Po­win­no Cytaty

Po­win­no Cytaty: Myśli po­win­ny być lep­sze od pragnień. -Demostenes


myśli-po­win­ny-być-lep­sze-od pragnień
Po­win­no Cytaty: Win­ni są nie tyl­ko klaszczący, ale i milczący. -Czesław Banach


win­-są nie tyl­ko-klaszczący-ale-i milczący
Po­win­no Cytaty: Po­win­no się wznieść pom­nik Ciszy. -Thomas Carlyle


po­win­no ę-wznieść-pom­nik-ciszy
Po­win­no Cytaty: Le­piej wy­bierać win­nych, niż ich wyszukiwać. -Marcel Pagnol


le­piej-wy­bierać-win­nych-ż-ich-wyszukiwać
Po­win­no Cytaty: Rodzi­ce nig­dy nie są win­ni te­mu, że coś przed ni­mi ukrywamy. -Katarzyna Grochola


rodzi­-nig­dy-nie są win­-te­mu-że coś-przed-­mi-ukrywamy
Po­win­no Cytaty: Każda białogłowa po­win­na być zaw­sze gotowa. -Bujak Bogusław


każda-białogłowa-po­win­na-być-zaw­sze-gotowa
Po­win­no Cytaty: Ja­ko oso­ba myśląca, po­win­nam pa­nować nad emocjami. -MyslacaWierszem


ja­ko-oso­ba-myśląca-po­win­nam-pa­nować-nad-emocjami
Po­win­no Cytaty: Ser­ce tyl­ko sa­mo siebie po­win­no mieć za widza i świadka. -Ernest Renan


ser­-tyl­ko-­mo-siebie-po­win­no-mieć-za widza-i świadka
Po­win­no Cytaty: Na­gie praw­dy po­win­ny być wspa­niale zbudowane. -Ryszard Podlewski


na­gie-praw­dy-po­win­ny-być-wspa­niale-zbudowane
Po­win­no Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter


marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Po­win­no Cytaty: Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma. -Adam Mickiewicz


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
Po­win­no Cytaty: Ludzie po­win­ni się mie­rzyć dusza­mi, a nie kieszeniami. -Aleksander Świętochowski


Po­win­no Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine


Po­win­no Cytaty: Na­reszcie zro­biłam to... co już daw­no po­win­nam uczynić. -stokrotka123


na­reszcie-zro­biłam-to-co już-daw­no-po­win­nam-uczynić
Po­win­no Cytaty: Ge­nial­ni mężczyźni właści­wie nie po­win­ni się żenić. -Luise Rinser


ge­nial­-mężczyź-właś­wie-nie po­win­ ę-żenić
Po­win­no Cytaty: Chcesz się żenić, win­szuję, ale nie zazdroszczę. -Ignacy Krasicki


chcesz ę-żenić-win­szuję-ale-nie zazdroszczę
Po­win­no Cytaty:


od­bu­dowa-i idea-to coś-co po­win­no-nas-połączyć-~pa­weł-rychlica 
Po­win­no Cytaty: Ona była win­na, ale kłam­stwo było niewinne. -Tadeusz Gicgier


ona-była-win­na-ale-kłam­stwo-było-niewinne