Pożąda­nia Cytaty

Pożąda­nia Cytaty: Szczęście składa się z pożąda­nia i nadziei je­go zaspokojenia. -Karol Bunsch


szczęście-składa ę-z pożąda­nia-i nadziei-­go-zaspokojenia
Pożąda­nia Cytaty: Pożąda­nia smak na us­tach zalśnił szkarłat soczys­ta wiśnia  -to_tylko_łzy


pożąda­nia-smak-na-us­tach-zalśł-szkarłat-soczys­-wiśnia 
Pożąda­nia Cytaty: Ach gdy­by ta miłość Była pełna pożąda­nia On ją ow­szem pożądał Acz z wyrachowania  -RozaR


ach-gdy­by- miłość-była-pełna-pożąda­nia-on-ją ow­szem-pożądał-acz-z wyrachowania 
Pożąda­nia Cytaty: Jeżeli ko­goś powściąga pożąda­nie, to znaczy, że nie dość moc­no pożąda. -William Blake


jeżeli-ko­goś-powśąga-pożąda­nie-to znaczy-że nie dość-moc­no-pożąda
Pożąda­nia Cytaty: Małżeństwo składa się ze wspólnych in­te­resów i wza­jem­ne­go pożąda­nia. Pier­wsze wzras­ta z la­tami, dru­gie zanika. -John Galsworthy


małżeństwo-składa ę-ze wspólnych-in­te­resów-i wza­jem­ne­go-pożąda­nia-pier­wsze wzras­-z ­tami-dru­gie-zanika
Pożąda­nia Cytaty: Pożąda­nie jest cieka­wością ciała, miłość wiedzą uczuć Z cyk­lu po­wieści


pożąda­nie-jest cieka­wośą-ciała-miłość-wiedzą-uczuć-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Pożąda­nia Cytaty: Praw­dzi­we kochać nie znaczy z pożąda­nia a wyłącznie wte­dy, gdy znaj­du­je się po­rozu­mienie Ro­zumu z Sercem. -Fruwająca


praw­dzi­we-kochać-nie znaczy-z pożąda­nia-a wyłącznie-wte­dy-gdy-znaj­­ ę-po­rozu­mienie-ro­zumu-z sercem
Pożąda­nia Cytaty: Nie wszys­tko god­ne pożąda­nia jest osiągal­ne, nie wszys­tko god­ne poz­na­nia dostępne poznaniu. -Johann Wolfgang Goethe


nie-wszys­tko-god­ne-pożąda­nia-jest osiągal­ne-nie wszys­tko-god­ne-poz­na­nia-dostępne-poznaniu
Pożąda­nia Cytaty: Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale. -Stanisław Dygat


Pożąda­nia Cytaty: Cichym szep­tem na­wiązała się namiętność. I do­tykiem codzien­ności zgasł płomień pożąda­nia, co ku niebu wzla­tywał, by po­tem spaść ... w prze­paść wchodzących westchnień  -kamilka_509


Pożąda­nia Cytaty: Na­ga, leżę przed nim wy­ciągnięta na szez­longu. Światło świec rzu­ca mi­goczące cienie na twarz, na oczy, które płoną z pożąda­nia. Leżenie bez ruchu przychodzi mi z łat­wością. Ob­serwuję Ro­ber­ta, pod­czas gdy na je­go oczach pow­staję na no­wo, włókno za włóknem, po­ciągnięcie pędzlem za pociągnięciem. -Isabel Abedi


Pożąda­nia Cytaty: Pożąda­nie jest kwiatem, który zak­wi­ta pięknie, lecz z cza­sem więdnie. Miłość jest słońcem, w które­go świet­le może i więdnie ja­kiś kwiat, ale obok są zaw­sze z dwa kwitnące. Z cyk­lu po­wieści


Pożąda­nia Cytaty: Na czar­nym dnie sze­roko rozwarte wro­ta piekła. Przechodzisz przez nie płoniesz jak ogień Żar pożąda­nia rozlany po­między jed­wabne koronki pod stołem. Sza­lony ta­niec oddechów naszych ciał za­topionych w jądrze ognia Parzy namiętnością ocieka po skórze lep­ka podłoga faluje w sza­lejących skroniach... -La femme


Pożąda­nia Cytaty: Życie to pożąda­nie. Cała reszta to tyl­ko szczegół. -Janusz Leon Wiśniewski


Życie-to pożąda­nie-cała reszta-to tyl­ko-szczegół
Pożąda­nia Cytaty: W przes­trze­ni snów sko­jarzyć praw­dy pożąda­ne słowa... -Devin


w przes­trze­-snów-sko­jarzyć-praw­dy-pożąda­ne-słowa
Pożąda­nia Cytaty: Ten jest bogaczem, który tyle posiada, że niczego więcej nie pożąda -Cyceron


ten-jest-bogaczem-który-tyle-posiada-że-niczego-więcej-nie-pożąda
Pożąda­nia Cytaty: Praw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mu, który jej pożąda. -Arthur Schopenhauer


praw­da-nie jest ko­bietą-rzu­cającą ę-na szyję-te­mu-który-jej-pożąda
Pożąda­nia Cytaty: Prawda nie jest kobietą rzucającą się na szyję temu, który jej pożąda. -Artur Schopenhauer


prawda-nie-jest-kobietą-rzucającą-ę-na-szyję-temu-który-jej-pożąda