Pożar To Za Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Pożar To Za Cytaty: Trzy przep­ro­wadzki to ty­le co je­den pożar. -Benjamin Franklin
trzy-przep­ro­wadzki-to ty­-co ­den-pożar
Pożar To Za Cytaty: między czułością wy­bucha pożar ciała czas ukojenia  -bez.odwagi
między-czułośą-wy­bucha-pożar-ciała-czas-ukojenia 
Pożar To Za Cytaty: Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało. -Krystyna Sylwestrzak
jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
Pożar To Za Cytaty: Połącze­ni żarem niez­wykłej czułości, Tworzy­my wiel­ki pożar miłości... -CЯuelCOMA
połącze­-żarem-niez­wykłej-czułoś-tworzy­my-wiel­ki-pożar-miłoś
Pożar To Za Cytaty: Rozłąka działa na miłość jak wiatr na ogień: gasi świece, ale rozpala pożar. -Roger de Bussy-Rabutin
rozłąka-działa-na-miłość-jak-wiatr-na-ogień-gasi-świece-ale-rozpala-pożar
Pożar To Za Cytaty: Bar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości. -Dimitrios Kamburoglu
bar­dziej-niebez­pie­czna-jest is­kra-na sta­rość-ż-pożar-w młodoś
Pożar To Za Cytaty: W życiu politycznym roi się od strażaków, którzy odwracają wzrok, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar. -Giovanni Guareschi
w-życiu-politycznym-roi-ę-od-strażaków-którzy-odwracają-wzrok-gdy-tylko-ujrzą-gdzieś-pożar
Pożar To Za Cytaty: W życiu politycznym roi się od krzykliwych strażaków, którzy odwracają oczy, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar. -Giovanni Guareschi
w-życiu-politycznym-roi-ę-od-krzykliwych-strażaków-którzy-odwracają-oczy-gdy-tylko-ujrzą-gdzieś-pożar
Pożar To Za Cytaty: Żyje­my w płonącym do­mu. Bez straży pożar­nej. Bez możli­wości wyjścia. Tyl­ko z ok­nem na górze, z które­go możemy spoglądać na palący się dom, z na­mi w środku. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Pożar To Za Cytaty: His­to­ria sta­ra jak Kraków Kiedy król Krak postępo­wy nad czas Sta­wił ławy tuszy dla kra­kus­kich mas, Lud tusze pożarł, Spra­wił pożar I w odin czas ławą poszedł w gaz. -awatar
his­to­ria-sta­ra-jak kraków-kiedy-król-krak-postępo­wy-nad-czas-sta­wił-ławy-tuszy-dla-kra­kus­kich-mas-lud-tusze-pożarł-spra­wił
Pożar To Za Cytaty: War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego. -Barbara Skarga
Pożar To Za Cytaty: Wszechświat do­puszcza liczne spo­soby straszli­wego prze­budze­nia, na przykład ryk tłumu wyłamujące­go drzwi fron­to­we, wy­cie sy­ren straży pożar­nej czy nagła świado­mość, że dziś jest właśnie po­nie­działek, który jeszcze w piątek wie­czo­rem wy­dawał się przy­jem­nie odległy. -Terry Pratchett
Pożar To Za Cytaty: Upa­damy w won­ny sze­lest złota, mie­dzi i czer­wieni pośród puchu i za­pachu je­sien­nych liści płomieni Cały świat dziś prze­siąknięty drgającym po­wiet­rzem, słońcem miękkiej ziemi aro­matem ko­lej­ne­go la­ta końcem Pożąda już całe ciało jed­wa­biu twoich dłoni sza­leństwo zmysły omo­tało sięga od ko­lan ku skro­ni W koło pożar rozpęta­ny wszędzie wi­rują płomienie w złocie, mie­dzi i czer­wieni wraz z tobą idzie spełnienie  -dana1596
Pożar To Za Cytaty: Duszą się we mnie - nieśmiałej chłop­czy­nie –  Która zlękniona zwykłego spojrzenia, Wdzięki po­dob­ne doj­rzałej malinie Tu­lonej wie­cznym łańcuchem westchnienia. W ga­ju bez­pańskich krzaków słodyczy Pląsają kadzie z mgieł Agrypiny, Gdzie krwa­wych kocha­nic pul­sujący krzyczy Pożar ek­sta­zy po­pieląc maliny. Pod mu­rem be­tonu twarzy chłopięcej Spo­conym ga­lopem tłucze się żądza - I stlę się za­nim na twej ob­cej ręce Opad­nie mdłych oczu is­kra błądząca. -funeralofheart