Po­lega Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Po­lega Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19
ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Po­lega Cytaty: Tra­gedia w życiu nie po­lega na nie osiągnięciu swo­jego ce­lu. Tra­gedia po­lega na bra­ku celów do osiągniecia. -Benjamin Mays
tra­gedia-w życiu-nie po­lega-na nie osiągnięciu-swo­jego-­lu-tra­gedia po­lega-na bra­ku-celów-do osiągniecia
Po­lega Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard
suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Po­lega Cytaty: Jeśli siła po­lega na po­kony­waniu prob­lemów w po­jedynkę, to nie chcę być sil­na. Jeśli mądrość po­lega na kiero­waniu się w życiu wyłącznie głosem rozsądku to nie chcę być mądra. -PrzerostDuszy
Po­lega Cytaty: Dla jed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie ko­nie­czności. Dla in­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie bezkarności. -Andrzej Szczypiorski
dla-jed­nych-wol­ność-po­lega-na uświado­mieniu-so­bie-ko­nie­cznoś-dla in­nych-wol­ność-po­lega-na uświado­mieniu-so­bie
Po­lega Cytaty: Miłość ko­biety po­lega na braniu. -August Strindberg
Po­lega Cytaty: Małość człowieka po­lega na je­go pospolitości. -Arystoteles
małość-człowieka-po­lega-na ­go-pospolitoś
Po­lega Cytaty: Żyć po­woli, na tym po­lega ta­jem­ni­ca szczęścia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Po­lega Cytaty: Dziewięć dziesiątych nasze­go szczęścia po­lega na zdrowiu. -Arthur Schopenhauer
dziewięć-dziesiątych-nasze­go-szczęścia-po­lega-na zdrowiu
Po­lega Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer
Po­lega Cytaty: Hu­mor po­lega na tym, że śmiejesz się mi­mo wszystko. -Otto Julius Bierbaum
hu­mor-po­lega-na tym-że śmiejesz ę-mi­mo-wszystko
Po­lega Cytaty: Miłość nie po­lega na narzu­caniu się. -Emilia Szumiło
miłość-nie po­lega-na narzu­caniu-ę
Po­lega Cytaty: Małżeństwo to za­lega­lizo­wana sa­mot­ność we dwoje. -Jean Genet
małżeństwo-to za­lega­lizo­wana-­­ność-we dwoje
Po­lega Cytaty: Może na trwodze po­lega praw­dzi­we szczęście matki... -Antoni Makarenko
może-na trwodze-po­lega-praw­dzi­we-szczęście-matki
Po­lega Cytaty: Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. -Platon
roz­­wiać-i poz­na­wać-na tym-po­lega-szczęście
Po­lega Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud
je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
Po­lega Cytaty: Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć. -William James
sztu­ka-mądroś-po­lega-na tym-by wie­dzieć-co przeoczyć
Po­lega Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany
 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność
Po­lega Cytaty: do­tyka­nie miej­sc in­tymnych po­lega na zacho­waniu dystansu  -danioł
do­tyka­nie-miej­sc-in­tymnych-po­lega-na zacho­waniu-dystansu 
Po­lega Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok
sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Po­lega Cytaty: Mądrość po­lega na umiejętnym wy­borze naj­mniej­szej głupoty. -Bogusław Wojnar
mądrość-po­lega-na umiejętnym-wy­borze-naj­mniej­szej-głupoty
Po­lega Cytaty: Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Arthur Schopenhauer
dob­ry-styl-po­lega-głównie-na tym-że  ę-coś-do powiedzenia
Po­lega Cytaty: Uczci­wość po­lega nie na wie­rze, lecz na wątpliwościach. -Jalu Kurek
uczci­wość-po­lega-nie na wie­rze-lecz-na wątpliwościach
Po­lega Cytaty: Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. -Terry Pratchett
kłopot-z życiem-po­lega-na tym-że nie  okaz­ji-go przećwiczyć-i od ra­zu-ro­bi ę-to na poważnie
Po­lega Cytaty: Sztu­ka życia po­lega po części na tym, by przez­wy­ciężać własną bezradność. -Marc Levy
sztu­ka-życia-po­lega-po częś-na tym-by przez­wy­ężać-własną-bezradność
Po­lega Cytaty: Im bar­dziej po­lega­my na in­nych, tym moc­niej ci nas zawodzą... -płonąca
im bar­dziej-po­lega­my-na in­nych-tym-moc­niej- nas-zawodzą
Po­lega Cytaty: Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć. -Ingmar Bergman
szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
Po­lega Cytaty: God­ność często po­lega na od­wadze zro­zumienia włas­nej sytuacji. -Kazimierz Brandys
god­ność-często-po­lega-na od­wadze-zro­zumienia-włas­nej-sytuacji
Po­lega Cytaty:
nie-na tym-życie-po­lega-by ę-mśćtrze­ba-wy­baczać~pa­weł-rychlica 
Po­lega Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek
na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Po­lega Cytaty: Może właśnie na tym po­lega od­wa­ga – kiedy człowiek już o nic nie dba. -Harlan Coben
może-właśnie-na tym-po­lega-od­wa­ga-kiedy-człowiek-już-o nic-nie dba
Po­lega Cytaty: Doj­rzałość po­lega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się je­go możliwości. -Kurt Vonnegut
doj­rzałość-po­lega-na tym-że człowiek-wie-gdzie-kończą ę-­go-możliwoś
Po­lega Cytaty: Miłość potęgu­je wi­tal­ność, na tym po­lega jej praw­dzi­wa wartość. -Paul Ambroise Valéry
miłość-potęgu­-wi­tal­ność-na tym-po­lega-jej-praw­dzi­wa-wartość
Po­lega Cytaty:
jes­tem-marzę-i żyję-bo na tym-po­lega-ludzkie-życie-~pa­weł-rychlica 
Po­lega Cytaty: Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania. -Ignacy Krasicki
mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania