Po­nieważ Cytaty

Po­nieważ Cytaty: Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię. -Fernando Pessoa


Po­nieważ Cytaty: Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem. -Mikołaj Gogol


Po­nieważ Cytaty: Dzieci widzą ma­gię, po­nieważ jej szukają. -Christopher Moore


Po­nieważ Cytaty: Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Po­nieważ Cytaty: Tak bar­dzo się lu­bimy, po­nieważ nasze do­leg­li­wości są ta­kie same. -Jonathan Swift


tak-bar­dzo ę-lu­bimy-po­nieważ-nasze-do­leg­li­woś-są ­kie-same
Po­nieważ Cytaty: – Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem? – Po­nieważ jest le­piej zorganizowany. -Terry Pratchett


 dlacze­go-chaos-zaw­sze-wyg­ry­wa-z porządkiem-po­nieważ-jest ­piej-zorganizowany
Po­nieważ Cytaty: Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku. -Johann Wolfgang Goethe


każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
Po­nieważ Cytaty: Kocham przeszłość, po­nieważ za­wodzi mnie te­raźniej­szość i prze­ras­ta przyszłość. {4.01.2015}  -watchingmefall


kocham-przeszłość-po­nieważ-za­wodzi-mnie-te­raźniej­szość-i prze­ras­-przyszłość-4012015 
Po­nieważ Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt


w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
Po­nieważ Cytaty: Życie jest jak krzyżówka, po­nieważ od­czu­wamy pot­rzebę za­pełniania pus­tych przestrzeni. -MyBigDreams


Życie-jest jak krzyżówka-po­nieważ-od­czu­wamy-pot­rzebę-za­pełniania-pus­tych-przestrzeni
Po­nieważ Cytaty: Ta­ka ze mnie romantyczka Tyś jest Roman A ja tyczka Po­nieważ do nicze­go nie można pod­chodzić zbyt po­ważnie ;)  -K. K. Hunt


ta­ka-ze mnie-romantyczka-tyś-jest roman-a-ja tyczka-po­nieważ-do nicze­go-nie można-pod­chodzić-zbyt-po­ważnie- 
Po­nieważ Cytaty: Po­nieważ wyszliśmy so­bie nap­rze­ciw, skróciło to o połowę drogę, jaką du­ma każde­go z nas mu­siała przebyć. -Raymond Radiguet


po­nieważ-wyszliśmy-so­bie-nap­rze­ciw-skróło-to o połowę-drogę-jaką-­-każde­go-z nas-mu­siała-przebyć
Po­nieważ Cytaty: Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. -Mark Twain


bóg-stworzył-człowieka-po­nieważ-roz­cza­rował ę-łpą-z dal­szych-ek­spe­rymentów-zrezygnował
Po­nieważ Cytaty: Uważają mnie za in­te­lek­tualistę, po­nieważ noszę oku­lary, a mo­je fil­my za war­tościowe, bo... trze­ba do nich dopłacać. -Woody Allen


uważają-mnie-za in­te­lek­tualistę-po­nieważ-noszę-oku­lary-a mo­-fil­my-za war­tościowe-bo-trze­ba do nich-dopłacać
Po­nieważ Cytaty:


ból-od­czu­wamy-nie w ser­cu-a w duszy-po­nieważ to dusza-przyj­mu­-wszys­tkie-przyk­roś-~ pa­weł-rychlica 
Po­nieważ Cytaty: Kul­tu dziewic­twa nie wpro­wadziły ko­biety - po­nieważ są w tych spra­wach znacznie mądrzej­sze od mężczyzn. -Lorenzo Valla


kul­-dziewic­twa-nie wpro­wadziły-ko­biety- po­nieważ-są w tych-spra­wach-znacznie-mądrzej­sze-od mężczyzn
Po­nieważ Cytaty: Przy­roda skry­wa swo­je ta­jem­ni­ce, po­nieważ jest wy­niosła, a nie dla­tego, że chce nas wy­wieść w pole. -Albert Einstein


przy­roda-skry­wa-swo­-­jem­­-po­nieważ-jest wy­niosła-a nie dla­tego-że chce-nas-wy­wieść-w pole
Po­nieważ Cytaty: Nie ma gra­nicy między od­wagą a sza­leństwem, po­nieważ człowiek zaw­sze był, jest i będzie szalony. -NightHuntress


nie- gra­nicy-między-od­wagą-a sza­ństwem-po­nieważ-człowiek-zaw­sze-był-jest i będzie-szalony