Po­marzyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Po­marzyć Cytaty: Marzyć - Myśleć anonimowo. -MyslacaWierszem
Po­marzyć Cytaty: Każdy ma prawo marzyć inaczej. -Paulo Coelho
Po­marzyć Cytaty: • 
 -szczęście-na­ży-so­bie-wyp­ra­cować-a nie wy­marzyć- 
Po­marzyć Cytaty: Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera. -Ryszard Riedel
przes­łem-marzyć-jak człowiek-nie marzy-umiera
Po­marzyć Cytaty: Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć -Brian Tracy
aby-marzenie-mogło-ę-spełć-najpierw-musisz-zacząć-marzyć
Po­marzyć Cytaty: Marze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć... -october90
marze­nia-są po to-aby  spełniać-a nie żeby-ągle-o nich-marzyć
Po­marzyć Cytaty: Szczęściem jest chwi­la, gdy za­miast marzyć zaczy­namy wspominać. -Ryder
szczęściem-jest chwi­-gdy-za­miast-marzyć-zaczy­namy-wspominać
Po­marzyć Cytaty: Wąż pełzający po ziemi, może tyl­ko marzyć o wzbi­ciu się w powietrze. -Masashi Kishimoto
wąż-pełzający-po ziemi-może-tyl­ko-marzyć-o wzbi­ciu ę-w powietrze
Po­marzyć Cytaty: Aby marze­nie mogło się spełnić, naj­pierw mu­sisz zacząć marzyć. -Brian Tracy
aby-marze­nie-mogło ę-spełć-naj­pierw-mu­sisz-zacząć-marzyć
Po­marzyć Cytaty: Podążaj moimi śla­dami a zo­baczysz cu­da, o których nie miałeś na­wet śmiałości marzyć. -sprawdzsam
podążaj-moimi-ś­dami-a zo­baczysz-cu­da-o których-nie miałeś-na­wet-śmiałoś-marzyć
Po­marzyć Cytaty: Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ... -mill
słowa-zaklęte-w dotyk-marzyć-wciąż-chce-o tobie-szep­ty-w dzień-i w no­cy-03052015dla-m-றiℓℓ
Po­marzyć Cytaty: Przes­tałem marzyć A to prze­cież był mój skarb Stra­ciłem ten dar  -matijah
przes­łem-marzyć-a-to prze­cież-był-mój-skarb-stra­łem-ten-dar 
Po­marzyć Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin
cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
Po­marzyć Cytaty: Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. -Walt Disney
jeśli-potrafisz-o-czymś-marzyć-to-potrafisz-także-tego-dokonać
Po­marzyć Cytaty:
nie-bójcie ę-marzyć-i te marze­nia-reali­zować-wte­dy-od­kry­jecie-ja­kie-wspa­niałe-może-być-życie
Po­marzyć Cytaty: Rzeczywistość się pomału W świat przemienia ideału, W sen ze srebra i kryształu; Daj mi teraz marzyć, daj! -Zygmunt Krasiński
rzeczywistość-ę-pomału-w-świat-przemienia-ideału-w-sen-ze-srebra-i-kryształu-daj-mi-teraz-marzyć-daj
Po­marzyć Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
Po­marzyć Cytaty: Jes­tem osobą in­te­li­gentą, Ale nie umiem marzyć a jeśli człowiek nie marzy umiera ,... czy ja też umieram ?  -sala
jes­tem-osobą-in­te­li­gentą-ale-nie umiem-marzyć-a śli-człowiek-nie marzy-umiera-czy ja też-umieram- 
Po­marzyć Cytaty: Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]  -Ryder
gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia 
Po­marzyć Cytaty: War­to marzyć w cza­sie do­kona­nym - to tak jak­by zarzu­cać wędkę mając już na niej rybę(tyl­ko w przy­pad­ku marzeń ma to ja­kiś sens). -Papużka
war­to-marzyć-w cza­sie-do­kona­nym-to tak-jak­by-zarzu­cać-wędkę-mając-już-na niej-rybętyl­ko-w przy­pad­ku-marzeń
Po­marzyć Cytaty: Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni. -wesolutka214
wy­marzyłam-so­bie-słowa-i sy­tuac­-które-za­pew­ne-nig­dy-nie będą-mieć-miej­sca-marzyć prze­cie-nikt-mi nie zabroni
Po­marzyć Cytaty: Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. -Helder Camara abp
jeżeli-marzy-tylko-jeden-człowiek-pozostanie-to-tylko-marzeniem-jeżeli-zaś-będziemy-marzyć-wszyscy-razem-będzie-to-już-początek-nowej
Po­marzyć Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney
jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
Po­marzyć Cytaty: w zamyśleniu tak niewinnie do­tykasz szor­stkości policzka a ja mam dreszcze na plecach zag­ry­zasz wargi a włas­ne us­ta zwilżam językiem boję się marzyć że spoj­rzysz na mnie a od­dam ci każde bi­cie serca  -Deszcz
Po­marzyć Cytaty: Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
Po­marzyć Cytaty: Fakt, że nie będziemy ra­zem nie spra­wił, że przes­tałam o tym marzyć. Bo uśmie­chem może darzyć mnie mi­lion in­nych ludzi, ale żaden nie da mi ty­le szczęścia, co twój. -Zielona15
fakt-że nie będziemy-ra­zem-nie spra­wił-że przes­łam-o tym-marzyć-bo uśmie­chem-może-darzyć-mnie-mi­lion-in­nych-ludzi-ale
Po­marzyć Cytaty: Da­lej niż wszys­tko jest jut­ro i nie przychodzi. Głębo­kie spoj­rze­nia, smak ust, to było wczoraj. Marzyć o wspomnieniach? To śmierć. By­naj­mniej umysłu. Nie do­tykaj mnie. Na­wet jutro. Chcę zapomnieć. -Alfa Centauri
Po­marzyć Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Po­marzyć Cytaty: Każą nam żyć... Każą nam walczyć... Każą nam być niesmiertelni. My chce­my śnić... My chce­my marzyć... ...umierać ideom wierni. -Realistka
każą-nam-żyć-każą-nam-walczyć-każą-nam-być-niesmiertelni-my-chce­my-ść-my-chce­my-marzyć-umierać-ideom-wierni
Po­marzyć Cytaty: Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią. -Maria Szyszkowska
Po­marzyć Cytaty: Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo. -Zielona15
Po­marzyć Cytaty: Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić... -Sesilia
Po­marzyć Cytaty: przej­rzyście zim­ne spoj­rze­nie przeszy­wa jak lo­dowy grot a jed­nak jest w nim coś ciepłego coś co roz­grze­wa krwiobieg przy­jem­nie jest wzdychać do Ciebie i marzyć że wzdychasz tak samo choćby mroźnym su­rowym oddechem roz­grze­wa mnie myśl o Tobie  -divisionbell
Po­marzyć Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson
Po­marzyć Cytaty: Chcę być i trwać przy To­bie nie­wzruszo­ny, jak głaz przy rwącym potoku. Niczym liść na wietrze, uno­sić się aż po błękit nieba i upa­dać na błot­nistą ziemię. Przeżyć swo­je życie w różnych kolorach, zaw­sze trwając przy Tobie. Śnić i marzyć, o brzas­ku dnia i w ciem­nej nocy, o nas - wędrujących w różne świata stro­ny. Zas­ta­nawiam się tylko, czy cel nas wspólny cze­ka –  port bez­pie­czny, błoga cisza. -lio159