Poświęca­my Cytaty

Poświęca­my Cytaty: Przeciętna kobieta poświęca dla mody nawet zdrowie i urodę. -Stanisław Breyer


przeciętna-kobieta-poświęca-dla-mody-nawet-zdrowie-i-urodę
Poświęca­my Cytaty: Każdy człowiek, który się poświęca za wolność - jest człowiekiem; nowym Boga tworem. -Juliusz Słowacki


każdy-człowiek-który-ę-poświęca-za-wolność-jest-człowiekiem-nowym-boga-tworem
Poświęca­my Cytaty: Poświęca­my się dla in­nych, więc dlacze­go nie ro­bimy te­go dla siebie?  -hope_dies_last


poświęca­my ę-dla-in­nych-więc-dlacze­go-nie ro­bimy-te­go-dla-siebie 
Poświęca­my Cytaty: Piękne og­ro­dy mają swo­je lata Zad­ba­ne, ktoś swój czas poświęca Każdy kwiat ma swoją historię Wygląda inaczej Pachnie zu­pełnie in­nym klimatem  -mechaa


piękne-og­ro­dy-mają-swo­-lata-zad­ba­ne-ktoś-swój-czas-poświęca-każdy-kwiat- swoją-historię-wygląda-inaczej-pachnie-zu­pełnie
Poświęca­my Cytaty: Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-który-dla-in­te­resu-poświęca-swój-ho­nor-tra­-i swój-ho­nor-i swój-interes
Poświęca­my Cytaty: Właśnie to na­zywam


właśnie-to na­zywam-umysłową-mas­turbacją-poświęca­nie ę-ja­kiemuś-bez­­lowe­mu-in­te­lek­tual­ne­mu-ćwicze­niu-które
Poświęca­my Cytaty: Biorąc pod uwagę wszys­tkie ak­ty tworze­nia, od­kry­wa się jedną ele­men­tarną prawdę: gdy się cze­muś praw­dzi­wie poświęca­my, wspiera nas opatrzność. -Johann Wolfgang Goethe


biorąc-pod-uwagę-wszys­tkie-ak­ty-tworze­nia-od­kry­wa ę-jedną-ele­men­tarną-prawdę-gdy ę-cze­muś-praw­dzi­wie-poświęca­my
Poświęca­my Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Poświęca­my Cytaty: Nie należy wszystkiego pokazywać. Wydaje się, że jest to trudniejsze w malarstwie, gdzie umysł przejmuje to tylko, co oczy dostrzegają. Poeta bez trudu poświecą lub pomija milczeniem to, co drugorzędne. Największą sztuką malarza jest zwrócić uwagę na to jedynie, co potrzebne. -Eugene Delacroix


Poświęca­my Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl


Poświęca­my Cytaty: Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca. -Steve Jobs