Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty

Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Naj­ważniej­sza jest umiejętność zdys­tanso­wania się do życia  -daniello


naj­ważniej­sza-jest umiejętność-zdys­tanso­wania ę-do życia 
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller


umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. -św. Paweł z Tarsu


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Szczęście to nie kwes­tia po­siada­nia. To umiejętność kiero­wania włas­nym życiem, zgod­nie z marze­niami. / z mo­jego mob­lo, 25.08.2012  -watchingmefall


szczęście-to nie kwes­tia-po­siada­nia-to umiejętność-kiero­wania-włas­nym-życiem-zgod­nie-z marze­niami- z mo­jego-mob­lo
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Ten um­rze nie skarżąc się, kto po­siadł ko­bietę, którą kochał. -Alfred Musset


ten-um­rze-nie skarżąc-ę-kto-po­siadł-ko­bietę-którą-kochał
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Za­sada według której działa skauting jest to, że bie­rze się pod uwagę po­mysły chłop­ca, je­go zain­te­reso­wania i za­miast uczyć, skłania się do sa­mowycho­wania. To nie jest ofiaro­wane ub­ra­nie, które się wdziewa na nie­dzielę. Jest ona is­totną częścią cha­rak­te­ru i roz­wo­ju duszy, nie zaś po­kos­tem który się nakłada. Re­ligia - to spra­wa oso­bowości, wewnętrzne­go prze­kona­nia wiary, a nie nauczania. -Robert Baden-Powell


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność pi­sar­ska za­sadza się na sztu­ce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


umiejętność-pi­sar­ska-za­sadza ę-na sztu­-wykreślania
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat. -Epikur


ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga. -Mikołaj Gogol


kto-po­siadł-choćby-ziaren­ko-praw­dy-nie  pra­wa-skry­wać-go przed-in­ny­mi-ono-już-nie na­ży-do niego-lecz-do boga
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność rozmowy i wdzięczna przymilność... to cytryna, z której wygniata się sok na usmażone flaki, to pieprz, którym się je posypuje. -Pietro Aretino


umiejętność-rozmowy-i-wdzięczna-przymilność-to-cytryna-z-której-wygniata-ę-sok-na-usmażone-flaki-to-pieprz-którym-ę-posypuje
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. -Maria Skłodowska - Curie


im-bardziej-ę-człowiek-starzeje-tym-mocniej-czuje-że-umiejętność-cieszenia-ę-chwilą-bieżącą-jest-cennym-darem-podobnym-do-stanu-łaski
Po­siadł Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Do zdys­tanso­wania się pot­rze­ba czasu  -daniello


do zdys­tanso­wania ę-pot­rze­ba-czasu