Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Po­derżnąłbym świat... Może war­to... Brzytwą Ockhama... -François-Michel Delacroix
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Nadzieja to pew­na pos­tać szczęścia, może naj­większe­go ja­kie może dać świat. -Paul Samuel Leon Johnson
nadzieja-to pew­na-pos­ć-szczęścia-może-naj­większe­go-ja­kie-może-dać-świat
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu. -Anonim
twój-dom-może-zastąpić-cały-świat-cały-świat-nigdy-nie-zastąpi-domu
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: War­to is­tnieć! Żeby poz­nać świat, kochać ko­goś, być czyimś przy­jacielem lub po pros­tu być ko­muś pomocny. -Tadeusz Kotarbiński
war­to-is­tnieć-Żeby-poz­nać-świat-kochać-ko­goś-być-czyimś-przy­jacielem-lub-po pros­-być-ko­muś-pomocny
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Ciało za­pom­niało, co to dotyk. Ser­ce, co to miłość. Dusza, co to jedność. Może nie było war­to pamiętać?  -Kamila 6
ciało-za­pom­niało-co to dotyk-ser­-co to miłość-dusza-co to jedność-może-nie było-war­to-pamięć 
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć. -Jeanette Winterson
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty:
war­to-po­magać-bo kiedyś- po­moc-może-i też ę-przy­dać-oso­bie-po­magającej-~pa­weł-rychlica 
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński
ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy
cza­sem-war­to-zawróć-z raz-ob­ra­nej-ścieżki-nie-każdy-tort-to gra-war­-świeczki
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Ile war­te słowa, ty­le war­ta głowa. -Bujak Bogusław
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch. -KasiaCh
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Świat psychiczny, gdzie wszystko jest
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg
war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Zmiana lo­su choćby jed­ne­go człowieka może zniszczyć świat. -P » Terry Pratchett » Mort
zmiana-lo­su-choćby-jed­ne­go-człowieka-może-zniszczyć-świat
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................   -MarzycielS
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Życie jest niewiele war­te, ale nic nie jest war­te życia. -Andre Malraux
Życie-jest niewiele-war­te-ale-nic-nie jest war­te-życia
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat. -Woodrow Wilson
przyjaźń-jest-jedynym-cementem-który-może-spoić-świat
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Tam gdzie wiją się stok­rotki jest in­ny świat... Może lepszy? Może nie . Za­gubiłam się . Całkiem. Do dna. Czy tam stok­rotki pachną? ..... -ta
tam-gdzie-wiją ę-stok­rotki-jest in­ny-świat-może-lepszy-może-nie -za­gubiłam ę-całkiem-do-dna-czy-tam-stok­rotki-pachną
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: War­to służyć każde­mu człowieko­wi i dla każde­go war­to się poświęcić. -Stefan Wyszyński
war­to-służyć-każde­mu-człowieko­wi-i dla-każde­go-war­to ę-poświęć
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać. -Phil Bosmans
Życie-w-prostocie-to-jedyne-płuca-którymi-świat-może-jeszcze-oddychać
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Świat może być piękny przy od­po­wienich bar­wach nieba. -AnDree
Świat-może-być-piękny-przy-od­po­wienich-bar­wach-nieba
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Gdy idziesz swą prostą drogą Nie wiesz kto na Ciebie czeka Może to właśnie ta je­dyna Ta naj­praw­dziw­sza miłość. War­to cze­kać opłaca się!  -Mała Mi
gdy-idziesz-swą-prostą-drogą-nie-wiesz-kto-na ciebie-czeka-może-to właśnie- ­dyna-ta-naj­praw­dziw­sza-miłość-war­to-cze­kać
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Jeżeli chce­cie, aby o was nie za­pom­niano po śmier­ci i zgni­ciu, to al­bo piszcie rzeczy war­te czy­tania, al­bo też czyńcie rzeczy war­te napisania. -Benjamin Franklin
jeżeli-chce­cie-aby o was-nie za­pom­niano-po śmier­-i zgni­ciu-to al­bo-piszcie-rzeczy-war­te-czy­tania-al­bo-też-czyńcie-rzeczy
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Uporządko­wany wewnętrzny świat prze­konań, idei i war­tości wzmac­nia od­porność na niepo­wodze­nia, uczy cie­szyć się i do­ceniać małe suk­ce­sy, poz­wa­la le­piej kon­tro­lować spra­wy, na które możemy mieć wpływ. -Sławomir Lachowski
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Jeśli jest coś, co prag­niemy całym sobą, świat po­może nam to ziścić. -memorable
jeśli-jest coś-co prag­niemy-całym-sobą-świat-po­może-nam-to ziść
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder
to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Tak żyć, jak żyłem - war­to było - war­to było ten ból przez­wy­ciężać - jak przezwyciężałem. -Józef Piłsudski
tak-żyć-jak żyłem- war­to-było- war­to-było-ten-ból-przez­wy­ężać- jak przezwyciężałem
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: To nie do wiary, jak pus­ty może stać się świat, z po­wodu bra­ku jed­nej osoby!  -Gold Fishy
to nie do wiary-jak pus­ty-może-stać ę-świat-z po­wodu-bra­ku-jed­nej-osoby 
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Nie ma war­tości równej war­tości czasu. -Johann Wolfgang Goethe
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. -Tsanyo
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może. -wbplane0
Po­derżnąłbym świat Może war­to Cytaty: Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać. -Krzysztof Kieślowski