Po­pełnia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Po­pełnia Cytaty: Jed­na myśl wy­pełnia ogrom. -William Blake
Po­pełnia Cytaty: Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
Po­pełnia Cytaty: Błąd to zło, które po­pełnia się bez przyjemności. -Sidonie Gabrielle Colette
Po­pełnia Cytaty: Kto liczy na cudzą śmierć, po­pełnia zabójstwo w myśli. -Feliks Chwalibóg
kto-liczy-na cudzą-śmierć-po­pełnia-zabójstwo-w myśli
Po­pełnia Cytaty: Bez­myślni nig­dy nie po­pełnią błędów w myśleniu. -Jacek Wejroch
bez­myślni-nig­dy-nie po­pełą-błędów-w myśleniu
Po­pełnia Cytaty: Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą. -Papużka
do­tykiem-wiatru-ciepłą-pełą-księżyca-wyklę-myślą
Po­pełnia Cytaty: Tyl­ko ten nie po­pełnia błedów, kto nic robi. -Włodzimierz Lenin
tyl­ko-ten-nie po­pełnia-błedów-kto-nic-robi
Po­pełnia Cytaty: Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. -Ludwig van Beethoven
krzyże-w życiu-pełą-po­dobną-rolę-jak krzyżyki-w mu­zyce-podwyższają
Po­pełnia Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta
na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r
Po­pełnia Cytaty: Krzyże w życiu pełnią podobną rolę, jak krzyżyki w muzyce: podwyższają. -Ludwik Van Beethoven
krzyże-w-życiu-pełą-podobną-rolę-jak-krzyżyki-w-muzyce-podwyższają
Po­pełnia Cytaty: Gdy za­pada zmrok, z uk­ry­cia wychodzi wyob­raźnia i wy­pełnia bra­ki postrzegania. -Ryder
gdy-za­pada-zmrok-z uk­ry­cia-wychodzi-wyob­raźnia-i wy­pełnia-bra­ki-postrzegania
Po­pełnia Cytaty: Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp  -natalia(__ups
występując-in­cogni­to-można-po­malo­wać-gwiaz­dki-choćby-i pełą-księżyca-insp 
Po­pełnia Cytaty: Dziś ma­giczna noc Sreb­rna tar­cza rozświetla Pełnia spełnia sny Krys­ty­na Sz. 28.09.2015r. -krysta
dziś-­giczna-noc-sreb­rna-tar­cza-rozświetla-pełnia-spełnia-sny-krys­ty­na-sz-28092015r
Po­pełnia Cytaty: księżyc zaśmiał się pełnią całując w pośpie­chu noc w zim­ne milczenie spoj­rzało pros­to słońce  -Proboszcz
księżyc-zaśmiał ę-pełą-całując-w pośpie­chu-noc-w-zim­ne-milczenie-spoj­rzało-pros­to-słoń 
Po­pełnia Cytaty: Człowiek niczego tak nie pragnie, jak coraz pełniej żyć i wie, że ta pełnia dostępna jest w miłości. -Carlo Carretto
człowiek-niczego-tak-nie-pragnie-jak-coraz-pełniej-żyć-i-wie-że-pełnia-dostępna-jest-w-miłoś
Po­pełnia Cytaty: Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać. -François de La Rochefoucauld
kochająca-oso­ba-po­pełnia-pra­wie-zaw­sze-ten-błąd-że nie czu­-kiedy-dru­ga-stro­na-przes­­-kochać
Po­pełnia Cytaty: Mi­liony, mi­liony gwiazd. I księżyc. Pełnia księżyca...A te­raz idź już. -agusia96
mi­liony-mi­liony-gwiazd-i księżyc-pełnia księżycaa-te­raz-idź-już
Po­pełnia Cytaty: Błędów nie po­pełnia ten, kto nic nie robi. -Theodore Roosevelt
błędów-nie po­pełnia-ten-kto-nic-nie robi
Po­pełnia Cytaty: Cza­sem człowiek po­pełnia zbrod­nię, a nie wie na­wet, że ro­bi coś złego. -John Steinbeck
cza­sem-człowiek-po­pełnia-zbrod­ę-a nie wie-na­wet-że ro­bi-coś-złego
Po­pełnia Cytaty: Jes­teśmy jak ci wygłod­niali pustelnicy, Tęskno­ta nas wy­pełnia, lecz nig­dy nie nasyci… - z podzięko­waniem dla ~giulietki  -Papillondenuit
jes­teśmy-jak  wygłod­niali-pustelnicy-tęskno­-nas-wy­pełnia-lecz-nig­dy-nie nasyci-z podzięko­waniem-dla-~giulietki 
Po­pełnia Cytaty: Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość. -Torquato Tasso
bez­powrot­nie-stra­cona-jest każda-chwi­-której nie wy­pełnia-miłość
Po­pełnia Cytaty: księżyce ich źrenic na­pot­kały się pełnia ser­ca ich zalała bez­powrot­nie utoneli  -Angel Des Penseurs
księżyce-ich-źrenic-na­pot­kały-ę-pełnia-ser­ca-ich-zalała-bez­powrot­nie-utoneli 
Po­pełnia Cytaty: Szczęśliwe małżeństwo jest rytmem miłości we wspólnie dzielonej samotności oraz pełnią tej miłości w życiu rodzinnym. -Marian Rzeszewski
szczęśliwe-łżeństwo-jest-rytmem-miłoś-we-wspólnie-dzielonej-samotnoś-oraz-pełą-tej-miłoś-w-życiu-rodzinnym
Po­pełnia Cytaty: Świat przedstawiony w mediach to pełnia możliwych doświadczeń dzisiejszego człowieka. Nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby na ekranie. -Mirosław Pęczak
Świat-przedstawiony-w-mediach-to-pełnia-możliwych-doświadczeń-dzisiejszego-człowieka-nie-nic-w-umyś-czego-nie-byłoby-na-ekranie
Po­pełnia Cytaty: Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć. -bloodymery
sen­ty­ment-za­pełnia-tyl­ko-dziurę-po uczu­ciu-­ka-chwi­lowa-łata-dla­tego często-prze­zeń-można-dziury-nie zauważyć
Po­pełnia Cytaty: Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, w każdej minucie każdego dnia -Michael Landon
zaraz-na-początku-życia-ktoś-powinien-nam-powiedzieć-że-umieramy-może-wtedy-żylibyśmy-pełą-życia-w-każdej-minucie-każdego-dnia
Po­pełnia Cytaty: Cza­sami odejście jed­nej oso­by, wy­pełnia nasze ser­ce tak og­romną pus­tką, że na­wet ty­siąc in­nych osób, nie pot­ra­fi jej zapełnić. -Tośka_93
cza­sami-odejście-jed­nej-oso­by-wy­pełnia-nasze-ser­-tak-og­romną-pus­tką-że na­wet-ty­ąc-in­nych-osób-nie pot­ra­fi-jej
Po­pełnia Cytaty: we mnie zachód słońca za­tapiasz się by nie wypłynąć ciągniesz mnie głębiej ku rozkoszy wstrzy­muje­my oddech gdy pełnia nas spełnia  -Deszcz
we mnie-zachód-słońca-za­tapiasz ę-by nie wypłynąć-ągniesz-mnie-głębiej-ku-rozkoszy-wstrzy­muje­my-oddech-gdy-pełnia-nas-spełnia 
Po­pełnia Cytaty: Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić. -Ryūnosuke Akutagawa
jeśli-ktoś-nie po­pełnia-­mobójstwa-nie znaczy-że wyb­rał-życie-on tyl­ko-nie pot­ra­fi ę-zabić
Po­pełnia Cytaty: Znaczną część życia wy­pełnia ten sam dy­lemat: jak spra­wiać wrażenie ko­goś sta­now­cze­go i pełne­go ener­gii, kiedy dzieje się mniej niż nic. -Kurt Vonnegut
znaczną-część-życia-wy­pełnia-ten-sam-dy­lemat-jak spra­wiać-wrażenie-ko­goś-sta­now­cze­go-i pełne­go-ener­gii-kiedy-dzieje ę
Po­pełnia Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Po­pełnia Cytaty:
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Po­pełnia Cytaty: noc za­tapia swe oblicze w poświatach księżycowych po ciem­ku niebo na­pełnia się snami lecz kap­li­ce gwiazd poez­ji ołtarze uk­ry­wają czyim jest odbiciem kształt wy­dar­ty sercu ow­do­wiały z marzeń  -Adnachiel
Po­pełnia Cytaty: Człowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia. Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego. -Aleksander Fleming
człowiek-ze-wsi-życie-zapewne-ęższe-ż-człowiek-z-miasta-ale-za-to-żyje-pełą-życia-nie-robi-wciąż-dzień-w-dzień-tego-samego
Po­pełnia Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić