Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty

Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Kołow­ro­tek lęku niezmiennego, Li­niami pa­pilar­ny­mi w głowie, Prag­nienie snu be­zimien­ne­go , De­mon cier­niem strachu mego, wy­ryje mi na grobie. Leżeć będę pośród dzi­kich kwiatów, Ciem­ność, Ta­natos podziemi, Og­niste wid­mo spo­pielo­nych światów, Wyg­na mnie z tej ziemi . -ZbytImpulsywna


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: „Każde­go dnia budzisz mo­je zmysły, Jak wicher roz­chy­lasz mo­je nozdrza, Jes­teś jak ama­zon­ka pośród dzi­kich zwierząt. Po­wiew który uno­si mo­je ciało, roz­ry­wa mnie z każdej strony, jes­teś bezczelna, kochająca i troskliwa. Gdzie jesteś? Uciekłaś gdzieś po­za mo­je granice, Wróć proszę do mnie, Przyjaciółko!”  -michael28


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Klucz dzi­kich gęsi bra­my niebios otwiera ma­gia jesieni  -jedna_łza


klucz-dzi­kich-gę-bra­my-niebios-otwiera-­gia-jesieni 
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt. -Enniusz


siłą-wal­czyć-o swo­- to dob­re-dla-dzi­kich-zwierząt
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Praw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień. -Maja Lidia Kossakowska


praw­dzi­we-oświece­nie-wiąże ę-z wyrzecze­niem-wszel­kich-pragnień
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Chcę Ciebie pośród łąk mglistych, z maków pol­nych zry­wać dla Ciebie czerwień, chwy­tać wiatr z je­zior czystych, chlus­tać sie z Tobą pośród fal błękitnych, łapać od­dech w ciem­nościach lasów. Być bliżej Ciebie, Całować two­je pro­mien­ne usta, uk­ry­te pośród gór skalistych. gdziekol­wiek jesteś, wiem, że zawsze przy mnie, we mnie........pozostaniesz  -michael28


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Czyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisów dyskrecji?  -Maria Dąbrowska


czyż-przy­jaźń-praw­dzi­wa-nie po­lega-na łama­niu-wszel­kich-prze­pisów-dyskrecji 
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Szpi­tale, więzienia i bur­de­le - oto praw­dzi­we uni­wer­sy­tety życia. Mam dyp­lo­my wielu ta­kich uczel­ni. Mówcie mi 


szpi­tale-więzienia-i bur­de­- oto-praw­dzi­we-uni­wer­sy­tety-życia-mam dyp­lo­my-wielu-­kich-uczel­-mówcie mi wasza
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Dzień – to pa­nowa­nie rozsądku i rzeczy­wis­tości, noc – to władztwo ta­jem­nych sił, dzi­kich na­miętności, ek­sta­zy, olśnienia i pa­niczne­go lęku. -Antoni Kępiński


dzień-to pa­nowa­nie-rozsądku-i rzeczy­wis­toś-noc-to władztwo-­jem­nych-ł-dzi­kich-na­miętnoś-ek­sta­zy-olśnienia
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Dop­rawdy, oszałamiająca to myśl, że pośród wszys­tkich wiel­kich te­go świata - uk­ry­tych za mu­rem strażników, sek­re­tarek, oso­bis­tych asys­tentów, spec­jalnych połączeń te­lefo­nicznych, zas­trzeżonych nu­merów i pro­tokołów - do te­go ab­so­lut­nie spośród nich naj­większe­go ma­my dostęp całko­wity, na­tychmias­to­wy i przez całą dobę. -Paul Samuel Leon Johnson


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Po­nieważ trzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nione, a zwierzęta do­mowe nie spra­wiają mi przy­jem­ności, po­zos­taję kawalerem. -Karl Kraus


po­nieważ-trzy­manie-dzi­kich-zwierząt-jest us­­wowo-zab­ro­nione-a zwierzę-do­mowe-nie spra­wiają-mi przy­jem­noś-po­zos­taję
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Człowieka poz­nasz nie po tym, ja­kich ma przy­jaciół, lecz ja­kich wrogów. -Papillondenuit


człowieka-poz­nasz-nie po tym-ja­kich- przy­jaciół-lecz-ja­kich-wrogów
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Upa­damy w won­ny sze­lest złota, mie­dzi i czer­wieni pośród puchu i za­pachu je­sien­nych liści płomieni Cały świat dziś prze­siąknięty drgającym po­wiet­rzem, słońcem miękkiej ziemi aro­matem ko­lej­ne­go la­ta końcem Pożąda już całe ciało jed­wa­biu twoich dłoni sza­leństwo zmysły omo­tało sięga od ko­lan ku skro­ni W koło pożar rozpęta­ny wszędzie wi­rują płomienie w złocie, mie­dzi i czer­wieni wraz z tobą idzie spełnienie  -dana1596


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: - Zam­knij się bo się po­beczę. Ta­kich fa­cetów już nie ma. - Ja­kich ?  - Co by kocha­li, mi­mo wszystko. -Małgorzata Kalicińska


 zam­knij ę-bo ę-po­beczę-ta­kich fa­cetów-już-nie -ja­kich- -co by kocha­li-mi­mo-wszystko
Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Ludzkie życie to tyl­ko je­den mo­ment, jed­na se­kun­da pośród ty­siąca chwil, które i tak prze­miną. Jed­nak nie jest ono bez­sensow­ne – bo żeby pow­stała his­to­ria, mu­si ją stworzyć czas, składający się z wielu se­kund. Wte­dy ma ona praw­dzi­wy sens. To my jes­teśmy jej sensem. -Devin


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Wśród wszel­kich ty­ranii gnębiących ludzkość naj­gor­sza jest ty­rania w dzie­dzi­nie re­ligii, każda in­na od­miana ty­ranii og­ra­nicza się do świata, w którym żyje­my, lecz ty­rania re­ligii usiłuje sięgnąć po­za grób i ściągać nas w wieczności. -Thomas Paine


Pośród Dzi­kich Kwiatów Cytaty: Tracę na nie czas, Choć wiem, że nie powinnam. Nie mogę z nich zrezygnować, Bo wte­dy stanę się zimna. Spełniają się one, Pod kordłą ciepłą, Kiedy przed snem o nim myślę. Układam różne historyjki, A pośród nich