Po­jawiają się Do­piero Cytaty

Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Pa­sożyt­nicze żywota Po­jawiają się zwyczaj­nie nieproszeni. Tak na krzy­wy ryj. -Papużka


pa­sożyt­nicze-żywota-po­jawiają-ę-zwyczaj­nie-nieproszeni-tak-na krzy­wy-ryj
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Łzy po­dob­nie jak deszcz po­jawiają się wte­dy kiedy zro­bi się pochmur­no, sza­ro i smutno. -AnDree


Łzy-po­dob­nie-jak deszcz-po­jawiają ę-wte­dy-kiedy-zro­bi ę-pochmur­no-sza­ro-i smutno
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Miłość to nic in­ne­go jak przy­wiąza­nie emoc­jo­nal­ne do rzeczy, miej­sc i osób, które się po­jawiają w naszym życiu. -Mateusz Piecki Schizoidalny


miłość-to nic-in­ne­go-jak przy­wiąza­nie-emoc­jo­nal­ne-do rzeczy-miej­sc-i osób-które ę-po­jawiają-w naszym-życiu
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks


Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty. -John Fitzgerald Kennedy


Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić. -rzekoma ona


Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Coś się zep­suło, a Ty zauważyłaś to do­piero, gdy zaczęło się rozpadać.. -AnDree


coś ę-zep­suło-a ty zauważyłaś-to do­piero-gdy-zaczęło ę-rozpadać
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka. -Protagoras z Abdery


Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Jeśli myślisz że coś się skończyło, my­lisz się. To do­piero się roz­kręca. Zaw­sze będziesz to no­sił na ser­ca dnie... .................................................................................................   -MarzycielS


Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Praw­dziwą twarz mężczyz­ny poz­na­je się do­piero wte­dy, kiedy się z nim zrywa. -Diane Keaton


praw­dziwą-twarz-mężczyz­ny-poz­na­ ę-do­piero-wte­dy-kiedy ę-z nim-zrywa
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. -Stanisław Lem


o tym-że ę-jest szczęśli­wym-wie ę-do­piero-po­tem-kiedy-to minęło-człowiek żyje-zmianą
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Za­palił tyl­ko jed­ne­go pa­piero­sa ,a sfaj­czyło mu się całe życie. -Kossak


za­palił-tyl­ko-jed­ne­go-pa­piero­-a sfaj­czyło-mu ę-całe-życie
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Praw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci. -Mikołaj Gogol


praw­dzi­wy-ar­tysta-cie­szy ę-sławą-do­piero-po śmierci
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Do­piero dzięki kom­pu­terom sta­liśmy się nap­rawdę nieobliczalni. -Jacek Wejroch


do­piero-dzięki-kom­pu­terom-sta­liśmy ę-nap­rawdę-nieobliczalni
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago. -Warren Buffett


do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
Po­jawiają się Do­piero Cytaty: Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. -Szusz


oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi