Po­maga W zdo­byciu Cytaty

Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Miłość wy­maga poświęceń, czy więc jes­teśmy na nią go­towi ?  -Chemicals


miłość-wy­maga-poświęń-czy-więc-jes­teśmy-na ą-go­towi- 
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Up­ra­wianie miłości wy­maga więcej ta­len­tu niż do­wodze­nie armią. -Ninon de Lenclos


up­ra­wianie-miłoś-wy­maga-więcej-­len­-ż-do­wodze­nie-armią
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Zawód ar­tysty wy­maga ciężkiej pra­cy i wzmożone­go zachwy­tu dla świata. -Jerzy Pilch


zawód-ar­tysty-wy­maga-ężkiej-pra­cy-i wzmożone­go-zachwy­-dla-świata
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Aniel­ska cier­pli­wość wy­maga diabel­skiej siły. -Aleksander Kumor


aniel­ska-cier­pli­wość-wy­maga-diabel­skiej-ły
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. -Władysław Grzeszczyk


nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Mędrca zdo­bi wątpienie. -Jan Kasprowicz


Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Zap­rzes­tańmy sta­wiać wy­maga­nia in­nym! So­bie je dyktujmy!  -Stefan Wyszyński


zap­rzes­ńmy-sta­wiać-wy­maga­nia-in­nym-so­bie- dyktujmy 
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Po­maga W zdo­byciu Cytaty:


po­maga­nie-jest czy­nem-uka­zującym-miłość-bliźniemu-~pa­weł-rychlica 
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy. -Inmate


Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
Po­maga W zdo­byciu Cytaty:


po­maga­nie-jest czy­nem-uka­zującym-miłość-bliźniemu~pa­weł-rychlica 
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Po­maga­my wszys­tkim, to cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­mego so­bie samemu?  -respirer


po­maga­my-wszys­tkim-to cze­mu-nie pot­ra­fimy-zro­bić-te­go-­mego-so­bie-samemu 
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Rzu­cając nam kłody pod no­gi życie wy­maga abyśmy wznieśli się po­nad nie. -Ryder


rzu­cając-nam-kłody-pod-no­gi-życie-wy­maga-abyśmy-wznieśli ę-po­nad-nie
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Na­wet gdy mi nap­rawdę zależy... z cza­sem Two­je wy­maga­nia stają się denne. -MyslacaWierszem


na­wet-gdy-mi nap­rawdę-zależy-z-cza­sem-two­-wy­maga­nia-stają ę-denne
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Nie każdy zdo­bi ty­tuły, które nosi. -Jacek Wejroch


nie-każdy-zdo­bi-ty­ły-które-nosi
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Nie auto zdo­bi fa­ceta..ale je­go klejnoty. -Terenia Wylazło


Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda. -Jan Czarny


garb-szpe­-człowieka-ale-zdo­bi-wielbłąda
Po­maga W zdo­byciu Cytaty: Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. -H. Jackson Brown


nig­dy-nie re­zyg­nuj-z ­lu-tyl­ko-dla­tego-że osiągnięcie-go wy­maga-cza­su-czas i tak-upłynie