Po­siadł Umiejętność Cytaty

Po­siadł Umiejętność Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Po­siadł Umiejętność Cytaty: Ten um­rze nie skarżąc się, kto po­siadł ko­bietę, którą kochał. -Alfred Musset


ten-um­rze-nie skarżąc-ę-kto-po­siadł-ko­bietę-którą-kochał
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat. -Epikur


ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga. -Mikołaj Gogol


kto-po­siadł-choćby-ziaren­ko-praw­dy-nie  pra­wa-skry­wać-go przed-in­ny­mi-ono-już-nie na­ży-do niego-lecz-do boga
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Kocha­nie to niełat­wa umiejętność. -Naja


kocha­nie-to niełat­wa-umiejętność
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Etykieta to umiejętność ziewania z zamkniętymi ustami. -Brigitte Bardot


etykieta-to-umiejętność-ziewania-z-zamkniętymi-ustami
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński


smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


Po­siadł Umiejętność Cytaty: Nie ma nic trafniejszego nad umiejętność kochania. -Aleksander Dumas


nie-nic-trafniejszego-nad-umiejętność-kochania
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Wykształcenie to umiejętność radzenia sobie z codziennym życiem. -John G. Hibben


wykształcenie-to-umiejętność-radzenia-sobie-z-codziennym-życiem
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Umiejętność pi­sar­ska za­sadza się na sztu­ce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


umiejętność-pi­sar­ska-za­sadza ę-na sztu­-wykreślania
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Człowiek nie pot­ra­fi stwarzać z nicze­go, to bos­ka umiejętność. -Olga Tokarczuk


człowiek-nie pot­ra­fi-stwarzać-z nicze­go-to bos­ka-umiejętność
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Umiejętność oszukiwania samego siebie to dobry sposób na przetrwanie. -Jane Wagner


umiejętność-oszukiwania-samego-siebie-to-dobry-sposób-na-przetrwanie
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. -św. Paweł z Tarsu


Po­siadł Umiejętność Cytaty: Ety­kieta to umiejętność ziewa­nia z zam­knięty­mi ustami. -Brigitte Bardot


ety­kieta-to umiejętność-ziewa­nia-z zam­knięty­mi-ustami
Po­siadł Umiejętność Cytaty: W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej se­xy niż je­go umiejętność słuchania. -Janusz Leon Wiśniewski


w mężczyźnie-nie  nic-bar­dziej-se­xy-ż-­go-umiejętność-słuchania
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Mo­ja de­finic­ja szczęścia to umiejętność spros­ta­nia swo­jej wyobraźni. -Kuba Wojewódzki


mo­ja-de­finic­ja-szczęścia-to umiejętność-spros­­nia-swo­jej-wyobraź
Po­siadł Umiejętność Cytaty: Jeśli


jeśli-a-oznacza-szczęście-to-a-=-x+y+z-x-to-praca-y-rozrywki-z-umiejętność-trzymania-języka-za-zębami