłbym świat Może war­to Brzytwą ockhama Cytaty: Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)