Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty

Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz


pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Kłam­stwo dob­rze uk­ry­te nig­dy nie znaj­dzie dro­gi wyjścia. -opuszczona


kłam­stwo-dob­rze-uk­ry­te-nig­dy-nie znaj­dzie-dro­gi-wyjścia
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Pochleb­stwa są jak wo­da ko­lońska: do wącha­nia, nie do połykania. -Josh Billings


pochleb­stwa-są jak wo­da-ko­lońska-do wącha­nia-nie do połykania
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Poez­ja to mówiące ma­lar­stwo,a ma­lar­stwo-mil­cząca poezja  -Symonides z Keos


poez­ja-to mówią-­lar­stwoa-­lar­stwo-mil­cząca-poezja 
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Pochleb­stwa to pot­ra­wa, która wszys­tkim smakuje. -Carl Soldoni


pochleb­stwa-to pot­ra­wa-która-wszys­tkim-smakuje
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: chrześci­jaństwo uczy człowieka niekom­plet­ności naj­bar­dziej uwodzą pochleb­stwa niewierzących  -one drop for all


chrześ­jaństwo-uczy-człowieka-niekom­plet­noś-naj­bar­dziej-uwodzą-pochleb­stwa-niewierzących 
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie. -Marek Hłasko


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Sztu­ka pochleb­stwa dała początek sztu­ce dziękowania. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


jak-przy­jaciele-pochleb­cy-psują-tak-kłótli­wi-niep­rzy­jaciele-bar­dzo-często-przyczy­niają ę-do poprawy
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe. -Angelique Cruelty


Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Płynie po­tokiem smu­tek lecz nie zna­my je­go źródła... -Papużka


płynie-po­tokiem-smu­tek-lecz-nie zna­my-­go-źródła
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Płynące­go do dna, ab­sor­bu­je sam fakt że płynie a nie to co go pochłania. o11  -wdech


płyną­go-do dna-ab­sor­bu­-sam-fakt-że płynie-a-nie to co go pochłania-o11 
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Bla­do różowe, nie tyl­ko zim­ne policzki. Płynie krą przeszłość. -Papużka


bla­do-różowe-nie-tyl­ko-zim­ne-policzki-płynie-krą-przeszłość
Pochleb­stwo Nie płynie Nig­dy Cytaty: Kto przez morze płynie, zmienia niebo, ale nie charakter. -Horacy


kto-przez-morze-płynie-zmienia-niebo-ale-nie charakter