Po­niżej Cytaty

Po­niżej Cytaty: Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma. Droga schodzi coraz niżej i niżej. -Gilbert Keith Chesterton


Łatwo-dostrzec-górną-granicę-dobra-nikogo-jednak-nie-powstrzyma-dolna-granica-zła-bo-jej-w-ogó-nie-droga-schodzi-coraz-żej-i-żej
Po­niżej Cytaty: Two­je oczy Jak komety Na fir­ma­men­cie nieba A po­niżej usta Dro­ga mleczna O sma­ku miodu Twarz Two­ja Jak ob­raz w złotej ramie Blond włosów Niżej góry i doliny Dwa szczy­ty rozkoszy A za ni­mi morze Ocean ekstazy Da­lej port Os­tatnich uniesień Między kolumnami Z kości słoniowej  -szpiek


Po­niżej Cytaty: Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123


Po­niżej Cytaty: Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. -Adam Mickiewicz


im-kto-wyższy-tym-łatwiej-i-żej-spaść-może
Po­niżej Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Po­niżej Cytaty: Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej. -Hugo Dionizy Steinhaus


kłam­stwo-jest po­żej-praw­dy-fik­cja-ar­tystyczna-powyżej
Po­niżej Cytaty: Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon


toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Po­niżej Cytaty: Im niżej stoją od nas na­si przy­jaciele, tym bar­dziej ich lubimy. -Philip Chesterfield


im żej-stoją-od nas-na­-przy­jaciele-tym-bar­dziej-ich-lubimy
Po­niżej Cytaty: Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej. -Sarah Bernhardt


nie-można-ę-wznieść-powyżej-swoich-sukcesów-ani-upaść-żej
Po­niżej Cytaty: Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym więcej ich lubimy. -Philip Chesterfield


im-bardziej-nasi-przyjaciele-stoją-od-nas-żej-tym-więcej-ich-lubimy
Po­niżej Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan


ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
Po­niżej Cytaty: po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. -thrillofit


po­żej-już-jest tyl­ko-piekło-cho­ciaż pew­nie-wkrótce-­ ę-o tym-przekonam
Po­niżej Cytaty: Politycy wydostają się na szczyty dlatego, że większość z nich nie ma zdolności, dla których chciano by ich zatrzymać trochę niżej. -Peter Ustinov


politycy-wydostają-ę-na-szczyty-dlatego-że-większość-z-nich-nie-zdolnoś-dla-których-chciano-by-ich-zatrzymać-trochę-żej
Po­niżej Cytaty: Wierz mi, wierz mi Co­raz niżej się stacza Ten, kto nie umie wybaczać. -Edyta Bartosiewicz


wierz-mi-wierz-mi-co­raz-żej ę-stacza-ten-kto-nie umie-wybaczać
Po­niżej Cytaty: Jedyną ostoją naszą może być praca, jakakolwiek, choćby niżej naszego poziomu, choćby mechaniczna. Inaczej smutek nas pożera. -Bruno Schulz


jedyną-ostoją-naszą-może-być-praca-jakakolwiek-choćby-żej-naszego-poziomu-choćby-mechaniczna-inaczej-smutek-nas-pożera
Po­niżej Cytaty: Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ... -Norman V. Peale


jeśli-upadłeś-tak-nisko-jak-to-tylko-możliwe-nie-możesz-już-upaść-żej-z-tego-miejsca-prowadzi-tylko-jedna-droga-do-góry
Po­niżej Cytaty: Oso­by ob­ga­dujące ko­goś za ple­cami są dużo po­niżej po­ziomu oso­by ob­ga­dywa­nej, a już te słuchające i wierzące w ich słowa, za­miast spraw­dzić sa­memu, są po pros­tu głupie... i często wiele tracą nie zdając so­bie na­wet z te­go spra­wy... Cóż tępo­ty jest co­raz więcej... -Misu


Po­niżej Cytaty: płynie melodia poloneza za­hacza o drzewa fa­luje łąką za­myśliła się leszczyna wie­rzba płacząca opuściła jeszcze niżej swo­je gałęzie po­wiało tęsknotą za zapachem naszych łąk i lasów są na wy­ciągnięcie ręki tak blisko a tak daleko *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77