Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty

Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się. -Karol Darwin


Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu. -Karol Marks


Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera. -Charles de Gaulle


nie-może-zginąć-naród-który-pro­duku­-trzys­-ga­tunków-sera
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. -Emil Zola


los-zwierząt-jest-dla-mnie-ważniejszy-ż-strach-przed-ośmieszeniem-los-zwierząt-jest-nierozerwalnie-związany-z-losem-człowieka
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Pa­sożyt­nicze żywota Po­jawiają się zwyczaj­nie nieproszeni. Tak na krzy­wy ryj. -Papużka


pa­sożyt­nicze-żywota-po­jawiają-ę-zwyczaj­nie-nieproszeni-tak-na krzy­wy-ryj
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Łzy po­dob­nie jak deszcz po­jawiają się wte­dy kiedy zro­bi się pochmur­no, sza­ro i smutno. -AnDree


Łzy-po­dob­nie-jak deszcz-po­jawiają ę-wte­dy-kiedy-zro­bi ę-pochmur­no-sza­ro-i smutno
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Miłość to nic in­ne­go jak przy­wiąza­nie emoc­jo­nal­ne do rzeczy, miej­sc i osób, które się po­jawiają w naszym życiu. -Mateusz Piecki Schizoidalny


miłość-to nic-in­ne­go-jak przy­wiąza­nie-emoc­jo­nal­ne-do rzeczy-miej­sc-i osób-które ę-po­jawiają-w naszym-życiu
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Do wyższych rzeczy jestem stworzony. -Stanisław Kostka


Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Dlaczego w wyższych szkołach technicznych uczymy się o oporze materiałów, a w pedagogiczny nie wykłada się o oporze istoty ludzkiej? -Antoni Makarenko


dlaczego-w-wyższych-szkołach-technicznych-uczymy-ę-o-oporze-materiałów-a-w-pedagogiczny-nie-wykłada-ę-o-oporze-istoty-ludzkiej
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Nigdy nie apeluj do


nigdy-nie-apeluj-do-wyższych-uczuć-człowieka-bo-może-być-ich-pozbawiony
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Nig­dy nie ape­luj do 


nig­dy-nie ape­luj-do wyższych-uczuć-człowieka-bo może-być-ich-pozbawiony
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Kto nie okiełzna rozkoszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie-okiełzna-rozkoszy-zniża-ę-do-zwierząt
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Kto nie okiełzna roz­koszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie okiełzna-roz­koszy-zniża ę-do zwierząt
Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Dążenie do wartości wyższych nie jest arystokratycznym przywilejem wybranych, ale może być udziałem wielu, pod warunkiem że zdobędą się na wysiłek samodzielności, doskonalenia smaku i umysłu, odrzucenia łatwizny. -Zbigniew Herbert


Po­jawiają się Do­piero U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Istoty ludzkie to jedyny gatunek zwierząt, których szczerze się obawiam. -George Bernard Shaw


istoty-ludzkie-to-jedyny-gatunek-zwierząt-których-szczerze-ę-obawiam