Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty

Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne. -Charlotka


po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Rośli­na, zwierzę czy człowiek po­zos­tają sobą, mi­mo że w ciągu sto­sun­ko­wo krótkiego cza­su ani je­den atom w ich or­ga­niz­mie nie po­zos­tał ten sam. -Antoni Kępiński


rośli­na-zwierzę-czy-człowiek-po­zos­tają-sobą-mi­mo-że w ągu-sto­sun­ko­wo-krótkiego-cza­su-ani-­den-atom-w ich-or­ga­niz­mie
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz. -Władysław Broniewski


Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox


zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej. -Tales z Miletu


za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ... -Rafik


od sza­ństwa-do miłoś-daj-choć-­den-dzień-do ra­doś- -daj-choć-chwi­- -daj-choć-mo­ment- -na­pełnij-nadzieją-życie-me  -nie
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: zos­tał tylko ślad uśmiechu po­roz­rzu­cane szmatki i za­pach myśli minęła jed­na chwila już tęsknie pragnę objęć motyla obojętne ściany ironicznie patrzą krzy­wizną płaszczyzn za oknem zwyczaj­ny dzień a tu­taj szarość nieobecności umieram z pragnienia blasku jej oczu i ser­ca słońca *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Czy wiesz, że Adam zos­tał stworzo­ny po­za rajem?  -Emilia Szumiło


czy-wiesz-że adam-zos­ł-stworzo­ny-po­za-rajem 
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Miał ''szczęście'' do ko­biet i dla­tego zos­tał kawalerem. -Niusza


miał-''szczęście''-do ko­biet-i dla­tego-zos­ł-kawalerem
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Wie­rze że los zos­tał nam pop­ro­tu pisany. -♥Madzia♥


wie­rze-że los-zos­ł-nam-pop­ro­-pisany
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Człowiek po­wołany zos­tał na świat, a więc jest światu potrzebny. -Mikołaj Gogol


człowiek-po­wołany-zos­ł-na świat-a więc-jest światu-potrzebny
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: - Zos­tał ci już tyl­ko k r o k. - Przep­raszam, jak mam to rozumieć?  -nicola-57


 zos­ł- już-tyl­ko-k r o k-przep­raszam-jak mam-to rozumieć 
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się!  -Wojciech Młynarski


Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Je­den woła, moc­no w ser­cu wzburzony,


Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Czy seks jest niegodzi­wy? Tak, jeżeli zos­tał wy­kona­ny prawidłowo. -Woody Allen


czy-seks-jest niegodzi­wy-tak-żeli-zos­ł-wy­kona­ny-prawidłowo
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Żerem zwie­rza pod­bi­jał ser­ca i tak zos­tał zeżar­ty ... -Cykam


Żerem-zwie­rza-pod­bi­jał-ser­ca-i tak-zos­ł-zeżar­ty
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: W duszy zos­tał kurhan miłości pog­rze­banej w tem­pe­raturze wrzenia. -Halina Ewa Olszewska


w duszy-zos­ł-kurhan-miłoś-pog­rze­banej-w tem­pe­raturze-wrzenia
Po­zos­tał Je­den Dzień Mniej Cytaty: Jed­na noc Jed­na dob­ra noc Je­den błąd Jak drzewo Za­puszcza korzenie Jak drzewo Wy­daje owoce Słowa Spa­dają na białe kar­ty ciszy Nie krzyczą Niedojrzałe Szepczą Że miłość zak­witła za szybko Że zdławi ją chłód poranka Praw­da – Rzu­cił księżyc cierpko Ale rankiem Zo­baczy­li wszyscy Źdźbło miłości Wy­dało pus­te nasienie Owo­ce spadły Zapomniane Og­rodnik odszedł Zos­tał bar­ma­nem w noc­nym barze  -Gold Fishy