Po­lega Cytaty

Po­lega Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19


ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Po­lega Cytaty: Tra­gedia w życiu nie po­lega na nie osiągnięciu swo­jego ce­lu. Tra­gedia po­lega na bra­ku celów do osiągniecia. -Benjamin Mays


tra­gedia-w życiu-nie po­lega-na nie osiągnięciu-swo­jego-­lu-tra­gedia po­lega-na bra­ku-celów-do osiągniecia
Po­lega Cytaty: Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma. -Elbert Hubbard


suk­-po­lega-na tym-że zdo­bywa ę-to co ę-chciało-szczęście po­lega-na tym-że po­doba ę-to co ę
Po­lega Cytaty: Jeśli siła po­lega na po­kony­waniu prob­lemów w po­jedynkę, to nie chcę być sil­na. Jeśli mądrość po­lega na kiero­waniu się w życiu wyłącznie głosem rozsądku to nie chcę być mądra. -PrzerostDuszy


Po­lega Cytaty: Dla jed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie ko­nie­czności. Dla in­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie bezkarności. -Andrzej Szczypiorski


dla-jed­nych-wol­ność-po­lega-na uświado­mieniu-so­bie-ko­nie­cznoś-dla in­nych-wol­ność-po­lega-na uświado­mieniu-so­bie
Po­lega Cytaty: Miłość ko­biety po­lega na braniu. -August Strindberg


Po­lega Cytaty: Małość człowieka po­lega na je­go pospolitości. -Arystoteles


małość-człowieka-po­lega-na ­go-pospolitoś
Po­lega Cytaty: Żyć po­woli, na tym po­lega ta­jem­ni­ca szczęścia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Po­lega Cytaty: Dziewięć dziesiątych nasze­go szczęścia po­lega na zdrowiu. -Arthur Schopenhauer


dziewięć-dziesiątych-nasze­go-szczęścia-po­lega-na zdrowiu
Po­lega Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Po­lega Cytaty: Hu­mor po­lega na tym, że śmiejesz się mi­mo wszystko. -Otto Julius Bierbaum


hu­mor-po­lega-na tym-że śmiejesz ę-mi­mo-wszystko
Po­lega Cytaty: Miłość nie po­lega na narzu­caniu się. -Emilia Szumiło


miłość-nie po­lega-na narzu­caniu-ę
Po­lega Cytaty: Małżeństwo to za­lega­lizo­wana sa­mot­ność we dwoje. -Jean Genet


małżeństwo-to za­lega­lizo­wana-­­ność-we dwoje
Po­lega Cytaty: Może na trwodze po­lega praw­dzi­we szczęście matki... -Antoni Makarenko


może-na trwodze-po­lega-praw­dzi­we-szczęście-matki
Po­lega Cytaty: Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. -Platon


roz­­wiać-i poz­na­wać-na tym-po­lega-szczęście
Po­lega Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud


je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
Po­lega Cytaty: Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć. -William James


sztu­ka-mądroś-po­lega-na tym-by wie­dzieć-co przeoczyć
Po­lega Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany


 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność