Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty

Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Na­malo­wałaś auto­por­tret swój Po­daro­wałaś go mnie nieświadomie Por­tret wi­zerun­ku Twego Na­malo­wany naj­trwal­szą farbą Farbą słów i pędzlem de­likat­nych pocałunków Nie wy­maże z pa­mięci mej Za­wie­szo­ny w ser­cu wi­zeru­nek ten Nie wyb­lednie i nie zniszczy go Żaden przyk­ry i pochmur­ny dzień   -M44G


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię. -Fernando Pessoa


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Kar­miła się pa­roma wiado­mościami od niego przecho­wywa­nymi w skrzyn­ce jak relikwie. -Riot


kar­miła ę-pa­roma-wiado­mościami-od niego-przecho­wywa­nymi-w skrzyn­-jak relikwie
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem. -Mikołaj Gogol


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Z prze­malo­wanej ston­ki, nie zro­bisz biedronki. -Indygoo


z prze­malo­wanej-ston­ki-nie zro­bisz-biedronki
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Ma­lowa­nie ob­razów to jest przy­goto­wywa­nie so­bie przes­trze­ni w której będziemy mu­sieli żyć po śmier­ci, to jest bu­dowa­nie so­bie mie­szka­nia. Jeśli nie kochasz te­go co ma­lujesz, to szko­da czasu. -Jerzy Nowosielski


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Wycho­wywa­li mnie tak, jak ja sam te­go chciałem, A może to ja ich wychowywałem? I choćbym dzi­siaj marzył o pow­ro­cie do kąta za karę, To nie mam już ni­kogo, kto chciałby mnie w nim postawić... znajomemu  -Niusza


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Quien quiere a su madre no puede ser malo. -Alfred de Musset


quien-quiere-a-su-madre-no-puede-ser-malo
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Zebrę na szronie Pod jabłonią dinozaur Na­malo­wał cień  -fyrfle


zebrę-na szronie-pod-jabłonią-dinozaur-na­malo­wał-cień 
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: No hay libro, por malo que sea, que no tenga algo aprovechable. -Plinio el Joven


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. -William Shakespeare


no-existe-nada-bueno-malo-es-el-pensamiento-humano-el-lo-hace-aparecer-así
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: No hay libro tan malo del que no se pueda aprender algo bueno. -Plinio el Joven


no-hay-libro-tan-malo-del-no-se-pueda-aprender-algo-bueno
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp  -natalia(__ups


występując-in­cogni­to-można-po­malo­wać-gwiaz­dki-choćby-i pełą-księżyca-insp 
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Na jej us­tach na­malo­wane szczęście, w oczach cier­pienie, a w głowie myśli samobójcze... -patka5463


na jej-us­tach-na­malo­wane-szczęście-w oczach-cier­pienie-a w głowie-myśli-samobójcze
Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Miłość leczy ra­ny duszy - pomyślał. Po czym łagod­nie pod­ciągnął rękaw osłaniający je­go dłoń i na swoich bliz­nach, de­likat­ny­mi rucha­mi wy­malo­wał serce... -patt_


Po­nieważ Za­malo­wywa­nie Cytaty: Świat to wiel­kie płótno, na którym na­malo­wano piękno. Wys­tar­czy tyl­ko uważnie patrzeć. -Nora Roberts


Świat-to wiel­kie-płótno-na którym na­malo­wano-piękno-wys­tar­czy tyl­ko-uważnie-patrzeć