Po­tem Wódka Cytaty

Po­tem Wódka Cytaty: Wódka, to bardzo niedobry napój. Szczególnie niedobra wódka. -George Bernard Shaw


wódka-to-bardzo-niedobry-napój-szczególnie-niedobra-wódka
Po­tem Wódka Cytaty: W tym jed­nym jest racja, po­tem wódka i kolacja. -Anja16


w tym-jed­nym-jest racja-po­tem-wódka-i kolacja
Po­tem Wódka Cytaty: Nasz każdy wier­sz zaorzą pługiem, będą kar­tofle, po­tem wódka, bo nasze życie - za długie, a sztu­ka - za krótka. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nasz-każdy-wier­sz-zaorzą-pługiem-będą-kar­tofle-po­tem-wódka-bo-nasze-życie- za długie-a-sztu­ka- za krótka
Po­tem Wódka Cytaty: Wódka pije ludzi do dna. -Ryszard Motas


Po­tem Wódka Cytaty: Po­lakom zag­raża nie ty­le wódka, ile wo­da sodowa. -Paweł Jasienica


po­lakom-zag­raża-nie ty­-wódka-ile-wo­da-sodowa
Po­tem Wódka Cytaty: Już na­wet wódka nie sma­kuje mu w moim towarzystwie... -Majka_Majdan


już-na­wet-wódka-nie sma­kuje-mu w moim-towarzystwie
Po­tem Wódka Cytaty: Polska wódka jest najlepsza, lecz polski pijak najgorszy. -Anonim


polska-wódka-jest-najlepsza-lecz-polski-pijak-najgorszy
Po­tem Wódka Cytaty: Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner


cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
Po­tem Wódka Cytaty: Is­tnieją trzy spo­soby od­działywa­nia na człowieka: szan­taż, wódka, groźba zabójstwa. -Władimir Władimirowicz Putin


is­tnieją-trzy-spo­soby-od­działywa­nia-na człowieka-szan­ż-wódka-groźba-zabójstwa
Po­tem Wódka Cytaty: Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca. -Grzegorz Turnau


zwieść-ę-może-ągnący-uli­cami-tłum-wódka-w ­ku-wy­pita-al­bo-zachód-słońca
Po­tem Wódka Cytaty: ..jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę  -Amicusamico


Po­tem Wódka Cytaty:


tak-więc-zos­­liście-bez-po­cie­chy-duchowej-jest-wódka-an­drzej-sap­kow­ski- boży-bojownicy 
Po­tem Wódka Cytaty: Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu. -Edward Stachura


wódka-jak-mówi-edmund-szerucki-to-jest-człowiek-z-którym-można-porozmawiać-od-czasu-do-czasu
Po­tem Wódka Cytaty: „– To wódka? – słabym głosem za­pytała Małgorza­ta.(...) – Na li­tość boską, królo­wo – zachry­piał – czy ośmieliłbym się na­lać da­mie wódki? To czys­ty spirytus.”  -Michaił Afanasjewicz Bułhakow


Po­tem Wódka Cytaty: Dziew­czy­na wyszła i już nie wróciła W do­mu wzięła garść tab­le­tek i wódką je popiła Tak za­kończyła życie ta is­to­ta młoda Jak wi­dać miłość za­bija, a szkoda  -PannaNieważna


dziew­czy­na-wyszła-i już-nie wróła-w-do­mu-wzięła-garść-tab­­tek-i wódką- popiła-tak-za­kończyła-życie- is­to­-młoda-jak
Po­tem Wódka Cytaty: ..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia


dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
Po­tem Wódka Cytaty: Tej no­cy zro­zumiałem, dlacze­go mój oj­ciec pił, gdy umarła ma­ma. Wódka była tej no­cy jak tlen. Zno­wu można było oddychać. -Janusz Leon Wiśniewski


tej-no­cy-zro­zumiałem-dlacze­go-mój-oj­ciec-pił-gdy-umarła-­-wódka była-tej no­cy-jak tlen-zno­wu można-było-oddychać
Po­tem Wódka Cytaty: Jes­tem dru­gim sy­nem Bo­ga, bra­tem Je­zusa jes­tem


jes­tem-dru­gim-sy­nem-bo­ga-bra­tem-je­zusa-jes­tem-współczes­nym-adamem